все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

G?n ?rzind? Allah? n? q?d?r d???n?rs?n?

Просмотров: 542
Gün ərzində Allahı nə qədər düşünürsən?


Bir ?ox m?vzudan b?hs ed? bil?rik: siyas?td?n, g?nd?lik qar??m?za ??xan v? imtahan oldu?umuz m?vzulardan, h?yat?n ke?iciliyind?n v? ?l?m?n yax?nl???ndan... Lakin bu g?n b?t?n m?s?lmanlar ???n, h?qiq?t?n, ?ox ?h?miyy?tli bir m?vzudan b?hs etm?k ist?yir?m.
Bu yaz?n? oxuyark?n dayan?b bir anl?q ?z?nd?n soru?ma??n? ist?yir?m. H?qiq?t?n, g?n ?rzind? Allah? n? q?d?r d???n?rs?n? Yata??ndan qalxar-qalxmaz s?n? yeni bir g?n ba???lad???n?n f?rqind?s?nmi? Allah?n s?n? ?ah damar?ndan daha yax?n oldu?unu bilirs?nmi? H?r duan?, h?r ??k?r?n? e?itdiyini v? s?n? daima, he? dayanmadan nem?t g?nd?rdiyini g?r? bilirs?nmi?
B?t?n bunlar?, h?qiq?t?n, g?r?n v? q?lbind? hiss ed?n m?min g?n ?rzind? m?nt?z?m Allah? zikr ed?r. Yolda ged?rk?n, ma??nda ik?n, yem?k yey?rk?n davaml? Allah il? birlikd? olar. Allah il? d?rin ba??n? he? k?sm?z. ??nki Allah insanlar?n b?t?n q?lbi il? ?z?n? sevm?yini ist?yir. Allah?n, t?bii ki, qullar?n?n sevgisin? ehtiyac? yoxdur. O, b?t?n kainat t?r?find?n daima ?y?l?r, davaml? ucald?l?r. Lakin bizim R?bbimizin sevgisin? ?ox ehtiyac?m?z var. Bu s?b?bd?n, s?mimi m?minin a?l?nda, d???nc?l?rind?, dilind? daima Allah vard?r. Allah sevgisi sanki v?cudunun b?t?n h?ceyr?l?rin? i?l?mi?dir. Q?lbi Allah sevgisi il? d?y?n?r, Allah an?ld??? zaman b?t?n ruhu qidalanar v? sevincind?n co?ar. M?minin s?mimiyy?ti Allah an?ld???nda g?st?rdiyi h?y?can v? ??vql? ortaya ??xar.
?nkar??lar?n is? b?t?n sevgisini insanlara y?n?ltdiyini, ?irk i?ind? bo?uldu?unu g?r?r?k. B?zisi h?yat yolda??n?, b?zisi u?a??n?, b?zisi i? yerini, banka y??d??? pullar?n?, b?zisi d? mal-m?lk?n? b?tl??dirir. B?t?n sevgisini bunlara y?n?ld?rk?n Allah? tamamil? unudur, g?n ?rzind? bir d?f? d? olsun Allah?n ad?n? ??kmir, Allah? a?l?na g?tirmir. Allah inkar ed?nl?rin bu v?ziyy?tini bel? bildirir:
?nsanlardan el?l?ri d? vard?r ki, Allahdan qeyril?rini (Ona) tay tutur, onlar? da Allah? sevdikl?ri kimi sevirl?r. ?man g?tir?nl?rin is? Allaha olan sevgisi daha g?cl?d?r. Ka? z?lm ed?nl?r ?zab? g?rd?kl?ri zaman b?t?n q?dr?t v? q?vv?tin Allaha m?xsus oldu?unu v? Allah?n ?idd?tli ?zab verdiyini g?r?ydil?r. (B?q?r? sur?si, 165)
S?n? v? s?nd?n ?vv?lkil?r? bel? v?hy olunmu?dur: ?g?r ??rik qo?san, ?m?lin pu? olacaq v? m?tl?q ziyana u?rayanlardan olacaqsan. (Z?m?r sur?si, 65)
M??rikl?r ??rikl?rini g?rd?kd? dey?c?kl?r: Ey R?bbimiz! Bunlar bizim S?nd?n ba?qa ibad?t etdiyimiz ??rikl?rimizdir! (B?tl?r is?) onlara: ??bh?siz ki, siz yalan??s?n?z! dey? cavab qaytaracaqlar. (N?hl sur?si, 86)
?ndi bu iki insan aras?ndak? f?rqi d???n?n. Biri yata??ndan qalxan kimi Allah? d???n?r, diqq?tini davaml? Allaha verir. Allah?n t?c?llil?ri il? ?nsiyy?td? oldu?unu bilir. ?nsanlar?, b?t?n canl?lar?, ?i??kl?ri, heyvanlar? Allah?n t?c?llisi olaraq sevir. B?t?n sevgisini ?vv?lc? Allaha, sonra yarad?lanlara verir. Q?lbind? Allah, dilind? Allah, ?m?ll?rind? h?mi?? Allah var. T?k ist?yi var, o da bir g?n o b?y?k e?ql? sevdiyi R?bbin? qovu?maq...
Dig?ri is? g?n? g?r?c?yi i?l?ri d???n?r?k ba?lay?r. D?nya i?l?ri il? m???ul olur. A?l?nda davaml? i?i, pulu, idar? etdiyi insanlar var. Yaln?z d?nya ???n ya?ay?r. Allah he? a?l?na g?lmir. B?t?n bunlar? ed?rk?n ?z?n? ?hat? ed?n, ona b?t?n h?ceyr?l?rin? q?d?r h?yat ver?n R?bbind?n x?b?rsizdir. Sanki k?l?kli havada s?r?kl?n?n bir yarpaq kimi ??ursuz ya?ay?r, d???nm?d?n v? sevgisini ger??k sahibin? verm?d?n. Bu s?b?bd?n d? b?tl??dirdiyi v? sevgisini verdiyi h?r ?ey Allahdan bir xat?rlatma olaraq, v?fa v? g?z?llikl? n?tic?l?nmir. Allah? sevm?y?n q?lbl?r aras?nda Allah ger??k sevgini v? ger??k e?qi yaratm?r. D?nyadak? insanlar?n sevgisizlikd?n, eqoistlikd?n, v?fas?zl?qdan ?ikay?t etm?l?rinin t?m?lind? bu h?qiq?t durur. Onlar: N? ???n bel?dir, -dey? h?r zaman qar?? t?r?fi g?nahland?rark?n Allah ger??k sevgini v? e?qi q?lbl?r? yerl??dirmir. Bu d?nyada Allah? unudan? Allah da unudur, Onu yad etm?y?ni Allah da yad etmir.
Allah?n bizd?n ist?diyi k?sik, qopuq, arada xat?rlanan bir sevgi deyil. D?rin bir sevgi il? ?z?n? sevm?yimizi ist?yir. Bu s?b?bd?n: S?mimi inan?ram, -dey?n h?r m?min d?n?b bir d?f? ?z h?yat?na baxs?n. Q?lbind?ki Allah sevgisini h?r ke??n g?n art?rs?n. Bu d?nyada da, axir?td? d? t?k ger??k dostumuzun Allah oldu?unu, h?r ?eyd?n ?ox sevilm?y?, ucald?lma?a layiq olan?n uca R?bbimiz oldu?unu unutmas?n. G?n ?rzind? Allah? unutma??, Allahdan qafil olma??, laz?ms?z d???nc?l?r? dalma?? ?z?n? yara?d?rmas?n...
S?h?r-ax?am ?r?yind? yalvararaq v? qorxaraq, s?sini qald?rmadan R?bbini yad et v? qafill?rd?n olma. (?raf sur?si, 205)

?lviyy? ?lizad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0



"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов