все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

?slamda Kosmetika

Просмотров: 943
Rafet-Alizade (2)

Allah h?r c?r zin?tin ?z? t?r?find?n bir nem?t olaraq yarad?ld???n? bildirir v? xurafat??lara i?ar? ed?r?k bu zin?tl?ri kim haram etmi?dir? dey? buyurur
Xurafat??lar?n ?slam? g?zd?n salmaq, M?s?lmanlar? (ha?a) pinti, ?irkin, r?qsd?n, inc?s?n?td?n, elmd?n, estetikadan anlamayan cahil insanlar kimi g?st?rm? strategiyalar?na ?n yax?? cavablar Qurandan v? Pey??mb?rimizin (sav) s?nn?tind?ndir. Xurafat??lar x?susil? qad?nlar? h?d?f alaraq onlar?n g?z?llikl?rini m?mk?n oldu?u q?d?r basd?rma?a, onlar? ?irkinl??dirib, ?z dill?ri il? des?k qara it, donuz v? e???kl? eyni s?viyy?y? g?tirm?y? ?al???rlar (qad?nlar? t?nzih edirik). Bu zaman xurafat??lar?n ?n ?idd?tl? qar?? qoyduqlar? y?nl?rd?n biri d? qad?nlar?n estetik v? g?z?l g?r?nm?l?ridir. Sa? r?ngi, kir?an, d?rnaq boyas? v? s. kimi ?n sad? estetik vasit?l?ri q?ti ??kild? haram elan ed?n bu b?sit zehniyy?tli adamlar ?z ki?ik a??llar?na ?sas?n, bununla M?s?lmanlar? xor v? al?aq g?st?r? bil?c?kl?rini z?nn edirl?r. H?r??nd ki, Quran v? bir ?ox s?hih h?disl?r? baxd???m?z zaman kosmetik vasit?l?rin, g?z?l geyiml?rin, boyunba??, bil?rzik kimi b?t?n aksessuarlar?n v? dig?r estetik anlay??lar?n da daxil oldu?u zin?tl?rin tez-tez t?vsiy?, h?tta ?mr edildiyini g?r?rik:

De ki: Allah?n qullar? ???n ??xard??? zin?ti v? t?miz ruzil?ri kim haram etmi?dir? De ki: Bunlar d?nya h?yat?nda iman ed?nl?r ???nd?r. Qiyam?t g?n? is? sad?c? onlar?nd?r (Quran, 7:32)

Allah h?r c?r zin?tin ?z? t?r?find?n bir nem?t olaraq yarad?ld???n? bildirir v? xurafat??lara i?ar? ed?r?k bu zin?tl?ri kim haram etmi?dir? dey? buyurur. Bilindiyi kimi, xurafat??lar h?r c?r estetik v? kosmetik vasit?l?rin haram oldu?unu (b?zi saxta h?disl?r yoluyla) m?dafi? edirl?r. Lakin Allah?n ay?l?rind?n d? bilindiyi kimi he? k?s Allah?n halal etdiyini haram ed? bilm?z.

Allah dig?r bir ay?sind? zin?tl?rd?n istifad?nin ?h?miyy?tini vur?ulay?r v? insanlara zin?tl?rini g?st?rm?l?rini buyurur:

Ey Ad?mo?ullar?, h?r m?scid yan?nda (Allah?n zikr edildiyi h?r yerd?) zin?tl?rinizi tax?n... (Quran, 7:31)

Xurafat??lar is? Allah?n b?t?n bu ?mrl?rini g?zard? edirl?r. Quran? ?n g?z?l ??kild? t?tbiq etmi? olan pey??mb?rimiz Hz. Muh?mm?din (sav) h?yat?na baxd???m?z zaman is?, yen? xurafat??lar?n ?ksin?, estetikan?n h?km s?rd?y?n? v? o d?vrd? d? sa? r?ngi, kir?an, d?rnaq boyas? kimi kosmetikadan geni? ??kild? istifad? edildiyini g?r?rik. Hz. Ai??nin (ra) Pey??mb?rimizd?n n?ql etdiyi bir h?disd? bu m?vzu a??q ??kild? bel? vur?ulan?r:

Qad?n? boyas?z, b?z?ksiz g?rm?kd?n xo?lanmaram (?bu-Razin)

Qurana baxd???m?z zaman da g?z?l boyaya diqq?t ??kildiyini v? bunun Allah?n boyas? olaraq t?rif edildiyini g?r?r?k. ?trafda g?rd?y?m?z h?r ?eyi v? h?r k?si ?z boyas? il? boyayan Allahd?r:

Allah?n boyas? Kimdir Allahdan daha g?z?l boyas? olan? (Quran, 2:138)

Kir?an, Dodaq Boyas? v? G?z S?rm?sind?n ?stifad?

Bir ?ox h?dis kitablar?ndan r?vay?t edildiyin? g?r?, ?mm? H?bib? yanaqlar?na h?luk adl? kir?an s?r?r (Belazuri, 1987:184-185). O d?vrd? q?rm?z?ya ?alan ton verm?k ???n istifad? edil?n madd? h?lukdur. ??hray?, sar? r?ngd? bir madd?dir. Hal-haz?rda da h?luk m?vcuddur v? sat??da vard?r.

Dodaqlar?n boyanmas? ???n is? x?nadan ?ld? edil?n q?rm?z? tondan istifad? edilirdi. Bu dodaq boyas? da 14 ?srd?n b?ridir S?udiyy? ?r?bistan?nda ?n?n?vi olaraq istifad? edilm?kd?dir.

Bu da m?lum olan bir ger??kdir ki, ?slam?n do?uldu?u ill?rd? ba?da Pey??mb?rimiz olmaqla, M?s?lmanlar g?z boyas?ndan- ismit adlanan s?rm? n?v?nd?n (t?rkibi xrom oksididir, hal-haz?rda da i?l?dilir) d? geni? sur?td? istifad? edirdil?r. H?tta r?vay?tl?rd? bildirildiyin? g?r?, R?sulullah bir g?z?n? ?? d?f?, dig?r g?z?n? d? ?? d?f? olmaq ?zr? q?l?ml? qal?n s?rm? ??k?rmi? v? g?zl?ri t?nd qara r?ngd?n dolay? olduqca dol?un g?r?n?rmi?. Bu da c?miyy?tin ?n-m?hakim? il? yana?araq t?r?tmi? oldu?u qal?n, t?nd v? ya a??r makiyaj anlay??lar?n?n he? d? ?slam ?xlaq?ndan uzaq v? ya ?xlaq?na zidd olmad???n? ?ox a??q sur?td? ortaya qoyur. R?vay?tl?rd?n h?m?inin qad?nlar?n v? u?aqlar?n da ismitd?n istifad? etmi? olduqlar? g?r?n?r.

D?rnaq Boyalar?ndan ?stifad?

?lind? R?sulullah ???n m?ktub olan bir qad?n p?rd?nin arxas?ndan i?ar? etdi (?lini uzatd?). R?sulullah ?lini tutdu (m?ktubu almadan ??kdi) v? bu, ki?i ?lidirmi, yoxsa qad?n ?lidirmi, bilmir?m buyurdu. Qad?n: qad?n ?lidir dedi. R?sulullah (sav) ?g?r s?n qad?n olsayd?n, d?rnaqlar?n?n (r?ngini) x?na il? d?yi?dir?rdin buyurdu (?bu-Davud, H?dis: 1992)

Ai??d?n (ra) r?vay?t edildiyin? g?r?, Hind Binti-Utb?: Ya R?sulAllah, m?niml? bey?t et dedi. R?sulullah (sav): ?ll?rinin (r?ngini) d?yi?dir?n? q?d?r s?ninl? bey?t etm?y?c?y?m... buyurdu (?bu-Davud, H?dis: 4165)

B?t?n bunlar Hz. Muh?mm?din (sav) qad?nlar?n bax?ml? olmas?na nec? h?ssasl?qla yana?d???n? g?st?rir. H?disl?r is? xurafat??lar?n ?zl?rinin bel? inkar ed? bilm?y?c?kl?ri s?hihlikd?ki ?bu-Davuddan g?t?r?lm??d?r.

Sa? R?ngind?n ?stifad?

Pey??mb?rimizin (sav) d?vr?nd? h?r n?v- q?z?l?, qara, sar?, mavi, ya??l r?ngd? sa? boyalar? m?vcud olmu?dur. O d?vrd? bunlardan xal?alara, kiliml?r? v? paltarlara da r?ng verm?k ???n istifad? olunard?. Pey??mb?rimizin (sav) ya?l? vaxtlar?nda a?aran sa?lar?n? ismitl? qara r?ng? boyad??? bilinir, bundan ?lav?, R?sulullah ?z qiyaf?sini d? sar? r?ngl? boyam??d?r. Bu n?v boyalar m?asir d?vrd? d? istifad? edilir v? daha ?ox k?k boya ad? il? tan?n?r.

K?tubi-Sitt?d? sa?lar?n boyanmas? bar?d? Hidab adl? x?susi bir b?l?m vard?r. Buradak? b?zi h?disl?r bel?dir:

?bnu Abbas (ra) bel? deyir: (Sa?lar?na) x?na yaxm?? birisi g?lmi?dir. Hz. Pey??mb?r (as): Bu n? g?z?ldir! buyurub t?qdir etdi. (Az sonra) x?na v? k?t?m il? boyanm?? birisi g?ldi. Bu, ?vv?lkind?n d? g?z?ldir! buyurdu. Sonra (sa?lar?n?) sar?ya boyam?? birisi d? g?lmi?di ki, bu, dig?rl?rind?n d? g?z?ldir! buyurdu. (?bu-Davud, T?r?cc?l 19, (4211); ?bnu Mac?, Libas 34, (3627))

S?heybul-Xeyr rad?yAllahu anh deyir: R?sulullah aleyhissal?tu v?ss?lam buyurdular ki: (A?aran sa? v? saqqallar?n?z? boyayark?n) i?l?tdiyiniz ?n yax?? boya, ??bh?siz, bu qara oland?r. (??nki qara r?ng) qad?nlar?n?z? siz? qar?? daha ?ox r??b?t etdir?r, m?xalifl?riniz ???n d? haqq?n?zda daha ?ox ??kinm?y? v?sil?dir (Ebu Davud, Libas 18, (4064), Terecc?l 19, (4210); Nesai, Zinet 17, (8,140). Buhari, Libas 66, Menak?b 23; M?slim, Fedail 100-105, (2341); Ebu Davud, Terecc?l 18, (4209); Nesai, Zinet 17, (8,140, 141))

Tab?raninin bir r?vay?tind? is? Sa?lar?n r?nginin d?yi?diril?r?k yadlara (?acim) m?xalif?t edilm?si ?mr edilir.

Buxari v? M?slimd? Hz. ?n?sd?n g?l?n bir r?vay?td? bel? deyilir: Hz. ?bu B?kir v? Hz. ?m?r (ra) (sa?lar?n?) x?na v? k?t?m il? boyayard?lar.

?hm?d ibnu H?nb?lin bir r?vay?tind? d? ?nsardan ya?lanm??, saqqallar?na a? d??m?? bir ixtiyar qrupu il? rastla?d??? zaman Hz. Pey??mb?rin Ey ?nsar camaat?, (sa?lar?n?z?) q?z?l?ya boyay?n, sar?ya boyay?n v? ?hli-Kitaba m?xalif?t edin t?vsiy?sini verir.

(S?hab? v? Tabiinin) bir ?oxu sar?ya boyama?? uy?un g?r?bl?r. Hz. ?li, ?bnu ?m?r, ?bu Hureyr? v? s. bunlardand?r. Bir qismi x?na v? k?t?m il?, bir qismi z?f?ran il?, bir qismi d? qara r?ng il? boyam??d?rlar. Qara r?ngi se??nl?r aras?nda Hz. Osman, Hz. H?s?n, Hz. H?seyn, Ukb? ?bnu Amir, ?bnu Sirin, ?bu B?rd? v? s. zikr edilir.

(son d?rd h?disin m?nb?yi: K?tubi-Sitt?, ?kinci Bab: Hidab, 2111-2112)

Aksessuar v? ?tird?n ?stifad?

Boyunba??, qolbaq, s?r?a v? ?z?k kimi aksessuarlar tarix boyunca b?t?n M?s?lmanlar?n geni? sur?td? i?l?tmi? oldu?u zin?t ??yalar?d?r. Allah Quranda M?s?lmanlar?n aksessuarlardan istifad? etdiyin? diqq?t ??k?r?k onlar ???n d?nizl?rd?n inci v? m?rcan ??xard???n? bir ay?d? bel? s?yl?yir:

Bir-biriyl? qovu?maq ?zr? iki d?nizi ax?td?... ?kisind?n d? inci v? m?rcan ??x?r. El? is?, R?bbinizin hans? nem?tl?rini yalanlaya bil?rsiniz? (Quran, 55:19,22-23)

Dig?r bir ay?sind? is? Allah b?z?k ??yalar?n? Onun b?x?i?ini axtarmaq v? ??k?r etm?k ???n yaratd???n? bildirir:

D?nizi d? sizin ?mriniz? ver?n Odur, ondan t?z? ?t yeyirsiniz v? geyiminizd? ondan b?z?k ??yalar? ??xar?rs?n?z... (Bunlar) Onun f?zlind?n axtarma??n?z v? ??k?r etm?yiniz ???nd?r (Quran, 16:14)

H?disl?r? baxd???m?z zaman da, Pey??mb?rimiz d?vr?nd? bunlardan istifad? edildiyi a??q ??kild? g?r?n?r:

Urv? bin Abdullah bin Qu?eyr Hz. ?linin q?z? Fatim?nin yan?na g?ldiyi zaman onun h?r qolunda bir c?t fildi?i qolbaq, barmaqlar?nda ?z?k v? boynunda muncuqlarla b?z?dilmi? bir boyunba?? oldu?unu g?r?r v? bunlar? soru?du?u zaman Fatim?: Qad?n ki?iy? b?nz?m?z dey?r?k bu c?r zin?tl?rl? b?z?n? bil?c?yini ifad? edir (?bni Sad, Et- Tabakat)

?tir is? Allah?n ?n g?z?l nem?tl?rind?n olaraq b?t?n pey??mb?rl?r t?r?find?n i?l?dilmi?dir. M??k bu ?tirl?rd?n ?n m??hur olan?d?r. Pey??mb?rimizd?n (sav) n?ql olunmu? ?n bilin?n h?disl?rd?n biri is? budur:

M?n? ?? ?ey sevdirildi: Salih? qad?n, g?z?l ?tir v? g?z?m?n nuru namaz. (Nesâî, ??retu'n-Nisâ 1, (7, 61))

Hz. Ai??nin d? ihramda ik?n ?tir vurdu?u n?ql edilm?kd?dir. (?bni Sad, et- Tabakat)

Dig?r bir h?disd? is? Pey??mb?rimizin ?tird?n istifad?si bu ??kild? t?svir edilir:

R?sulullah ?f?ndimiz M?din? k???l?rind?n birind?n ke?diyi zaman Onun m??k kimi ?tri d?rhal sezildiyi ???n, xalq o yoldan H?zr?ti Pey??mb?rin (as) ke?diyini s?yl?rdi. Bizl?r Pey??mb?r ?f?ndimizin (as) g?li?ini, ?trinin g?z?lliyind?n anlard?q. (Ibn Sa'd, Tabakat, I, 398-399; Mecme'uz-Zevâid, VIII, 282; el-Metâlib'?l-'Aliye, IV, 25)

N?tic?

Buraya q?d?r t?hlil etdikl?rimizd?n a??q-a?kar g?r?n?r ki, ?slam dinind? b?z?nm?k, g?z?l g?r?nm?k, kosmetikadan istifad? etm?k, estetikaya diqq?t yetirm?k t?vsiy?, h?tta ?mr olunur. Xurafat??lar n? q?d?r c?hd ets?l?r bel?, ?zl?rinin uydurduqlar? dini ?slama siray?t etdir? bilm?y?c?kl?r. Onlar Allah?n M?z?yyin, y?ni B?z?y?n ismini unudaraq, ?slamdan tamamil? f?rqli bir din uydurmu? v? ?zl?rinin d?z?ltdikl?ri bu saxta din? ?zl?ri d? inanm??lard?r. M?s?lmanlara d???n is? Qurana ba?lanmalar? v? Quranda bildirildiyi kimi sizin dininiz siz?, bizim dinimiz biz? dem?l?ridir.

Raf?t ?lizad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов