все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

F?rqind? olmadan Al?d? oldu?umuz..

Просмотров: 755
http://gundelik.info/uploads/posts/2014-12/1417628180_ulviyye-xanim.jpghttp://gundelik.info/uploads/posts/2014-12/1417628180_ulviyye-xanim.jpg


Sosial mediada ?ox rast g?ldiyimiz bir as?l?l?qdan b?hs etm?k ist?yir?m.

Bu i?ki v? ya narkotik as?l?l??? deyil, televizor (serial) as?l?l???d?r. X?susil?, h?d?f k?tl? se?il?r?k bir m?vs?m bitm?d?n yeni m?vs?m? haz?rlanan, degenerasiyan? azadl?q kimi g?st?rm?y? ?al??an, insanlar? heyvanlar kimi r?qab?t? ?a??ran ssenaril?rl? ciddi ??kild? uyu?durulurlar. ?nsanlar?n ?zl?rini se?ilmi? q?hr?manlar?n yerind? olmaq ist?m?l?rini t?min edirl?r. G?ncl?r az qala h?min roldak? xarakterl?ri m?nims?yirl?r. Psixoloji h?rb s?n?tinin h?r c?r taktikalar?n?n beyinl?rin? yeridildiyi bu dumanl? zehinl?r g?zl?ri qar??s?nda ya?an?lan z?lm v? k?d?ri g?rm?kd?n aciz qal?rlar. Filml?rd? ?idd?t? meyl etm? siyas?ti yeridilir.

?nsanlara m?harib? t?lqini ets?niz m?harib?, bar?? t?lqini ets?niz bar?? ist?y?rl?r. ?l?m v? v?h?iliyin hakim oldu?u s?hn?l?rl? hipnoz olunan insanlar m??yy?n vaxt sonra Misird? q?tl edil?n k?rp?l?r? d? eynil? ekrandan izl?diyi kimi yuxulu g?zl?rl? baxma?a ba?layacaqlar. Daha sonra da uyu?mu? ??kild? yataqlar?na gedib d?nya il? ?laq?l?rini k?sirl?r. M??yy?n vaxtdan sonra da c?miyy?t he? bir ?ey d???n? bilm?y?n insanlarla dolub da??rM?n bu x?st?liy? televizora v? seriallara al?d??ilik ad? verir?m. ??nki xarici ?lk?l?rd? 1940-c? ill?rd?n b?ri davam ed?n, aktyorlar? ya?land?qca yerin? yenil?ri g?l?n, h?r g?n efir? veril?n seriallar? ill?rc? seyr ed?r?k ?mr?n? ba?a vuran insanlar var. Dozas?n? izl?yicinin t?yin etdiyi 4 m?vs?m, 4 duy?ulu filml?r var. Q??da a?lamal?, yayda ?yl?nc?li. Y?ni h?r m?vs?m? uy?un ruh hal? il? n? q?d?r uyu?durula bilirsinizs? uyu?durulursunuz... Eynil? siqaret al?d??isi kimi birini s?nd?r?b dig?rini yand?r?rlar.

Siz bilm?d?n sizi bir serialdan dig?rin? al??d?r?rlar. H?tta fasil? olaraq reklamlar?n olmas?n? ist?m?y?nl?r bel? olur. Bu insanlar serial ba?layark?n xarici d?nya il? ?laq?l?rini tamamil? k?sib az qala insanl?qdan ??x?rlar. Sual verdiyinizd? cavab verm?y?r?k ?ox ?s?bil??ib i?ind? olduqlar? v?ziyy?td?n ayr?lmaq ist?mirl?r.Burada ?sas olan televizorun bizi ?sir almas?na icaz? verm?m?kdir.

Beynimizin, hissl?rimizin, ideallar?m?z?n v? ?n ?h?miyy?tlisi d? vicdan?m?z?n getdikc? azalmas?na imkan verm?m?kdir. Misird? h?yata ke?iril?n h?rbi ?evrili? ???n bildiri?, q?nama ??klind? ??xsi fikirl?rini ?atd?ra bilm?y?nl?rin, Suriyada y?z minl?rl? insan?n h?yat?n? itirm?sin? qar?? s?s ??xartmayanlar?n, evl?rind? serial izl?y?r?k uyu?anlar?n bu m?vzu ?z?rind? bir daha d???nm?l?rini ist?yir?m. 1.5 milyard n?fuza malik ?slam al?mind? h?l? d? qad?nlara t?cav?z edilib u?aqlar ?ld?r?l?rk?n, insanlar vicdans?zcas?na yurdlar?ndan ??xar?lark?n, minl?rl? m?s?lman ac v? s?fil yetim halda qalark?n beyinl?rimiz bu c?r saxta ssenaril?rl? uyu?duraraq m?suliyy?tl?rimizd?n qa?a bilm?rik.

Sevgini, bar??? v? qarda?l??? d?nyada hakim etm?k ham?m?z?n ?z?rin? d???n bir borcdur. Bunu da ancaq milli ??ur il?, bir-birimiz? ba?lanaraq, xarici d?nyadak? t?hl?k?l?rd?n x?b?rdar olaraq v? sad?c? ?z ?lk?miz? deyil, b?t?n d?nyaya sahib ??xaraq bacara bil?rik. ?ks v?ziyy?ti is? m?s?lmanam dey?n birisi hamiy?t-i ?slamiyy?sin? yara?d?rmamal?d?r.


"Siz? n? olub ki, Allah yolunda v?: Ey R?bbimiz! Bizi ?halisi zal?m olan bu ??h?rd?n ??xart, biz? ?z t?r?find?n bir himay??i t?yin et, biz? ?z t?r?find?n bir yard?m?? t?yin et! dey?n z?if ki?il?r, qad?nlar v? u?aqlar u?runda vuru?mursunuz?"(Nisa sur?si, 75)

?lviyy? ?lizad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов