"Bitm?z k?nl?m?z?n V?t?n sevgisi" antologiyas?n?n t?qdimat m?rasimi ke?irilib

23-11-2014, 13:15
2 318

10477888_751011121602621_5981547926048009701_n

22 noyabr 2014-c? il tarixd? saat 16:00-da, Bak? ??h?ri, S?bail rayonu, Ax?n Poeziya Klubunda Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti yan?nda G?ncl?r Fondu t?r?find?n h?yata ke?iril?n "V?t?n sevgisi s?rh?dl? ba?lam?r, s?rh?dl? bitmir" layih?si ??r?iv?sind? i??q ?z? g?r?n "Bitm?z k?nl?m?z?n V?t?n sevgisi" antologiyas?n?n t?qdimat m?rasimi ke?irilib.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin d? i?tirak etdiyi t?dbird? ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, tan?nm?? ?air N?sr?t K?s?m?nlinin o?lu R??ad K?s?m?nli, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ayl?q ?d?bi-b?dii orqan? "Qobustan" jurnal?n?n ??b? m?diri Nar?ng?l Nadirq?z?, ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin T?qa?d Fondunun t?qa?d??s?,"Ulduz" jurnal?n?n "Poeziya" ??b?sinin redaktoru F?rqan? Mehdiyeva, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ayl?q ?d?bi-b?dii orqan? "Az?rbaycan" jurnaln?n "Poeziya" ??b?sinin redaktoru Q???m N?c?fzad?, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin Y?n?tim Kurulunun ba?qan yard?mc?s?, g?nc xan?m yazar ?fsan? Bayramq?z?, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z?, Ax?n Poeziya Klubunun s?dri, DGTYB v? "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?nay H?s?nli, Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?n?n Nizami ad?na ?d?biyyat ?nstitutunun ?m?kda??, DGTYB ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lnar S?MA, "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin ?zv?, g?nc xan?m yazar G?lt?n Q?dirli, DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu, AYB v? DGTYB ?zv?, g?nc yazar Qabil ?dal?t, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n "??rq b?lg?sinin ?d?biyyat?" b?lm?sinin Ba? redaktor m?avini, DGTYB ?zv?, g?nc yazar Vasif Z?hrabo?lu,
G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin "X?b?rl?r" b?lm?sinin ?m?kda??, ?air, jurnalist, g?nc yazar M?mm?d Hac?zad?, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin v? Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n fotoqraflar?, DGTYB ?zvl?ri, g?nc yazarlar Nof?l ?mid v? S?rv?r Kamranl?, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Direktoru Kamran Murquzov, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin M?tbuat xidm?tinin r?hb?ri, "H?seyn Arif" ?d?bi Birliyinin ?zv?, g?nc yazar K?nan Ayd?no?lu, DGTYB v? "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin ?zv?, g?nc yazar ?ltimas S?mimi v? v? dig?r qonaqlar i?tirak
edibl?r.D?z?nl?n?n t?dbir? qat?lan qonaqlar g?nc yazar Qabil ?dal?tin r?hb?ri v? t?rtibat??s? oldu?u layih?nin V?t?np?rv?rlik ruhda b?y?m?kd? olan g?nc n?slin inki?af? v? d?nya g?r???n?n d?yi?m?sin? m?sb?t t?sir ed?c?yind?n s?hb?t a?d?lar.
T?dbir i?tirak??lar?n?n bir qismi yeni i??q ?z? g?rm?? antologiyada yer alan ?eirl?rind?n s?sl?ndirdil?r, yeni layih?nin u?urlu v? davaml? olmas?n? dil?dil?r.
T?dbirin apar?c?s?, DGTYB Y?n?tim Kurulunun ?zv?, g?nc yazar Emil Rasimo?lu layih?nin h?yata ke?irilm?sind? g?st?rdikl?ri k?m?y? g?r? h?r k?s? t???kk?r?n? bildirdi x?susi f?rql?nin g?nc yazarlar-?fsan? Bayramq?z?n?, G?lnar S?man?, Nof?l ?midi, S?rv?r Kamranl?n?, K?nan Ayd?no?lun? "Diplom"lara layiq g?rd?.T?dbirin gedi?at?nda "Bayat" ?d?bi Birliyinin m?tbu orqan? "Bayat" d?rgisinin yeni say?n?n i??q ?z? g?rm?si haqq?nda da m?lumat t?dbir i?tirak??lar?n?n n?z?rin? ?atd?r?ld?.
N?hay?t, t?dbirin sonunda layih? r?hb?ri v? t?rtib?isi Qabil ?dal?t d?z?nl?n?n t?dbird? i?tirak ed?n h?r k?s? t???kk?r?n? bildirdi v? yeni yarad?c?l?q u?urlar? v? f?aliyy?ti dil?di.T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirildi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: