X?st?likl?r insana n?yi d???nd?r?r?

24-02-2015, 09:31
1 076

Xəstəliklər insana nəyi düşündürür?


X?stlikl?r ard?ndak? hikm?tl?r

?nsan aciz bir varl?q olaraq yarad?l?b. Tez x?st?l?nir, ki?ik bir virusun h?tta, b?sit g?rd?y?m?z qrip x?st?liyinin t?siriyl? g?nl?rl? yataqdan qalxa bilm?y?c?k q?d?r z?if d???r.X?st?lik insana acizliyini v? Allaha m?htac oldu?unu xat?rlad?r.?nsan mikroskopik bir virusun ?z b?d?ni ?z?rind? ?m?l? g?tirdiyi z?ifliy? ?ng?l ola bilmir ,m?hz bu zaman acizliyini v? Allaha n? q?d?r m?htac oldu?unu ?ox yax?? qavram?? olur.?slind? x?st?likl?rd? bir ?ox hikm?t var.M?s?l?n:

X?st? olan bir insan sa?lam olma??n Allah?n bir l?tfu v? nem?ti oldu?unu daha yax?? anlay?r; bel? des?k, saglaml???n q?drini x?st?lik zaman? bilir.?g?r insan uzun m?dd?t x?st?l?nmirs? , m?hz bundan dolay? bir rahats?zl?q, a?r? ya da ac? hiss etmirs? insan bu v?ziyy?t? al???r .Ancaq q?fil g?l?n bir x?st?lik il? qar??la?d?qda sa?lam olma??n ?slind? Allah?n bir l?tfu oldu?unun f?rqin? var?r.
?nsan ciddi bir x?st?liy? tutuldu?u zaman d?nyan?n n? q?d?r ?t?ri oldu?unu, ?l?m? v? axir?ti daha ?ox d???n?r.B?zi insanlar ?l?mc?l bir x?st?liy? tutulduqlar?nda ya da q?za v? ya x?st?lik n?tic?sind? bir ?zvl?rini itirdikl?rind? bunu ?zl?ri ???n pis hadis? kimi d?y?rl?ndirirl?r.Halbuki b?lk? d? bu insan?n x?st?liyi d?rd v? b?la olaraq , axir?td? qurtulmas? v? yaln?z Allaha y?n?lm?si ???n bir v?sil?dir.
X?st?likl? b?rab?r insan?n Allaha olan duas? v? yax?nl??? art?r.Ciddi bir x?st?liyin v?cud ?z?rind?ki ?lam?tl?ri artd?qca ,bir ?ox insan d???nm?kd?n qa?d??? ?l?m? d???nm?y? ba?lay?r v? bu zaman insan b?t?n s?mimiyy?tiyl? Allaha dua ed?r?k yenid?n sa?lam olma?? ist?yir .
X?st?likd?n ?vv?l Allaha tam t?slim olmayan bir insan b?lk?d? x?st?liyi say?sind? bu g?z?l x?susiyy?ti qazana bil?r;?t?ri d?nya h?yat?ndak? q?sa m?dd?tli s?x?nt?lar?n?n qar??l???nda, sonsuz c?nn?t h?yat?n?n nem?tl?rin? qovu?ma?? umar.
?g?r ALLAH dil?rs?, insan he? bir zaman x?st?l?nm?zdi, a?r? hiss etm?z v? ya ac? ??km?zdi. Ancaq ?g?r insan bel? bir ??tinlikl? qar??la??rsa da bilm?lidir ki ,bu ??tinliyi ya?amas?n?n h?m d?nyan?n ke?iciliyini, h?m d? Allah?n g?c?n? anlaya bilm?si bax?m?ndan ?ox b?y?k hikm?ti var.

O R?bb ki, m?ni yaratm?? v? m?ni do?ru yola y?n?ltmi?dir; O R?bb ki, m?ni yedirdir v? i?irdir; O R?bb ki, x?st?l?ndiyim zaman m?n? ??fa verir; O R?bb ki, m?ni ?ld?r?c?k, sonra dirild?c?kdir; (???ra Sur?si 78-81)

UNUTMAMAQ laz?md?r ki “?g?r bir virus s?b?biyl? bir insan a??r bir x?st?liy? tutularsa” bu ALLAH?n bilgisi daxilind?dir.”?g?r bir q?za n?tic?sind? insan yaralan?r v? ?ik?st qal?rsa” bu da ALLAH?n yaratd??? q?d?r daxilind?dir.X?st?liyi ?m?l? g?tir?n d? ALLAHd?r ,m?alic?ni ed?n h?kimi yaradan da, ona bildikl?rini ?yr?d?n, d?rman? yaradan v? bunlar? ??faya v?sil? ed?n d? ALLAHDIR. ALLAHa iman ed?n v? Onun yaratd??? q?d?r? t?slim olan insanlar h?r ??tinlik v? x?st?lik an?nda g?z?l ?xlaq g?st?rirl?r. Bu h?qiq?ti q?lb?n qavramaq v? x?susil? d? bel? bir hadis? il? qar??la?d?qda ALLAHIN bizd?n ist?diyi o g?z?l ?xlaq? g?st?r? bilm?k y?ni ,s?br edib h?r hal?mza g?r? Allaha ??kr etm?k ?ox ?h?miyy?tlidir.

Firuz? H?S?NZAD?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: