Sonlu h?yatdan Sonsuzlu?a ged?n yol...

20-02-2015, 14:46
1 035

Sonlu həyatdan Sonsuzluğa gedən yol...


D?NYADAKI ??T?NL?KL?R , ?SK?KL?R v? AC?ZL?KL?R N? ???N VAR???

C?NN?T-h?yat?n ?ox g?z?l v? asan oldu?u bir m?kan .Burada -acmaq , susamaq , yuxu, yorulmaq, x?st?lik v? bunun kimi he? bir acizlik yoxdur.Burada insan h?r zaman sa?lam v? g?mrah, b?t?n acizlikl?rd?n uzaqd?r.N?fsin arzulad??? v? g?z? xo? g?rs?n?n h?r bir ?ey C?nn?td? vard?r.Bir meyv?ni arzu etdikd? onu o an qar??nda g?r?rs?n ve buda??ndan qopar?lan meyv?nin yerin? t?krar yenisi g?l?r. Buradak? nem?tl?r t?k?nm?z ,?ksin? durmadan artar.M?n?vi olaraq h?zurlu bir h?yat var .Q?sqancl???n, kinin, h?s?din, pax?ll???n, q?z?bin, ?irkinliyin olmad??? C?nn?td? ?n ?sas? ?l?m yoxdur .Sonsuz bir h?yat var .Sevginin v? z?vq?n ?n ?st s?viyy?d? ya?an?laca?? sonsuz C?nn?t h?yat?...T?s?vvur edin bu nem?tl?r say?la bilm?y?c?k q?d?r sonsuzdur -sonsuz nem?tl?r i?ind? sonsuzad?k davam ed?n bir h?yat .....

T?bii ki ,insan bundan z?vq alacaq ??nki ,ist?diyi h?r bir ?eyi he? bir ?ziyy?t ??km?d?n o an ?ld? etm? imkan?na sahibdir, sonsuz nem?tl?r i?ind?dir .Burada n? maddi ,n? d? m?n?vi he? bir s?x?nt yoxdur. ?nsanlar sevgi dolu, t?rt?miz, h?r t?r?f b?r -b?z?kli ,ehti?aml?d?r.Ancaq insan? bu nem?tl?rd?n daha da ?ox xo?b?xt ed?n v? ona z?vq ald?ran SONSUZ ALLAH SEVG?S?N?N olmas?d?r v? h?r an ALLAHA ??kr i?ind? olmas?d?r .??nki C?nn?t ancaq ALLAH?n r?zas?n? qazananlar?n sonsuz yurdudur.

D?NYADA –h?yat ,ya?amaq ?ox ??tindir.?nsan ac?r, susay?r, yorulur .M?tl?q yatmal? v? dinc?lm?lidir. ?g?r vaxt?nda yem?k yem?s? ,vaxt?nda yatmasa haldan hala d???r .Bir az soyuq v? ya bir az isti insana t?sir edir .D?nyadak? h?yat ??tinlikl?rl?, x?st?likl?rl?, s?x?nt?larla ,imtahanlarla doludur v? bunun ???n ?ox ??tindir .?nsan bir qab yem?k ???n ?ox ?m?k s?rf edib i?l?m?li ,bundan sonra ist?diyini qism?n d? olsa ?ld? etm?lidir .M?tl?q b?d?ninin ehtiyaclar?n? qar??lamaq ,t?mizliyin? ,sa?l???na v? s?hh?tin? diqq?t etm?k v? bu kimi acizlikl?rini aradan qald?rmaq m?cburiyy?tind?dir .Bununla b?rab?r d?nyadak? insanlar C?nn?td?ki kimi etibarl? ,sadiq, g?z?l ?xlaql?, yard?msev?r deyil.??nki d?nyada yalan dan??an, saxtakarl?q, iki?zl?l?k, f?r?ldaq??l?q ed?n, ??r-b?htan atan ,fitn? t?r?d?n insanlar var .Bunlara g?r? d? ?ox diqq?tli olmal?d?r .Q?saca des?k, d?nya h?yat? bir imtahand?r ...

Allah d?nyan? b?lli bir m?qs?dl? y?ni ,imtahan olunma??m?z ???n yaratm??d?r .M?tl?q d?nyada zidlikl?r olacaq ,?ks halda imtahan?n he? bir m?nas? olmaz. Bel? des?k, Allah d?nyada imtahan ed?r?k biz? c?nn?t t?rbiyy?si verm?kd?dir....

?nsan d?nyada bu ??tin s?naqdan ke?dikd?n sonra h?yat? boyu ba??na g?l?n imtahanlara ??kr edib ,s?br edib h?yat?n? Allaha t?slim edib saleh ?m?l sahibi olaraq c?nn?ti uma bil?r.?nsan c?nn?t? add?m atd??? zaman d?nyadak? b?t?n acizlikl?rd?n, ??tinlikl?rd?n, x?st?likl?rd?n qurtulacaq v? bunun m?dhi? sevincini ya?ayacaqd?r.Yorulma??n n? dem?k oldu?unu, x?st?liyi, v?fas?zl???, acizliyi bil?n bir insan art?q sonsuzad?k bunlardan uzaq olacaq v? c?h?nn?md?n uzaq olma??n?n da qiym?tini davaml? R?bbin? ??kr ed?r?k g?st?r?c?kdir.Allah?n ondan raz? olmas? v? onu C?nn?tind? sonsuzad?k ya?atmas? onsuz da bir insan ???n ?n b?y?k nem?t, ?n b?y?k xo?b?xtlikdir.

Qar??la?d?qlar? h?r hadis?d? Allaha g?v?n?n, s?br ed?n v? ??kr ed?nl?r ALLAH?n r?zas?, r?hm?ti v? c?nn?tiyl? m?kafatland?r?lacaqlar.El? bir C?nn?t ki, orada d?nyada olan ?skik v? q?surlar?n he? biri yoxdur .....El? bir C?nn?t ki, orada d?nyada sad?c? ?ox az bir qismi g?st?ril?n, insan x?yal?n?n h?l? d???nm?diyi bir texnologiya, rahatl?q v? estetika, h?r yerd? b?y?k z?nginlik v? b?y?k ehti?am hakimdir....

T?bii ki, m?minl?r s?mimi bir ??kild? iman etdikl?ri ???n, haqq kitab olaraq H?yatlar?na Quran? R?hb?r etdikl?ri ???n bu h?qiq?tl?rin f?rqind?dirl?r.Bunun ???n h?d?fl?ri m?hz axir?tdir-C?nn?tdir. Sonsuz nem?tl?r i?ind?, sonsuz ALLAH sevgisi il? birg? sonu olmayan bir ?m?r m?hz s?mimi iman ed?n m?minl?ri g?zl?yir.

H?qiq?t?n, ita?tkarlar nem?tl?r i?ind? olacaqlar. Onlar taxtlar ?st?nd? seyr? dalacaqlar.S?n onlar?n ?zl?rind? c?nn?t sevinci g?r?c?ks?n!(Mutaffifin sur?si;22-24)

Firuz? H?S?NZAD?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: