Allah’?n elmi: q?d?r

5-05-2015, 17:50
1 260

http://gundelik.info/uploads/posts/2015-05/1430830266_nermin.jpg


Allah’a v? Onun yaratd??? q?d?rin m?k?mm?lliyin? iman ed?n insanlar ba? ver?n h?r hadis?nin v? qar??ya ??xan h?r ??tinliyin m?tl?q xeyirli v? hikm?tli oldu?unu bilirl?r. ??tinlikl?rin q?d?rd?ki imtahan?n bir hiss?si oldu?unu, bu imtahan?n s?mimi olanlarla s?mimi olmayanlar?n ?z? ??xmas? ???n x?susi yarad?ld???n? bilirl?r. ??nki Allah insanlar? m?tl?q imtahan ed?c?yini v? s?mimi olanlarla olmayanlar? bir-birind?n ay?raca??n? ay?l?rl? x?b?r vermi?dir.
?nsanlar?n ?ks?riyy?ti xo? hadis?l?r qar??s?nda xo?b?xt olark?n, ??r kimi g?r?n?n hadis?l?r qar??s?nda k?d?rl?nirl?r. Halbuki inananlar h?r ?eyin q?d?rd? realla?d???n? bildikl?ri ???n hadis?l?rin xeyir v? hikm?tl?rini g?rm?yi bacar?rlar. Bel? ki, insan?n ?mr? boyu qar??la?d??? xeyir v? ??r kimi g?r?n?n h?r hadis?ni Allah yarad?r. ?nananlar q?d?rd? yarad?lan h?r hadis?nin Allah’?n n?zar?tind? oldu?unu v? m?tl?q bir hikm?tl? yarad?ld???n? bilir, buna g?r? d? hadis?l?ri xeyir v? ??r olaraq ay?rm?rlar.
Allah’?n yaratd??? hadis?l?rin hans?nda xeyir, hans?nda ??r oldu?unu yaln?z ?z? bilir. ??nki Allah sonsuz, insan is? m?hdud a?la malikdir. ?nsan ancaq hadis?l?ri k?nardan g?r?b xeyir v? ya ??r olaraq d?y?rl?ndir? bilir. Allah bir ay?d? hadis?l?rin batinind? gizli hikm?tl?rin oldu?unu, ??r kimi g?r?n?n hadis?l?rd? xeyir ola bil?c?yini bildirir:
Ola bilsin ki, sevm?diyiniz bir ?ey sizin ???n xeyirli, sevdiyiniz bir ?ey is? sizin ???n z?r?rli olsun. Allah bilir, siz is? bilmirsiniz. (B?q?r? sur?si, 216)
K?nardan xeyir v? ya ??r kimi d?y?rl?ndirdiyimiz hadis?l?r? batini y?nd?n baxd???m?z zaman Allah’?n yaratd??? q?d?rin m?k?mm?lliyinin ?ahidi oluruq. Bel?likl? d?, xeyri d? v? ??ri d? Allah`?n yaratd???n? dedikd?, ?slind?, Allah’dan ba?qa yaradan olmad???n? v? ??r kimi g?r?n?n hadis?l?rin batind? xeyir oldu?unu g?r?r?k. ??r m?fhumunun is? insan?n d???nc?sind?n as?l? oldu?u m??yy?n olur.
N?rmin K?rimzad?


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: