Harika UFUK."Nevruzumuz kutlu olsun!" (K??e yaz?s?)

20-03-2015, 15:36
1 108

Harika UFUK."Nevruzumuz kutlu olsun!" (Köşe yazısı)


D?nyadaki bir?ok toplulukta farkl? inan??larda ve farkl? isimler alt?nda ?enliklere konu olan d?nyan?n en eski bayram? ''Nevruz''dur. “Nev” yeni “ruz” ise g?n anlam?ndad?r. Kelimenin asl? Fars?a olup yeni g?n anlam?ndad?r. Pek ?ok farkl? k?lt?rde ?zel ve kutsal bir anlam da ta??maktad?r. T?rklerde Ergenekon’dan ??k??? ve bahar?n geli?ine duyulan sevinci, tabiat?n canlanmas?n? simgeler. 21 Martta kutlan?r.
T?rklerin ?slamiyet ?ncesinden beri co?kuyla kutlad?klar? en eski bayram?d?r. Nevruz Bayram? i?in haz?rl?klar g?nler ?ncesinden ba?lar. Evlerde k?kl? bir bayram temizli?i yap?l?r. Yeni k?yafetler dikilir. Giysiler baha gibi rengârenk olur. Canl? renklere ?zellikle k?rm?z?ya daha fazla a??rl?k verilir. O g?n i?in “s?melek” denilen nevruz a?? pi?irilir. Ziyafetler d?zenlenir. ?ekerler ve ?erezler ?ocuklara da??t?l?r. Pastalar, b?rekler, ??rekler pi?irilir. G?nler ?ncesinden yumurtalar renk renk boyan?r. Evde ka? ki?i varsa hepsi i?in birer tane mum yak?l?r. Gelinlerin ?imdiki k?na tepsisi gibi Nevruz tepsisi itinayla haz?rlan?r. ??ine renk renk s?slenmi? boyanm?? yumurtalar, ?imlenmi? bu?day, ?ekerlemeler, ?erezler, pastalar, ??rekler konur ve mumlar yak?l?r. Kad?n-erkek, ya?l?- gen? herkes bayraml?k giysilerini giyer. Gen?ler kol kola girerek halay ?ekerler. K?z ka??rma oyunu ve at yar??? bu bayramda oynanan belli ba?l? oyunlardand?r. Nevruz ate?i yak?l?r ve insanlar bu ate?in ?zerinden atlarlar. Nevruz ate?inin k?t?l?kleri kovdu?una inan?l?r. Nevruzda a?a? kesilmez, hele me?e a?ac?n?n kesilmesi iyi say?lmaz. Nevruzda ?zellikle dut ve ?eftali fidanlar? dikilir.
T?rki cumhuriyetlerde bu bayram? kutlamaya ?ok ?nem verilir. Yeniden canlanmaya ba?layan do?an?n insanlara sundu?u bollu?u, bereketi, sevgiyi, karde?li?i, payla?may? ve dostlu?u simgeleyen Nevruz, Azerbaycan, K?rg?zistan, ?zbekistan, T?rkmenistan, Afganistan ve Tacikistan'da milli bayram olarak kutlanmaktad?r. Hatta Azerbaycan dahil olmak ?zere T?rk k?lt?r?n? koruyan ?ok ?lkede okullar tatil edilir, bu tatil 1-7 g?n aras?nda de?i?ir. Azerbaycan’da okullar bir hafta tatildir.
3000 y?ldan beri kutlanmakta olan bu ?enli?i, 2010'da Birle?mi? Milletler Genel Kurulu; D?nya Nevruz Bayram? olarak ilan etmi?tir. G?n?m?z ?ran’?nda, her ne kadar ?slami bir k?keni olmasa da bir ?enlik olarak kutlanmaktad?r. Bizde bahar?n geli?i ve T?rklerin Ergenekon’dan ??k???, g?? edi?i kutlan?r. Nevruz’umuz kutlu olsun.

Adana.19 Mart2015


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: