?lham ?liyev Bak? A? ??h?r bulvar?nda h?yata ke?iril?n in?aat i?l?rinin gedi?i il? tan?? olub

30-03-2015, 20:25
0
Жалоба

http://s020.radikal.ru/i709/1503/14/ba5af29005cc.jpg

Prezident ?lham ?liyev Bak? A? ??h?r bulvar?nda h?yata ke?iril?n in?aat i?l?rinin gedi?i il? tan?? olub.

D?vl?timizin ba???s?na layih? ??r?iv?sind? g?r?l?n i?l?r bar?d? m?lumat verildi.

Bak? A? ??h?r bulvar? Prezident ?lham ?liyevin tap??r??? il? ?vv?ll?r paytaxt?n “Qara ??h?r” kimi tan?nd??? v? bir ?ox s?naye m??ssis?l?rinin yerl??diyi ?razisind? ?n m?asir standartlara uy?un ??kild? sal?n?r. 2013-c? ilin may?nda Prezident ?lham ?liyev t?r?find?n t?m?li qoyulan yeni bulvar?n in?as? ekologiyas? b?rpa edil?n s?naye zonas?nda h?yata ke?iril?n v? d?nyan?n ?n iri m?asir layih?l?rind?n biri olacaq “Bak? A? ??h?r” layih?sini tamamlamaqla paytaxt?m?z?n simas?n? daha da g?z?ll??dir?c?k. Prezident ?lham ?liyev t?m?li qoyuldu?u ilk g?nd?n ba?layaraq A? ??h?r bulvar?nda h?yata ke?iril?n in?aat i?l?rinin gedi?i il? m?t?madi olaraq maraqlan?r, vaxta??r? tikinti meydan?alar?n? g?zir, layih?nin y?ks?k z?vql? icra olunmas?na ??xs?n n?zar?t edir.

Bak? sakinl?rinin v? ??h?rimizin qonaqlar?n?n istirah?ti ???n A? ??h?r bulvar?nda infrastruktur ?n m?asir t?l?bl?r s?viyy?sind? olacaq, m?asir ia?? v? xidm?t obyektl?ri yarad?lacaq. Burada d?nizk?nar? piyada yollar? ??kil?c?k, x?susi ya??ll?q zonalar? yarad?lacaq, m?xt?lif sahilb?rkitm? i?l?ri h?yata ke?iril?c?k. H?m?inin bulvarda h?r?k?tin t?hl?k?sizliyini t?min etm?k ???n piyada ke?idl?ri d? in?a edil?c?k.

Bu n?h?ng istirah?t gu??si s?r?tl? b?y?y?n v? inki?af ed?n Bak?n?n g?rm?li v? g?zm?li yerl?rin? yeni bir ?nvan da art?racaq. Bak? A? ??h?r bulvar? A? ??h?rd?n X?z?r? a??lan m?nz?r?ni x?susi bir yara??qla daha da cazib?dar ed?c?k.

D?vl?timizin ba???s? yeni bulvar?n m?xt?lif yerl?rind? apar?lan in?aat i?l?rinin gedi?i il? maraqland? v? m?vafiq tap??r?qlar?n? verdi.


Добавить комментарий
yenilə, əgər kod görünmürsə

Авторизация