“S?yyar ASAN xidm?t” eyni vaxtda bir ne?? regionda xidm?t? ba?lay?r

31-05-2015, 08:00
0
Жалоба

http://s50.radikal.ru/i127/1505/33/5c9c931a0f36.jpg


“ASAN xidm?t” m?rk?zl?rinin t?sis edilm?diyi regionlardak? ?haliy? xidm?tl?rin ?atd?r?lmas? v? m?rk?zl?r? g?lm?d?n v?t?nda?lar?n xidm?tl?rd?n yararlanmas?n?n t?min edilm?si ???n z?ruri m?asir texnoloji avadanl?qlarla t?chiz edilmi? irih?cmli x?susi avtobuslar s?yyar formada regionlarda ?haliy? xidm?tl?r g?st?rir.

Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda V?t?nda?lara Xidm?t v? Sosial ?nnovasiyalar ?zr? D?vl?t Agentliyinin ?nformasiya t?minat? ??b?sind?n veril?n m?lumata g?r?, iyunun 1-d?n etibar?n "S?yyar ASAN xidm?t" bir ne?? istiqam?t ?zr? regionlarda ?haliy? xidm?tl?r g?st?rm?y? ba?layacaq. ?lkin olaraq s?yyar avtobuslar Balak?n, Q?b?l?, K?rd?mir rayonlar?nda xidm?t g?st?r?c?k v? h?r rayonda s?yyar avtobusun xidm?t g?st?rm? m?dd?ti 15 g?n n?z?rd? tutulub.

S?yyar ??kild? g?st?ril?n xidm?tl?r ?dliyy? Nazirliyi, Daxili ??l?r Nazirliyi, D?vl?t Sosial M?dafi? Fondu v? ?mlak M?s?l?l?ri D?vl?t Komit?si t?r?find?n t?qdim olunur.

Bu xidm?tl?r? a?a??dak?lar daxildir:

- Notariat f?aliyy?ti;
- V?t?nda?l?q v?ziyy?ti aktlar?n?n d?vl?t qeydiyyat?;
- ??xsiyy?t v?siq?l?rinin verilm?si v? d?yi?dirilm?si;
- ?mumv?t?nda? pasportlar?n?n verilm?si v? d?yi?dirilm?si;
- S?r?c?l?k v?siq?l?rinin d?yi?dirilm?si;
- ?m?k pensiyalar?n?n t?yin edilm?si;
- M?nzill?r ?z?rind? m?lkiyy?t h?quqlar?n?n ilkin v? t?krar d?vl?t qeydiyyat?na al?nmas? bar?d? ??xar??lar?n, texniki pasportlar?n verilm?si;
- Da??nmaz ?mlak?n t?svirin?, d?vl?t qeydiyyat?na al?nm?? h?quqlara v? onlar?n m?hdudla?d?r?lmas?na (y?kl?l?y?n?) dair d?vl?t reyestrind?n aray??lar?n verilm?si;
- F?rdi ya?ay?? evl?ri ?z?rind? m?lkiyy?t h?quqlar?n?n t?krar d?vl?t qeydiyyat?na al?nmas? bar?d? ??xar??lar?n, texniki pasportlar?n verilm?si.

"S?yyar ASAN xidm?t"in h?yata ke?irilm?sinin ?sas m?qs?dl?ri d?vl?t xidm?tl?rinin v?t?nda?lara daha rahat, yeni v? innovativ ?sullarla t?qdim edilm?si, v?t?nda?lar ???n ?l?atanl???n t?min edim?si v? v?t?nda? m?mnunlu?una nail olunmas?d?r.

Qeyd ed?k ki, cari ilin sonuna kimi "S?yyar ASAN xidm?t" bir ne?? istiqam?t ?zr? regionlarda ?haliy? xidm?tl?r g?st?rm?y? davam ed?c?k.


Добавить комментарий
yenilə, əgər kod görünmürsə

Авторизация