все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
0

Musiqi Allah`?n bir nem?tidir

Просмотров: 690
Musiqi Allah`ın bir nemətidir

Allah sonsuz a?l?n?, elmini, g?c?n?, m?rh?m?tini, sevgisini g?rm?yimiz v? Ona ??ksiz iman g?tirm?yimiz ???n biz? says?z-hesabs?z nem?tl?r b?x? edib. G?z?l ?tri v? g?r?n??? il? ruhumuzu ox?ayan g?ll?r, canl?lar, m?nz?r?l?r, n?vb?n?v qidalar, bir-birind?n g?z?l geyiml?r, ??yalar... Quran?n ?g?r Allah`?n nem?tl?rini saymal? olsan?z, onlar? say?b qurtara bilm?zsiniz. H?qiq?t?n, Allah Ba???layand?r, R?hmlidir. (N?hl sur?si, 18) ay?sind? bildirdiyi kimi, bu nem?tl?ri ?mr?m?z?n sonuna q?d?r say?b bitir? bilm?rik.
Musiqi d? Allah`?n insanlar ???n yaratd??? g?z?l nem?tl?rd?n biridir. S?s dal?alar? vasit?si il? insan?n z?vq alma?? ?ox b?y?k m?c?z?dir. Havadak? s?s dal?alar? qulaq seyvan? t?r?find?n toplan?r, sonra elektrik siqnallar?na ?evril?r?k sinir h?ceyr?l?ri vasit?si il? beynimiz? ?atd?r?l?r. Bu s?sin beynimiz t?r?find?n musiqi kimi q?bul edilm?si, z?vq?m?z? ox?amas? Allah`?n dil?diyi s?s? m?na verm?si il? m?mk?nd?r. E?itm? sistemini t?dqiq etdikd? ayd?n olur ki, bir qap?n?n c?r?lt?s?n? v? ya ayaq s?sini e?itdiyimiz zaman bir-birinin ard?nca ba? ver?n prosesl?r bir simfoniyaya qulaq asd?qda ba? ver?nl?rl? eynidir.
?lb?tt? ki, 1,5 kq-l?q ?t par?as? olan beynimizin bu s?sl?r? m?na verm?si, sevinci, h?y?can?, h?zuru qavramas? m?mk?n deyil. S?sl?ri yaradan v? m?na ver?n, ?lb?tt? ki, uca Allah`d?r. R?bbimiz beynimizin i?ind?ki s?ssizlikd? musiqini v? ruhumuza t?sirini yarad?r. Bu, Allah`?n biz insanlara l?tf?d?r. Bir-birinin ard?nca s?sl?n?n musiqi al?tl?rinin insan ruhunda xo?b?xtlik, h?y?can, h?zz yaratmas? ancaq Allah`?n dil?m?si il? m?mk?nd?r.
Lakin ?srl?r boyu ?slam? d?nyaya yanl?? t?qdim ed?n xurafat??lar insanlar?n dini bilikl?rinin azl???ndan istifad? ed?r?k bir ?ox g?z?l nem?ti, o c?ml?d?n musiqini haram elan etmi?l?r. Uzun m?dd?t m?s?lman d?nyas? musiqi kimi g?z?l nem?td?n m?hrum edilmi?dir v? t??ss?f ki, h?l? d? bu ?sass?z qada?alar t?bli? edilm?kd?dir. S?n?t?, estetikaya d??m?n k?sil?n xurafat??lar Quran ?xlaq?na, m?s?lman ruhuna zidd h?yat t?rzini ?slam ad? alt?nda insanlara t?tbiq etm?y? ?al???rlar. ?vv?la qeyd ed?k ki, haramlar Quranda ayd?n ??kild? bildirilmi?dir. M?s?lman?n m?sul oldu?u v? axir?td? sor?u-sual olunaca?? t?k Kitabda bel? bir haram yoxdur. ?ksin?, Allah insanlara b?x? etdiyi nem?tl?ri Qurana zidd ??kild? haram v? ya halal q?lanlar? bel? x?b?rdar edir:
Dilinizin uydurdu?u yalana ?sas?n: Bu halald?r, o haramd?r! dem?yin, ??nki Allah`a qar?? yalan uydurmu? olursunuz. ??bh?siz ki, Allah`a qar?? yalan uyduranlar nicat tapmazlar. (N?hl sur?si, 116)
B?zi xurafat m?nb?l?rd? is? Onlardan g?c?n ?atd??? kims?l?ri s?sinl? (g?nah)a t?hrik et, atl? v? piyadan? onlar?n ?st?n? yerit, mallar?na v? ?vladlar?na ??rik ol, onlara v?dl?r ver. ??bh?siz ki, ?eytan onlara ancaq yalan v?dl?r ver?r. (?sra sur?si, 64) ay?si musiqinin haram olmas? il? ?laq?l?ndirilir. Halbuki, ay?y?, eyni zamanda bu ay?d?n ?vv?lki v? sonrak? ay?l?r? diqq?t yetirdiyimizd? burada ?eytan?n insanlar? haqq yoldan azd?rma metodlar?ndan b?hs edildiyini ayd?n ??kild? g?r?r?k. ?eytan t?siri alt?na sald??? insanlardan istifad? ed?r?k d?nya miqyas?nda fitn?kar, separat?? v? t?xribat xarakterli x?b?rl?r yay?r. Bu zaman m?tbuatdan, internetd?n, TV kanallar?ndan geni? ??kild? istifad? edir. Bu, ax?rzamanda ?eytan?n liderliyi il? d?ccaliyy?tin istifad? ed?c?yi ?n ?h?miyy?tli metodlardan biridir. H?disl?rd? d? d?ccal?n s?sinin d?nyan?n h?r yerind?n e?idil?c?yi x?b?r verilir:
D?ccal ??xd??? vaxt el? ba??rar, el? n?r? ??k?r ki, ??rqd? v? q?rbd? b?t?n xalqlar onu e?id?r. (?bni Kesir, en-Nihaye, 1:96)
?eytan?n s?si onun ?mri il? h?r?k?t ed?n k?tl?nin s?sidir, g?naha d?v?tidir. Ay?d? musiqinin haraml??? il? ba?l? he? bir m?lumat verilm?yib.
Musiqi c?nn?t nem?tidir. Bir ?ox h?disl?rd? Pey??mb?rimizin (s.?.v.) musiqi dinl?diyi d? bildirilir:
Hz. Ai?? r?vay?t edir: Bayraq g?n? iki cariy? q?hr?manl?q ?erl?rini d?f ?alaraq t?r?nn?m edirdi. R?sulullah yata??na uzand?. Sonra atam (hz. ?bub?kr) i??ri girdi. M?n?: R?sulullah?n h?zurunda bu n? v?ziyy?tdir? dedikd?, R?sulullah: Mane olma onlara, h?r mill?tin bir bayram? var, bu da bizim bayram?m?zd?r - buyurdu.
S?l?m? ibn ?qva is? bel? r?vay?t edir: Pey??mb?r (s.?.v) il? birlikd? Xeyb?r? yola d??m??d?k. Gec? gedirdik. Karvandan bir n?f?r ?mir ibn ?qvaya (?airliyi il? tan?n?rd?) Biz? bildiyin ?eyl?rd?n oxu, dinl?y?k dedi. ?mir d?v?sind?n d???r?k bu n??m?ni oxuma?a ba?lad?. Pey??mb?r (s.?.v): Bu s?r?c? kimdir? soru?du. ?mir ibn ?qva dedil?r. Pey??mb?r (s.?.v): Allah onu qorusun buyurdu. (Beyhaki, ?uab, 5112)
Muaz ibn C?b?l r?vay?t edir: ?nsardan birinin toyunda idik. H?zr?ti Pey??mb?r (s.?.v) k?bini k?sdikd?n sonra: Allah yax?? g?z?ran, xeyir v? u?ur n?sib etsin, ruziniz? bolluq-b?r?k?t versin, sizi m?bar?k etsin dedi. Ad?ti ?zr? b?yin ba?? ?z?rind? d?f ?al?nmas?n? buyurdu. D?f ?al?nd?.
?mir ibn Saddan r?vay?t edilir:
Bir toy ???n Karaza ibn Kab v? ?bu M?sul ?l-?nsarinin yan?na getdim. Ki?ik q?z u?a?? mahn? oxuyurdu. M?n: Siz R?sulullah?n (s.?.v) dostlar? v? B?dir ?shab?ndan oldu?unuz halda, sizin yan?n?zda bunlar nec? edilir? -dedim. Onlar: ?st?s?n, biziml? qalarsan; ist?s?n, ged?rs?n. Biz? toyda ?yl?nm?y? icaz? verilib, -dedil?r. (?bn Hacer, Metâlib, II, 54; C?dey, Ehâdîs-? Zemmîl-G?nâ, s?h. 50)
Ai?? (r.?) r?vay?t edir: R?sulullah (s.?.v) bir toyda ?nsar?n qad?nlar?na ba? ??kdi. Onlar mahn? oxuyurdular (?bni Mace, Nikah:21, Buhari, Nikah:48, Megazi:12)
N?rmin K?rimzad?
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:0"Kümbet" dərgisi 50 sayısı

"Usare" dərgisi 19 sayısı

"Hece Taşları" dərgisi 45 sayısı

"Açıkkara" dərgisi 8 sayısı

"Mevsimler" dərgisi 18 sayısı

О сайте

About Us

Популярные категории

Навигация по сайту

Облако тэгов