все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

K?nan AYDINO?LU.B?T?V AL?ML?R? B?T?V B?R NURSAN.(M?qal?)

Просмотров: 1 070
Kənan AYDINOĞLU.BÜTÖV ALƏMLƏRƏ BÜTÖV BİR NURSAN.(Məqalə)


Yaradanlar?n ?n g?z?li olan Allah m?xt?lif d?vrl?rd? insanlar? do?ru yola y?n?ltm?k ???n L?vhi-m?hfuzdan d?nya s?mas?na ilahi, nurani, s?mavi kitablar nazil etdi.( Musa pey??mb?r? en?n T?vrat, ?sa pey??mb?r? en?n ?ncil, Davud pey??mb?r? en?n Z?bur, M?h?mm?d pey??mb?r? en?n Qurani-K?rim).?l-B?q?r?sur?sind? buyruldu?u kimi:
O k?sl?r? ki, s?n? g?nd?ril?n? (Qurana) v? s?nd?n ?vv?l g?nd?ril?nl?r? (T?vrat, ?ncil, Z?bur v? s. ) iman g?tirir v? axir?t? d? ??ksiz inan?rlar.
V? yaxud da:
H?qiq?t?n, Biz onu (Quran?)Q?dr gec?si (l?vhi-m?hfuzdan d?nya s?mas?na) nazil etdik! (?l-Q?drsur?si, ay?2)
H?r bir dini kitab d?vr?n t?l?bl?rin? uy?un olaraq pey??mb?rl?r vasit?sil? insanlara ?atd?r?lr?d?.Allahla pey??mb?rl?r aras?nda v?hyl?r? vasit??ilik ed?n,?mrl?ri pey??mb?rl?r? ?atd?ran, Allah d?rgah?nda x?susi h?rm?t? sahib olan, d?rd ?n b?y?k m?l?yin ?n b?y?y? olan H?zr?t C?bray?l (?.) x?susi rolu vard?.
Allah t?r?find?n d?nyaya H?zr?t C?bray?l (?.) vasit?sil? g?nd?ril?n sonuncu kitab Qurani-K?rimdir.Bu haqda ??-???ara sur?sinin 192-ci ay?sind? buyurulur:
??bh?siz ki, bu (Quran) al?ml?rin R?bbi t?r?find?n nazil edilmi?dir!
M?s?lman d?nyas?n?n m?q?dd?s v? t?m?l kitab? Qurani-K?rim adlan?r.Qurani-K?rim ?r?b m?n??li al?nma s?zd?r.Az?rbaycan dilind? Qira?t m?nas?n? bildirir.M?s?lman al?mind? ?l-kitab ?l-m?q?dd?s (M?q?dd?s kitab) v? ya K?lami-??rrif (??r?fli s?z) kimi q?bul edilir.Qurani-K?rim 114 sur?, 6236 ay?d?n ibar?tdir.?r?b dilind?dir.T?xmin?n 23 il? tamamlan?b. Sur?l?r S?udiyy? ?r?bistan?n M?kk? v? M?din? ??h?rl?rind? nazil olub.Doxsan sur? M?kk?d?, iyirmi d?rd sur? is? M?din?d? tamamlan?b.Kitab?n sur?l?rinin sistemli ??kild? nazil olaraq tamamlanmas? m?hz 633-c? il? t?sad?f edir
Qurani-K?rimi ilk d?f? olaraq kitab hal?na salan Zeyd ??b Sabit olub.Pey??mb?r ?f?ndimiz H?zr?t M?h?mm?d Mustafa ( s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) sa?l???nda kitab hal?na salmay?b.D?nyada islam dini yay?landan sonra Qurani-K?rim m?xt?lif dill?r? t?rc?m? olunma?a ba?lad?.Az?rbaycanda Qurani-K?rimin ?r?b dilind?n Az?rbaycan t?rkc?sin? t?rc?m? olunmas? ?hz Azrbaycanda Sovet hakiyy?tini da??lmas? v? m?st?qillik ?ld? etm?sind?n sonrak? d?vr? t?sad? edir.Qurani-K?rimi Az?rbaycanda d?vl?t m?st?qilliyimizi ?ld? etdikd?n sonra Vasim M?mm?d?liyev v? Ziya B?nyadov t?rc?m? etdi.?a?da? d?vrd? Qurani-K?rimi ?d?bi Elektron M?kan?nda elektron kitab hal?na ( daha ?ox odf v? exe fomat) sal?nd?.Az?rbaycan?n dini qurumu Qafqaz M?s?lmanlar? ?dar?sinin r?smi sayt?nda Qurani-K?rimin b?t?n sur?l?ri ayr?-ayr?l?qda yaz?l? ?d?bi dilin qaydalar?na uy?un olaraq ?lav? olunub.H?tta Az?rbaycan ?d?bi Elektron M?kan?nda bir ?ox saytlara mp3 versiyalar? da ?lav? olunub.
610-cu ild? M?kk? il? M?din? aras?nda olan H?ra da??nda H?zr?t C?bray?l (?.) vasit?sil? H?zr?ti M?h?mm?d ?li Mustafa ( s?llallahu ?l?yhi v? alihi v? s?ll?m) ?atd?r?l?b.??-?u?ra sur?sinin 195-ci ay?sind? buyuruldu?u kimi:
?z? d? a??q-ayd?n ?r?b dilind?.
M?s?lman d?nyas?n?n m?q?dd?s v? t?m?l kitab?, ilahi, nurani, s?mavi kitablar?n sonuncusu Qurani-K?rimd? iyirmi be? pey??mb?rin ad? ??kilir:
1. Hz. Ad?m (?.s) 14. Hz. Musa (?.s)
2. Hz. ?dris (?.s) 15. Hz. Harun (?.s)
3. Hz. Nuh (?.s.) 16. Hz. Davud (?.s)
4. Hz. Hud (?.s) 17. Hz. S?leyman (?.s)
5. Hz. Saleh (?.s) 18. Hz. Z?lkifl (?.s)
6. Hz. ?brahim (?.s) 19. Hz. ?lyas (?.s)
7. Hz. ?smay?l (?.s) 20. Hz. ?l- Yes? (?.s)
8. Hz. Lut (?.s) 21. Hz. Yunus (?.s)
9. Hz. ?shak (?.s) 22. Hz. Z?k?riyy? (?.s)
10. Hz. Yaqub (?.s) 23. Hz. Y?hya (?.s)
11. Hz. Yusuf (?.s) 24. Hz. ?sa (?.s)
12. Hz. Eyyub (?.s) 25. Hz. M?h?mm?d (s.?.v)
13. Hz. ?ueyb (?.s)
?lk nazil olan ?l-?l?qsur?sinin ilk be? ay?sidir.Sonuncu nazil olan sur? is? ?n-n?srsur?sidir.Qurani-K?rimd?113sur?Bismillahla ba?lay?r.Yaln?z T?vb?sur?si Bismillahla ba?lam?r.Qurani-K?rimin yaln?z ?l-n?mlsur?sinin ?vv?lind? v? otuzuncu ay?sind? Bismillah k?lm?si iki d?f? i?l?nir.
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов