Taxta par?as?ndan n?h?ng a?ac nec? yaran?r?

24-02-2015, 09:23
990

Taxta parçasından nəhəng ağac necə yaranır?


H?r insan toxumun n? oldu?unu, n?y? b?nz?diyini v? bitkil?rin d? m?hz toxumlardan ?m?l? g?ldiyini ?ox yax?? bilir. Ancaq bir ?ox insan taxta par?as?n? xat?rladan bir cisimd?n bir-birin? b?nz?y?n v? ya b?nz?m?y?n, n?vb?n?v bitkinin ??xd???n?, b?t?n bu bitkil?r? aid m?lumatlar?n toxumlara nec? yerl??dirildiyini, bu m?lumatlar?n ayr? ayr?l?qda ?ifr?li oldu?unu b?lk? d? he? d???nm?yib.

Nec? olur ki, taxta g?r?n??l? bir cisimd?n x?susi r?ngd?, qoxuda v? g?r?n??d? l?zz?tli meyv?l?r ??x?r? A?ac? ?m?l? g?tir?n, meyv?l?ri a?aca yerl??dir?n toxumdurmu? Meyv?l?rin v? ya ?i??kl?rin formas?n?, r?ngini t?yin ed?n toxumdurmu?

B?lk? d? insan bu suallar? a??l?na bel? g?tirm?mi?dir. Ancaq insan bu suallar ?z?rind? bir az d???n?rs?, “bir toxum a?ac istehsal etm?yi nec? bilir?” sual?n?n cavab? il? maraqlanma?a ba?layacaq. Taxta g?r?n???nd? olan bir cism nec? olur ki, istehsal etdiyi a?ac?n hans? formada v? qurulu?da oldu?unu t?yin ed? bilir? X?susil? d? bu sual ?ox ?h?miyy?tlidir. ??nki toxumdan h?r hans? bir odun par?as? ??xm?r. M?s?l?n, minl?rl? f?rqli bitki n?v? i?ind?n h?r hans? bir alma a?ac?n? d???n?k. Alma a?ac? bildiyimiz kimi, torpa?a at?lan bir toxumdan ?m?l? g?lir. Toxum ki?ik cismdir, amma he? bilinm?y?n bir ??kild? o toxumun i?ind?n m??yy?n m?dd?td?n sonra 4-5 metr uzunlu?unda v? y?zl?rl? kiloluq n?h?ng bir agac ?m?l? g?lir. A?acdak? almalar hamar qab?qlar?, ?z?n? xas dad?, i?l?rind?ki ??k?rli su il? q?sursuzdurlar. Toxumun ?z?n? nisb?tl? bu c?r n?h?ng ?l??d? a?ac? ?m?l? g?tir?rk?n istifad? etdiyi t?k v?sait is? ?vv?lc? i?ind?ki ehtiyyat qida, sonra is? sad?c? torpaq v? g?n?? i????d?r.

Toxumlar t?rkibind? da??ma sistemi olan, torpaqdak? madd?l?ri m?nims?m?k ???n laz?mi k?kl?r? sahib olan v? ?ox g?z?l t?rtib edilmi? m?hsul istehsal edir. ?nsan a??l sahibi varl?q olaraq g?z?l a?ac r?smi ??kdiyi zaman bel? ??tinlik ??kir. Bir a?ac?n k?kl?rind?ki v? budaqlar?ndak? detallar? ??km?k is? daha da ??tindir. Ancaq toxum onu b?t?n sisteml?ri il? birlikd? canl? olaraq istehsal edir.

M?vzunu izah ed? bilm?k ???n toxum “istehsal edir” deyir?m. Ancaq bu h?qiq?ti xat?rlatmaqda fayda var: Toxum m?st?qil bir a??la, ??ura v? irad?y? malik varl?q deyil. Y?ni bel? oldu?u t?qdird? a?aclar? v? bitkil?ri ?z sisteml?ri il? birlikd? ortaya ??xaran?n, y?ni istehsal ed?nin toxumun ?z? oldu?unu iddia etm?k m?mk?n deyil. ?g?r bel? bir iddiada olan varsa, toxumun insandan bel? a??ll? v? elmli bir varl?q oldu?u q?na?tind? olmas? laz?md?r. ?lb?td? bu h?qiq?td?n k?nar bir iddia olar.

Sonda bel? bir n?tic?y? g?lirik:toxumun i?ind? ?ox ?st?n a??l v? kompleks m?lumat var. Ancaq bu a??l v? m?lumat ?lb?td? toxuma aid deyil. Toxumu meydana g?tir?n madd?l?rin molekullar?n?n, bu molekullar?n atomlar?n?n a??l v? m?lumat sahibi oldu?u iddia edil? bilm?y?c?yin? g?r?, bu m?lumat toxumun i?in? h?r hans? bir ??kild? yerl??dirilmi?dir. B?s bu m?lumat? yerl??dir?n kimdir?

?nsan bu ??kild? d?rind?n d???nd?y? zaman m?him h?qiq?tl?rl? qar??la??r. Toxum ?z ba??na h?r hans? bir ?eyi etm?si m?mk?n olmayan quru, cans?z bir cismdir. Toxumlara bu m?lumat ?ox ?st?n bir g?c sahibi t?r?find?n yerl??dirilib. B?nz?ri olmayan bu g?c?n sahibi Allahd?r. Toxumlar Allah t?r?find?n a?ac ?m?l? g?tir?c?k m?lumata v? sistem? sahib olaraq yarad?l?blar. Torpa?a at?lan h?r toxum Allah?n elmi il? ?hat? olunub, onun elmi il? b?y?y?b inki?af edir v? bitki hal?na g?lir.

Qeybin a?arlar? Onun yan?ndad?r, Onlar? yaln?z O bilir. O, quruda v? d?nizd? n?l?r oldu?unu bilir. Onun x?b?ri olmadan yer? d???n bir yarpaq bel? yoxdur. Yerin qaranl?qlar?nda el? bir toxum, el? bir ya? v? el? bir quru yoxdur ki, a??q-ayd?n Yaz?da (L?vhi-M?hfuzda) olmas?n. (?nam sur?si, 59)

Firuz? H?S?NZAD?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: