все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

Allah g?z?ldir, g?z?lliyi d? sevir

Просмотров: 854
Allah gözəldir, gözəlliyi də sevir


D?nyada el? bir insan tapmaq olmaz ki, g?z?lliyi sevm?sin. H?r bir insan g?z?l bir ?ey g?r?nd?, yaxud e?id?nd? m?tl?q q?lbind? ona sevgi duyur, h?min g?z?llik q?lbind? h?y?can yarad?r. G?z?l m?nz?r?, g?z?l insan, g?z?l u?aq v? s. Bu g?z?llikl?ri g?rm?k v? sevm?k t?sad?fi deyil, bu g?z?llikl?ri x?lq ed?n v? q?lbimizd? onlara qar?? sevgi yaradan Allah`d?r. Allah o g?z?llikl?ri sevir, biz d? R?bbimizin ruhunu da??d???m?z ???n h?mi?? o g?z?llikl?ri axtar?r?q v? onlar? ?ox sevirik.

?slind?, b?t?n g?z?llikl?r al?ml?rin R?bbi Allah`a m?xsusdur. G?r?b-sevdiyimiz h?r g?z?llik R?bbimizin biz? olan sevgisinin t?zah?r?d?r. Allah biz? d?nyan?, u?aqlar?, insanlar?, ?i??kl?ri, qu?lar? bel? b?z?m?kl? sevgisini g?st?rir. Bir d???n?k, d?nyada r?ngl?r olmasayd?, d?nya yaln?z bir r?ngd?, yaxud a?-qara olsayd?, nec? olard?. Bel? d?nyada ya?ama?a n? q?d?r tab g?tir?rdik, nec? d?z?rdik?! Bir d?qiq? x?yal?n? qurmaq bel? insana cans?x?c? g?lir. Halbuki Allah d?nyan? nec? g?z?l r?ngl?rl? b?z?yib, ?z? d? bir-iki r?ngd? deyil, c?rb?c?r r?ngd? v? r?ng ?alarlar?nda. ?nsan nec? z?vq al?r bu r?ng ?e?idl?rind?n. G?y ?z? nec? g?z?l mavi tonda olur, he? insan?n g?z?n? yormur; ?i??kl?r nec? r?ngb?r?ngdir, q?m?z?, ??hray?, sar?... H?l? qoxular?n? demir?m; r?ngl?rini g?rm?k v? onlara baxmaq bel?, insana C?nn?ti xat?rlad?r. Yaxud da g?lin dadlar? da d???n?k. Ac?, ?irin, c?rb?c?r l?ziz yem?kl?r, ?irniyyatlar, ?ir?l?r v? s. ?nsan say?b bitir? bilmir b?t?n bunlar?. Allah bizi aciz yarad?b, bir m?dd?t sonra acma?a ehtiyac duyuruq. R?bbimiz ist?s?ydi, ancaq bir dadda yem?k yaradard?. He? d???nd?n?zm?, bir h?ft? durmadan ?irniyyat yes?ydiniz, bu, sizd? nec? t??ss?rat yaradard?? S?zs?z ki, bir ne?? g?n? ?irniyyatdan diksin?rdiniz. Amma R?bbimiz bizi aciz yaratsa da, acizliyimizi t?min etm?k ???n bizi nem?tl?rl? t?min edir. Bir insan Allah`?n bu q?d?r nem?ti qar??s?nda nec? na??k?rl?k ed? bil?r? B?t?n bu nem?tl?r? nec? t?sad?f kimi baxa bil?r, Allah`? nec? unuda bil?r?!

R?bbimiz g?z?ldir, h?r zaman bizim d? g?z?l ya?ama??m?z? ist?yir. T?miz ?eyl?ri yem?yimizi, t?miz geyinm?yimizi, sevgi dolu olma??m?z?, g?z?l ?xlaq g?st?rm?yimizi, elmli olma??m?z? ist?yir. ??nki Allah b?t?n bunlar? sevir, C?nn?ti t?svir ed?rk?n Quranda oran? ?n g?z?l yer kimi t?svir edir. S?zs?z ki, m?minl?r d? d?nyan? C?nn?t? ?evirm?k ist?y?r, Allah`?n C?nn?td? t?svir etdiyi g?z?llikl?ri bu d?nyadan ya?ama??m?z? ist?y?rl?r. Bu da bizim fitr?timizdir, biz d? fitr?timiz? uy?un ya?amaqla xo?b?xt ola bil?rik. Yoxsa Allah`?n biz? l?tf etdiyi b?t?n bu nem?tl?ri g?rm?zlikd?n g?lib insanlar?n raz?l???n? axtarmaq insana he? vaxt xo?b?xtlik v? h?zur g?tirm?z. Bizim fitr?timiz dindir, Allah`?n Quranda bizim ???n bildirdiyi ?xlaq? ya?amaqd?r. Bu, he? d? ??tin deyil; biz? d???n s?mimi olmaq, bizi yaradan R?bbimizi sevm?k, Onun bizi nec? ?ox sevdiyini anlamaqd?r, R?bbimizi tan?maqd?r. Din d? sevgidir, Allah da sevgidir. Allah`?n ?mrl?ri d? bizim ???n g?z?llikdir, Sevgilimiz olan Allah`?n buyurduqlar?n? sev?-sev? yerin? yetirm?kdir.

Ey insan! S?ni ?z s?xav?tli R?bbin? qar?? qoyan n?dir? O ki, s?ni yarad?b kamill??dirdi v? s?n? g?z?l bir sur?t verdi. S?ni ist?diyi ??kl? sald?. (?nfitar sur?si, 6-8)

N?rmin K?rimzad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов