F?rdi komp?terl?rin sat??? azal?r

31-05-2015, 10:00
0
Жалоба

http://i074.radikal.ru/1505/22/cc75dc737756.jpg2015-ci ild? d?nyada f?rdi komp?terl?rin t?dar?k? 2014-c? ill? m?qayis?d? 6,2 faiz azalaraq 289 milyon ?d?d t??kil ed?c?k. Bu bar?d? “IDC” analitik ?irk?tinin m?lumat?nda deyilir.

F?rdi komp?terl?r bazar?n?n h?cmi 2012-ci ild?n durmadan azal?r. Bu il m?nfi dinamika “Windows 10” ?m?liyyat sisteminin ??xmas?na baxmayaraq saxlan?lacaq. Lakin dig?r analitik ?irk?t - “Gartner” 2015-ci ild? bazarda 1 faizlik art?m proqnozla?d?r?r.

“Windows 10”-d?k pulsuz yenil?nm? imkan?n?n olmas? istehlak seqmentind? yeni f?rdi komp?terl?r? t?l?bat? azaldacaq. ?z n?vb?sind? korporativ sifari??il?r? sistemin t?tbiqin? ba?lamazdan ?vv?l "Windows 10”-un ?yr?nilm?si ???n vaxt laz?m olacaq.

F?rdi komp?terl?rin yenil?nm?sin? ehtiyac?n olmamas? h?m?inin onunla ?laq?dard?r ki, "Windows 10”-un sistem t?l?bl?ri "Windows 8”-in t?l?bl?ri il? ox?ard?r.

“IDC” n?may?nd?l?ri qeyd edir ki, 2015-ci ilin sonunda da bazarda v?ziyy?t ?r?ka?an olmayacaq. ?stehlak??lar pullar?n? yeni komp?terl?r? yox, mobil qur?ulara - smartfon, plan?et v? da??nan qur?ulara x?rcl?y?c?k.

D?nyada t?l?bata, x?susil? istehlak seqmentin? dollar?n m?z?nn?sinin bahala?mas? v? xammal qiym?tinin ucuz olmas? da m?nfi t?sir g?st?r?c?k.

?irk?tin qiym?tl?ndirm?sin? g?r?, 2015-ci ild? d?nya bazar?na 167,2 milyon mobil komp?ter v? 121,8 milyon f?rdi komp?ter t?dar?k edil?c?k. Mobil komp?terl?r bazarda miqdar ifad?sind? 57,9 faiz, f?rdi komp?terl?r 42,1 faiz paya sahib olacaq. Bu il iqtisadiyyat? inki?af etm?kd? olan ?lk?l?rin f?rdi komp?terl?rin ?mumi t?dar?k?nd? pay? 53,3 faiz, inki?af etmi? ?lk?l?rin 46,7 faiz t??kil ed?c?k.

“IDC”-nin proqnozuna g?r?, 2016-c? ild? d?nya f?rdi komp?terl?r bazar?nda v?ziyy?t stabill???c?k v? bundan sonra bir ne?? il c?zi art?m olacaq. 2015-2019-cu ill?rd? bazar?n say ifad?sind? illik orta art?m? 0,4 faiz t??kil ed?c?k. Bununla yana??, f?rdi komp?terl?rin t?dar?k? ild? 0,6 faiz a?a?? d???c?k, mobil f?rdi komp?terl?rin illik t?dar?k? 1,2 faiz y?ks?l?c?k.

?lav? ed?k ki, “IDC”-nin m?lumat?na g?r?, 2014-c? ild? d?nya bazar?na f?rdi komp?terl?rin t?dar?k? 2,1 faiz, “Gartner”-in m?lumat?na g?r?, 0,2 faiz azal?b.


Добавить комментарий
yenilə, əgər kod görünmürsə

Авторизация