все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

?slam Birliyi: sevgi, dostluq v? k?n?l birliyi il? olacaq

Просмотров: 684
İslam Birliyi: sevgi, dostluq və könül birliyi ilə olacaq


Bu g?n q?vv?l?rini c?ml?m?y?n ?lk?l?rin t?kba??na d?nya siyas?tind? s?z sahibi olmad???n? g?r?r v? bir ?ox beyn?lxalq birliyin is? g?c yiy?si oldu?unu m??ahid? edirik. Birinci D?nya m?harib?sind?n sonra qurulan Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?, ?kinci D?nya m?harib?sind?n sonra qurulan Avropa Birliyi, ?slam Konfrans? T??kilat? (indiki ad? ?slam ?m?kda?l?q T??kilat?), ?r?b Birliyi, Var?ava Pakt? (indiki ad? ?anxay Birliyi), NATO kimi onlarla beyn?lxalq t??kilat ?z siyas?tl?ri ??r?iv?sind? f?aliyy?t g?st?rirl?r.

Bu q?d?r birlik v? t??kilat?n m?vcud olmas?na baxmayaraq, d?nyada ya?anan pislikl?rin qar??s? al?nm?r. Buna g?r? d?, pislikd? birlik olanlara qar?? yax??l???, sevgini v? ??fq?ti m?dafi? ed?n insanlar?n da birlik olmas? vacibdir.

F?rqli ?lk?l?r ?z aralar?nda nec? birlik olub h?r m?vzuda yard?mla??rsa, ?slam ?lk?l?ri d? eyni qaydada birlik yaratmal?d?rlar. M?s?l?n, Avropa Birliyi nec? iqtisadi, siyasi, h?rbi, m?d?ni v? ictimai sah?d? geni? ?m?kda?l?q edirs?, ?slam Birliyi d? d?nyan?n q?bul etdiyi ??rtl?rl? bir araya g?lm?lidir. Bu birlik sevgi, dostluq v? k?n?l birliyi il? olacaq. Buna g?r? d? ?slam Birliyi d?nyada h?r k?sin h?sr?t ??kdiyi b?y?k bir s?lh birliyi olacaq.

?slam Birliyin? qat?lacaq b?t?n d?vl?tl?rin m?st?qilliyin?, suverenliyin? v? h?quqlar?na h?rm?t edilm?si ?hd?liy? g?t?r?lm?lidir. Bel?likl?, ?zv olan ?lk?l?r ?z d?vl?t strukturlar?n? qoruyacaq, q?rarla?d?r?lm?? ?m?kda?l?q is? xaric? qar?? ortaq v? bir mill?t kimi davranma f?rs?ti ver?c?k.

?zv ?lk?l?rin s?rh?dl?rinin toxunulmazl???, daxili i?l?rind? h?r ?lk?nin m?st?qil olmas?, m?naqi??l?rin s?lh yolu il? h?ll edilm?si, g?c istifad?sin? v? t?hdid? yol verm?k ?v?zin? sevgi il? probleml?rin h?ll edilm?si bu birliyi daha da g?cl?ndir?c?k. D???nc?, vicdan, din v? inanc azadl?qlar? da daxil olmaqla insan h?quqlar? v? ?sas azadl?qlara h?rm?t g?st?rilm?si bu birliyin d?nya s?viyy?sind? say?l?b n?z?r? al?nmas?na s?b?b olacaq.

Yuxar?da bildirildiyi kimi, 57 ?slam ?lk?sinin ?zv oldu?u ??T 1967 ilind?n f?aliyy?t g?st?rir. Ancaq bu qurum b?hs etdiyimiz sevgi birliyinin x?susiyy?tl?rini da??maqdan ?ox uzaqd?r. Halbuki, bu t??kilat BM-d?n sonra d?nyan?n ?n b?y?k ikinci t??kilat?d?r. 1,6 milyard m?s?lman?n probleml?rini h?ll etm?k, ?lk?l?raras? ?m?kda?l?q etm?k ???n qurulub. Eyni c?r 22 ?r?b ?lk?sinin ?zv oldu?u, T?rkiy?nin d? daimi m??ahid??i qismind? oldu?u ?r?b Birliyi d? f?aliyy?t g?st?rir. Ancaq h?r iki birlik d? son d?vrd? Misir, Suriya v? Liviya kimi ?lk?l?rd?ki probleml?ri h?ll ed? bilmir.

Bu g?n probleml?ri m?zakir? ed?n, ortaq inki?af v? h?ll yollar? axtaran bir k?n?l birliyinin qurulmas? vacibdir. Bizim ist?yimiz ondan ibar?tdir ki, s?n?tl? in?a edilmi? ?slam ??h?rl?rind? m?s?lmanlar?n s?lh v? dinclikl? ya?ad?qlar? bir ?slam co?rafiyas? t?sis edilsin.

N?rmin K?rimzad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов