все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

N?zak?t B?D?ROVA."Ba???lamaq m?minin ?n ?sas x?susiyy?tl?rind?n biridir" (M?qal?)

Просмотров: 1 031
10487043_1428299980787255_1081544755_n

M?minin ?n ?sas x?susiyy?tl?rind?n biri ba???laya bilm?sidir. Ba???laya bilm?y?n insanlar is? q?lbl?rind?ki q?z?bin qaranl???nda qalm?? insanlard?r....
R?bbimiz insanlar ???n h?zz alacaqlar? nem?tl?r yarad?b. Ancaq insanlar?n b?y?k ?ks?riyy?ti m?nfi x?susiyy?tl?ri v? davran??lar?na g?r? bu nem?tl?rd?n uzaq qal?rlar. ?nsanlar?n m?nfi x?susiyy?tl?rind?n biri d? ba???laya bilm?m?kdir. ?ks?r insanlar ba???laya bilm?diyin? g?r? ?z ?li il? ?z?n? d?nyan?n bir ?ox nem?tind?n m?hrum edir.
?nsanlar?n bir-birl?rini ba???lamas?na mane olan hissl?r aras?nda ?n t?sirlisi, ??bh?siz ki, kin v? q?z?bdir. X?susil? d? ?g?r insan q?z?bl?nm?kd? ?z?n? haqq verirs?, bel? olan halda, h?min insan?n q?z?bini cilovlay?b qar??s?ndak?n? ba???lamas? daha da ??tinl??ir. ?nsan?n ?z?n? haqq qazand?rmas? ?ox vaxt qar?? t?r?fin, h?qiq?t?n, b?y?k s?hv etm?sind?n qaynaqlan?r. M?n? qar?? nec? bel? ?ey edib? Nec? bu q?d?r d???nc?siz, eqoist, a??ls?z ola bil?r? kimi qar?? t?r?fin, h?qiq?t?n, pis davran??lar?na ?saslanan haql? n?tic?l?ri bu insanlar?n q?z?bl?rini daha da art?r?r.
Halbuki, burada n?z?rd?n qa?an ?ox m?h?m x?sus var: ?lb?tt?, insan q?surlu varl?qd?r. H?yat?n?n sonuna q?d?r he? s?hv etm?d?n ya?amas? m?mk?n deyil. Allah bir ?ox hikm?tl? insan? s?hv ed?c?k ??kild? yaratm??d?r. Ona g?r?, insan?n qar??s?ndak? ??xsin ?m?r boyu he? s?hv etm?m?sini g?zl?m?si yanl??d?r. D?nyan?n ?n m?k?mm?l, ?n g?z?l ?xlaql? ??xsi d? insand?r. Allah onu aciz yaratd???na g?r?, t?bii olaraq unudacaq, s?hv ed?c?k.
Ancaq bir insan, h?qiq?t?n, xo?niyy?tli, s?mimi v? d?r?std?rs?, s?hvini d?z?ltm?k ???n ?lind?n g?l?ni ed?r. Ona g?r?, insan? d?y?rl?ndir?rk?n onun he? s?hv etm?m?sini g?zl?m?k v? s?hv etdikd? d? d?rhal onu h?yat?ndan silib atmaq d?zg?n ?l?? deyil. ?ksin?, aciz varl?q oldu?unu unutmamaq, s?hv etdikd? d? s?hvini n? q?d?r s?mimi ??kild? d?z?ltm?y? ?al??d???na baxmaq laz?md?r. ?g?r s?hv ed?n insan s?hvini d?z?ltm?k v? qar?? t?r?fl? m?nasib?ti yoluna qoymaq ???n ?al???b ?lind?n g?l?ni edirs?, onu ba???lamaq g?z?l ?xlaqd?r.
C?miyy?td? q?lbl?rind?n he? c?r sil? bilm?dikl?ri kin v? q?z?b hissl?rin? g?r? bir-birl?rini ba???lamayan, h?tta m?hz buna g?r? ?n ?ox sevdikl?ri adamlardan bel? ayr? qalan bir ?ox insan var. M?hz ba???laya bilm?dikl?rin? g?r? sevm?kd?n, sevilm?kd?n, dostluqdan, yax?nl?qdan, sirda?l?qdan, s?daq?td?n, v?fadan, h?rm?td?n tamamil? m?hrum olmu? h?yat ya?ay?rlar.
N?fs q?rur ad? alt?nda insanlar? bir-birl?rini ba???lamaqdan, g?z??t? getm?kd?n, anlay??l? davranmaqdan, bir-birl?rin? etibar etm?kd?n, h?sn?-z?nn etm?kd?n, xo? niyy?tl?, sevgi v? m?rh?m?tl? yana?maqdan uzaq qoyur. ?nsanlara q?ruru m?q?dd?s (Allah`? t?nzih edirik) v? t?qdir?layiq x?susiyy?t kimi g?st?rir, onlar? q?rurlar?ndan d?nm?m?y? t??viq edir. Ba???layan insan? al?alaca??na, a??ls?z v?ziyy?td? qalaca??na, m??lub olaca??na inand?r?r. ?nsanlar da n?fsl?rinin bu t?lqinini dinl?yir, q?rurlar? kin v? q?z?b hissl?rini daha da art?r?r.
Halbuki, ba???lamaq kin b?sl?m?kd?n d? asan, rahatl?q ver?n, b?r?k?tli, g?z?l duy?udur. ?nsan 100% haql? olduqda bel?, ba???layarsa, ?ox d?rin rahatl?q, sevinc hissi ya?ayar. Ona q?lbind? bu g?z?l hissl?ri ya?adan is? ancaq Allah`d?r. Allah Onun rizas?na uy?un davranan, n?fsinin t?lqinl?rin? baxmayaraq yax??l?q etm?yi se??n qullar?na ?z d?rgah?ndan l?tf edir. Ba???laya bilm?y?n insan h?r g?n, h?r saniy? q?lbind?ki kin v? q?z?bin ?zab?n?, s?x?nt?s?n? ke?irir: G?r?s?n, ba???lamal?yd?m? -dey? d???n?r?k m?n?vi ?zab v? pe?man??l?q i?ind? ya?ay?r. Ba???laya bil?n insanlar is? g?z?l ?xlaqlar? il? sevgi, h?rm?t, dostluq qazan?rlar.

"Qoy, aran?zda olan f?zil?t v? s?rv?t sahibl?ri qohumlara, miskinl?r? v? Allah yolunda hicr?t ed?nl?r? (he? bir ?ey) verm?y?c?kl?rin? and i?m?sinl?r. Qoy, ?fv edib ba???las?nlar. M?g?r siz Allah`?n sizi ba???lamas?n? ist?mirsinizmi? Allah ba???layand?r, r?hmlidir."(Nur sur?si, 22)

"Sonra ?hdl?rini pozduqlar? ???n onlar? l?n?tl?dik v? ?r?kl?rini s?rtl??dirdik. Onlar s?zl?rin yerl?rini d?yi?ib t?hrif edir v? x?b?rdar edildikl?ri ?eyl?rin bir hiss?sini unudurlar. Onlar?n az bir qismi m?st?sna olmaqla, s?n onlardan h?mi?? x?yan?t g?r?c?ks?n. Bununla bel?, onlar? ba???la, g?nahlar?ndan ke?. ??bh?siz ki, Allah yax??l?q ed?nl?ri sev?r!" (Maid? sur?si, 13)
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов