T?kam?l n?z?riyy?sin? qar?? elmi m?bariz? aparmaq n? q?d?r ?h?miyy?tlidir?

24-02-2015, 09:19
1 093

Təkamül nəzəriyyəsinə qarşı elmi mübarizə aparmaq nə qədər əhəmiyyətlidir?


“T?kam?l n?z?riyy?sinin etibars?zl???”. ?slind?, bu m?vzu h?r k?s t?r?find?n ?ox yax?? ?yr?nilm?lidir. N?y? g?r?? ?nsanlar fitr?t?n do?ru olan? sev?rl?r. M?s?l?n, he? bir insan ist?m?z ki, ona yalan deyilsin. Do?ru olmayan bir ?ey? d? etibar etm?z, g?v?nm?z. Ancaq burda diqq?t etm?li oldu?umuz bir m?qam var. ?nsan ?vv?lc? ara?d?rmal?d?r. A??lla, elml?, vicdanla n?yin do?ru, n?yin yanl?? oldu?unu ay?rd etm?lidir. M?hz bu zaman do?runu tapa bil?r. Eynil?, bir n?z?riyy?nin elmi olub olmamas?, onun apar?lan t?cr?b?l?r v? ara?d?rmalar qar??s?nda do?ru olub olmamas? il? m??yy?n olunur. ?ndi b?hs ed?c?yim m?vzuda t?kam?l n?z?riyy?sinin ?sil ?z?n?n g?st?rilm?sinin v? onun etibars?zl???n?n h?r k?s t?r?find?n bilinm?sinin niy? bu q?d?r vacib oldu?unu ?yr?n?c?yik.
Hal-haz?rda bir ?ox internet saytlar?nda yer alan b?zi x?b?rl?rd? v? ya bir s?ra televiziya proqramlar?nda bu n?z?riyy?ni elmi ifad?l?rl? b?z?y?r?k, onlara elmi don geyindir?r?k t?bli?atlar apar?l?r. Bir s?ra elm adamlar? istirak etdikl?ri proqramlarda bu n?z?riyy?ni q?bul etdirm?k ???n do?ru olmayan d?lill?rl? insanlar? buna inand?rma?a ?al???rlar. Dem?k olar ki, apard?qlar? t?bli?at n?tic?sind? m?qs?dl?rin? ?at?rlar.

?mumiyy?tl?, t?kam?l n?z?riyy?si haqq?nda kifay?t q?d?r m?lumat? olmayan v? ya bu m?vzunu h?rt?r?fli ara?d?rmayanlar bu n?z?riyy?nin n? q?d?r t?hl?k?li oldu?unu da bilmirl?r. B?zi insanlar h?m Allaha inand?qlar?n?, h?m d? t?kam?l n?z?riyy?sinin do?ru oldu?unu d???n?rl?r. Bu insanlar m?lumats?zl?qdan Darvinist d???nc?nin t?xmin?n 150 ildir ki, insanl??a verdiyi z?r?rin d? f?rqind? deyill?r v? buna g?r? d? darvinizml? fikri m?bariz?nin n? q?d?r ?h?miyy?tli oldu?unu da anlam?rlar. Halbuki, d?vr?m?zd? d? insanl??a ?ziyy?t ver?n, sosial probleml?rin v? ?xlaqi poz?unlu?un ?sas?nda m?hz t?kam?l n?z?riyy?si durur.

T?kam?l n?z?riyy?si yer ?z?rind?ki canl?l???n ilk canl? h?ceyr?d?n ?m?l? g?ldiyini v? ki?ik d?yi?iklikl?rl? uzun zaman ?rzind? t?kam?ll? t?r?diyini iddia edir. Y?ni b?t?n canl?lar?n ?cdad? ilk canl? orqanizm olmu?dur. Bu, sad?c? bir iddiad?r v? elmi subutunun olmamas? da t?kam?l??l?rin bu sual?n qar??s?nda uzun zamand?r ki s?ssiz qalmas?na s?b?b olur. ??nki bilirik ki, cans?z madd?l?r t?bii prossesl?r n?tic?sind? bir araya g?l?r?k canl?l??? ?m?l? g?tir? bilm?zl?r. M??hur frans?z bioloq Lui Paster uzun elmi m??ahid?l?r v? t?cr?b?l?r n?tic?sind? “Cans?z madd?l?rin h?yat? ?m?l? g?tirm?si iddias? art?q q?ti ??kild? tarix? ?evrilmi?dir” dey? bunu subut etmisdir. Bu n?z?riyy? canl?lar?n t?kam?l ke?irm?si ???n mutasiya v? t?bii se?m? kimi mexanizml?rin qar??l?ql? ??kild? ba? verm?sini n?tic?d? canl?n?n ibtidaid?n aliy? do?ru inki?af etdiyini bildirir. Q?sa n?z?r salsaq g?r?rik ki, t?bii se?m? he? bir canl?ya yeni bir x?susiyy?t, yeni bir orqan vermir .??nki ??ura, irad?y?, q?rar verm? qabiliyy?tin? sahib olmayan bir mexanizmdir v? canl?lardak? kompleks qurulu?u bel? a??qlaya bilmir .H?r canl? “sad?l??dirilm?z komplekslik” x?susiyy?tin? sahibdir .Bundan ?lav? canl?lardak? f?dakarl?q, birlik ,sevgi, bir-birl?rini qoruma kimi ?st?n x?susiyy?tl?rd? bu iddian?n n? q?d?r yanl?? oldu?unu g?st?rir.?arlz Darvin bu h?qiq?ti bel? etriraf edir :”bir-birinin ard?nca ki?ik d?yi?iklikl?rl? kompleks orqan?n ?m?l? g?lm?sinin qeyri-m?mk?n olmas? g?st?rils? n?z?riyy?min tamamil? m?nas?z oldu?u s?but olunacaq. “Eyniyl? mutasiyalar da t?sad?f?n ba? verdiyi ???n kankret olaraq z?r?rlidirl?r v? he? bir halda canl?ya yeni x?susiyy?t v? yeni orqan qazand?rm?r. ?ksin? DNT kimi kompleks v? q?sursuz sistemi pozduqlar?na g?r? mutasiya n?tic?sind? canl?da anormal x?susiyy?tl?r ?m?l? g?lir. Pier Paul Qrasse mutasiyalar? "yaz?l? m?tnin sur?tinin k???r?lm?si ?snas?nda ?m?l? g?l?n h?rf x?talar?na” b?nz?dir.

Bunlarla yana?? fosill?r d? t?kam?l??l?rin ortaya atd?qlar? iddialar? ??r?tm?? olur. Fosill?rin ?z? ??xard?qlar? h?qiq?t : “Fosil qeydl?rind? indiy? q?d?r he? bir ara ke?id formaya rast g?linm?mi?dir Canl?lar min v? ya milyon il ?vv?l nec? idil?rs? hal haz?rda da eyni qurulu?lar?yla m?vcuddurlar.Canl?lar q?sursuz v? kompleks qurulu?lar?yla v? bir birl?rind?n f?qli x?susiyy?tl?riyl? yer uz?nd? bir anda meydana g?lmi?l?r.
Q?sa des?k canl?lar?n t?kam?l ke?irm?si m?mk?n deyil ??nki t?bi?td? onlar?n t?kam?l?n? s?b?b olacaq he? bir mexanizm yoxdur . Kainatdak? he? bir sistem Yer ?z?rind? ya?ayan he? bir canl? q?tiyy?n t?kam?l?n v? ya kor t?bii prossesl?rin ?s?ri deyildir. 21 –ci ?sr elmi d? t?kam?l n?z?riyy?sinin lehin? deyil ?leyhin?dir.

Darvinist ideologiya (R?bbimizi t?nzih edir?m) Allah?n varl???n? v? Yarad?l?? h?qiq?tini inkar edir. ?nsanlar?n R?bbimiz qar??s?nda m?suliyy?t da??d???n? unutdurma?a ?al???r. Elmi c?h?td?n ??k?n, lakin ideoloji s?b?bl?rl? davam etdiril?n v? tarixi bir saxtakarl?q olan Darvinizm insanlar? ruh sahibi bir varl?q deyil, bir az inki?af etmi? bir heyvan n?v? olaraq g?st?rir. ?nsanlar?n aras?nda sevgi, m?rh?m?t, ??fq?t kimi ?st?n x?susiyy?tl?rin olmas?n? deyil, m?hz m?rh?m?tsiz, eqoist, dava-dala?a meyilli olan bir ?xlaqs?zl???n olmas?n? ?sas tutur. Buna g?r? d? darvinist t?lqinl?rl? b?y?y?n insanlar ???n art?q ail?nin, din ?xlaq?n?n, namus v? ??r?fin he? bir ?h?miyy?ti yoxdur. Bel? ki, Darvinist t?m?ll?r? ?m?l ed?nl?r ?t?n ?srd? ?n b?y?k m?harib?l?rin, terror aktlar?n?n, k?tl?vi q?r??nlar?n, soyq?r?mlar?n s?b?bkar? olmu?dular. Sosial darvinizm adlanan bu ideologiyan?n t?siri hal-haz?rda da davam edir. D?nya miqyas?nda davam ed?n terror v? ?idd?t bu az??n n?z?riyy? il? qidalan?r. Darvinist-materialist ideologiyan?n t?hl?k?li oldu?u bildirilm?li v? b?t?n insanlar bu y?nd?n maarifl?ndirilm?lidirl?r. M?hz buna g?r? Darvinizml? fikr?n m?bariz? aparmaq h?r bir m?s?lman?n ?sas v?zif?sidir.

Ya?ad???m?z 21-ci ?sr elmi d? kainat?n yoxdan yarand???n? v? kainatdak? h?r bir sistemin x?susi nizam v? tarazl?qlarla m?vcud oldu?unu, b?t?n canl?lar?n x?susi bir yaradil??la yarad?ld???n? ortaya qoyur. Y?ni m?asir elmin ?ld? etdiyi yeni k??fl?r, yeni ara?d?rmalar ?st?n bir a?l?n v? ?st?n bir G?c?n varl???n? t?sdiq edir.T?bii ki, bu a??l v? g?c al?ml?rin R?bbi olan Allaha m?xsusdur. ?nsanlar Allah t?r?find?n b?lli bir m?qs?dl? yarad?ld???n?, y?ni d?nyada ba??bo? bir varl?q olmad?qlar?n? Allaha ibad?t etm?k ???n yarad?ld?qlar?n? v? Allah qat?nda etdikl?ri h?r bir ?m?l? g?r? cavab ver?c?kl?rini bilm?lidirl?r. Bir s?zl?, Allah?n Quranda biz? t?rif etdiyi ?slam dininin v? Quran ?xlaq?n?n yer ?z?nd? hakim olmas?yla insanlar?n h?m maddi, h?m d? m?n?vi ??tinlikl?ri sona ?atacaqd?r, d?nya sevgisizlikd?n, intiharlardan ?dal?tsizlikd?n, m?harib?l?rd?n azad olacaq v? h?r k?s h?zurlu bir h?yat ya?ayacaqd?r in?aAllah .

De: “Haqq g?ldi, batil pu? olub getdi. H?qiq?t?n d? batil pu?lu?a m?hkumdur!”(isra-81)


Firuz? H?S?NZAD?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: