?poteka kreditl?rind? yenilik

31-03-2015, 12:33
0
Жалоба

http://s019.radikal.ru/i627/1503/07/9ce89f43f37c.jpg

"M?rk?zi Bank t?r?find?n ipoteka proqram?n?n t?kmill??dirilm?si il? ba?l? t?klifl?r haz?rlan?b. H?min t?klifl?r yax?n vaxtda t?qdim olunacaq”.

Bu bar?d? iqtisad?? V?qar Bayramov ipoteka proqram?na edil?c?k d?yi?iklikl?rl? ba?l? a??qlamas?nda deyib. O, t?klifl?r paketind? iki m?h?m yeniliyin oldu?unu diqq?t? ?atd?r?b:

"?vv?la, h?m sosial, h?m adi ipoteka ???n maksimum m?bl??in art?r?lmas? n?z?rd? tutulub. N?z?r? alaq ki, h?r iki kredit n?v? ?zr? haz?rda maksimum m?bl?? 50 min manatd?r. T?bii ki, bu m?bl?? ?mlak bazar?ndak? m?vcud qiym?tl?r? uy?un deyil. Buna g?r? d? maksimum m?bl??in art?r?lmas? n?z?rd? tutulub. G?man olunur ki, ipoteka kreditl?rind? maksimum m?bl?? 50 mind?n 75 min manatad?k art?r?lacaq. Bu, ipoteka kreditl?rinin s?m?r?liliyini m?nzil bazar?ndak? qiym?t s?viyy?sin? uy?un olaraq m??yy?n q?d?r y?ks?ltm?y? imkan ver?c?k. Eyni zamanda, ipoteka kreditl?rinin verilm?si zaman? ilkin ?d?ni?in g?nc ail?l?r ???n l??v edilm?si d? t?klifl?r siyah?s?ndad?r. M?rk?zi Bank bunun ???n iki praktikadan istifad? etm?k niyy?tind?dir. Bunlardan birincisi, ?man?t tipli banklar?n formala?d?r?lmas? v? bununla ba?l? ipoteka fondunun yarad?lmas?ndan, ikincisi, ipoteka fondu yan?nda ipoteka z?man?t fondunun formala?d?r?lmas?ndan ibar?tdir. Bu is? imkan ver?c?k ki, z?man?t fondu v?t?nda?lara 100 faizlik kredit ver? bilsin. Praktiki olaraq v?t?nda? art?q 80 faiz deyil, 100 faizlik ipoteka kredit ?ld? ed? bil?c?k”.

V?qar Bayramov t?klifl?r paketind?ki ikinci m?h?m yeniliyin regionlara veril?c?k ipoteka kreditl?rinin m?bl??inin art?r?lmas?ndan ibar?t oldu?unu bildirib:

"Bu g?n regionlara veril?n kreditl?rin m?bl??ind? xeyli azalmalar var. Eyni zamanda, regionlar ipoteka kreditl?rind?n tam olaraq istifad? ed? bilm?diyi ???n regionlara veril?n ipoteka kreditl?rin? limitl?rin m??yy?nl??dirilm?si n?z?rd? tutulub. H?min limitl?r daxilind? ipoteka kreditinin t?qdim olunmas? planla?d?r?l?b. Bu, o dem?kdir ki, m?s?l?n, ay ?rzind? 5 milyon manat ipoteka krediti ayr?lacaqsa, bunun yar?s? - 2,5 milyon manat? m?hz regionlar ???n n?z?rd? tutulacaq. Bu da regionlar?n ipoteka kreditl?rind?n istifad? imkanlar?n?n geni?l?nm?sin? s?b?b olacaq. Sonda bir daha qeyd edim ki, ipoteka proqram?na edil?n d?yi?iklikl?r - maksimum m?bl??in art?r?lmas? v? g?nc ail?l?r ???n ilkin ?d?ni?in l??v edilm?sind?n, eyni zamanda, regionlar ???n ipoteka kreditl?rinin m??yy?nl??dirilm?sind?n ibar?t olacaq”.


Добавить комментарий
yenilə, əgər kod görünmürsə

Авторизация