?nsanlar ?zl?rind?kini d?yi?m?dikc?, c?miyy?td? ba? ver?nl?r d?yi?m?z. Bu bir ay?dir

10-05-2015, 14:30
1 282

İnsanlar özlərindəkini dəyişmədikcə, cəmiyyətdə baş verənlər dəyişməz. Bu bir ayədir


"....H?qiq?t?n d?, insanlar n?fsl?rind? olan? d?yi?m?dikc?, Allah da onlarda olan? d?yi?m?z. ?g?r Allah h?r hans? bir c?miyy?t? pislik etm?k ist?s?, he? n? onun qar??s?n? ala bilm?z. Onlar?n Ondan ba?qa ixtiyar sahibi yoxdur." (R?d sur?si, 13)

Siyas?td? demokratiyan?n olmas? ???n m?xt?lif d???nc?l?r olmal?d?r. Y?ni g?c bir m?vqeyli insanlar?n ?lind? olmamal?d?r (SSSR-i d?vr?nd? kommunizim ideologiyas? kimi). ??nki bir m?vqeyli yana?ma t?rzind? he? bir d???nc?y?, h?tta d?zg?n olan bir fikr? bel? icaz? verilmir.
G?n?m?zd? demokratiya, s?z azadl??? ad?ndan ??x?? ed?n m?xalif g?cl?r ?ox zaman, bir m?vqeyli y?ni ancaq etiraz edici, q?sur bulucu, daha da ?i?irdici v? h?llind?n uzaq bir gedi?at i?ind? olurlar.
Demokratiya ?dal?tsizlik, ?zba?nal?q olan yerd? bunu dil? g?tirm?k v? qar??s?n? almaq dem?kdir. Buna hans?sa beyn?lxalq adlar verm?y? d? g?r?k yoxdur. ?nsanlar aras?nda sevgi, h?rm?t say?sind?, h?r ?ey ?n ?dal?tli ??kild? ba? verir. Bir-biril?rinin haqqlar?n? ?n g?z?l ??kild? qoruyan insanlar yaran?r. Amma bunlar?n ba? verm?si ???n insanlarda ilkin n?vb?d? d?zg?n analiz etm? qabiliyy?ti inki?af etdirilm?lidir.

Quran-i K?rimd? d?zg?n d???nm? v? d?zg?n analiz etm? bacar???n?n ?h?miyy?ti bel? bildirilir:

"Ki, onlar s?z? e?id?rl?r v? ?n g?z?lin? tabe olarlar. Bax onlar Allah?n ?zl?rini hiday?t? ?atd?rd??? kims?l?rdir v? onlar t?miz a??l sahibl?ridir." (Z?m?r sur?si, 19)

T?miz a??l y?ni q?surlardan, ?irkd?n t?mizl?nmi?, ??ffaf, saf a??l dem?kdir. ?st?nl?kl?ri g?r? bilm? v? bu ?st?nl?kl?r x?ttind? ?n g?z?l ??kild? m?bariz? apara bill?n a??l sahibl?ri dem?kdir. Bel? bir a??la sahib olan insan, ?trafinda h?r ?eyi b?t?n t?ff?r?at? il? g?r? bilir, d?zg?n ??kild? d?y?rl?ndirir. Ona g?r? d? h?r bir insan d?nya g?r???n?, insani keyfiyy?tl?rini daim art?rmal?d?r. D?nya h?yat?nda m?qs?dini unutmamal?, ?z?n? ?n g?z?l d?y?ri verm?yi bacarmal?d?r.
D?y?rl?r is? Allah?n qoydu?u izl?r ?z?rind? m??yy?n olur. Bu izl?rd?n k?nar d??m?k v? ya bu izl?ri g?r?nm?z hala g?tirm?k, b?t?n insanl??? m?n?vi b?hranla qar??-qar??ya qoymaq dem?kdir. Bunun da t?zah?rl?ri h?r yerd?, d?vl?td?, ail?d?, insanlar aras?nda bir s?zl? c?miyy?tin h?r t?b?q?sind? ?z?n? ?ks etdirir.
H?qiqi m?nada Allah sevgisinin, Allah qorxusunun insanlarda varl??? is?, m?n?viyyatlar? g?z?ll??dirir, insanlar? m?drik v? hikm?tli a??la sahib edir. M?qs?d Quran ?xlaq?n? ?z?n? meyar ed?n insanlar?n artmas?na s?b?b olmaqd?r.

T?miz a??l sahibl?ri vaxt?nda yeti?dirilm?zs? v? ya bel? bir a??l insanlarda g?nb?g?n z?ifl?y?rs?, bunun h?m g?n?m?zd? t?sirini hiss ed?c?yik, h?m d? bunlar ?lb?tt? ki, bir daha g?l?c?y? d? ?ks olunacaq. Unudulmamal?d?r ki, ?ks olunan h?r bir ?ey ilkin n?vb?t? ?z?m?zd?n ba?lay?r. Y?ni g?l?c?kd? v? ya el? indiki zamanda daxil olmaqla - ist?r m?xt?lif pe?? v? r?tb? sahibl?ri i?l?rini icra etm?l?rind? q?surlar olacaq, ist?r ail? ?zvl?rinin bir-biri il? r?ftar?nda, bir-birin? qar?? m?suliyy?tind?, ist?r adi v?t?nda??n d?vl?t? qar?? d???nc?sind?, ?z?rin? d???n v?zif?l?rd?n boyun qa??rmas?nda, ist?r d?vl?tin v?t?nda?lar?na qar?? tutumunda. ??nki m?suliyy?t hissi yaln?z, Allah qar??s?nda m?suliyy?tini unutmayan, v?zif?sini v? m?qs?dini bil?n insanlar?n tam m?nas? il? ?hd?sind?n g?ldiyi ?xlaqd?r. Bu ?xlaq is? sahibinin var?na-d?vl?tin?, statusuna, r?tb?sin? baxm?r.
"Allah sizin n? xarici g?r?n???n?z?, n? d? ki, mallar?n?za baxar. O, yaln?z sizin q?lbiniz? v? ?m?liniz? baxar." (Hz.M?h?mm?d (s?v))
?z R?bbi il? ba?l?l???na x?yan?t ed?n, Allaha qar?? s?rh?d saxlayan insanlar?n, bir-biri il? m?nasib?tl?rind? d? ancaq m?nf??tl?rin? q?d?r s?rh?rdl?ri olacaqd?r. ?nsanlar aras?nda s?rh?d - sevgisizliyin g?tirdiyi ayr?l?qlard?r. Allah "sizi bir-birinizl? dostluq ed?s?niz, dostani m?nasib?tl?r i?ind? daim bir-biriniz? yax?nla?as?n?z, y?ni ?n ?st?n ?xlaqi keyfiyy?tl?r? y?n?l?siniz dey? sizi yaratd?m" - dey? bildirir. Bunlar?n unudulmas?na s?b?b, insanlar Yaradan?n? v? nec?, n? ???n yarad?ld???n? unutmalar?d?r.
Ax? nec? ola bil?r ki,eyni d???nc? sahibi insanlardan 100-l?rl? olacaq, onun formala?d?ran c?miyy?t is? f?rqli olacaq. B?s nec? ola bil?r ki, c?miyy?td? g?r?n??n q?surlar, c?miyy?tin ?z yeti?dirdiyi insanlardan ibar?t oldu?u t?qdird?, insan d?yi?m?d?n d?nya d?yi??c?k. Bu m?qal?ni yazmaq da s?b?bimiz - h?qiqi m?nada d?yi?iklik v? yax?? m?nada g?z?llik ?mid edilirs?, ilahi bir ad?l?t ?z?rind? d?nyan?n formala?mas? ist?nilm?lidir.
Allah?n buyurdu?u qanunlara d?nm?yin vacib oldu?unu anlamaq v? bunun ???n d?, ilkin n?vb?d? insan?n ?z?n? nizama salmas? laz?md?r. Y?ni ?g?r sad? bir v?t?nda? bir balaca ticar?t i?ind? 10 q?piy? g?r? insanlar? aldatmaqdan, yalan dan??maqdan v? h?tta Allaha, Qurana, ?z ?vladlar?n?n ba??na and i?m?kd?n ??kinmirs?, b?y?k m?bl?? ???n d? eynisini ed?c?k. Dem?li c?miyy?t - ?zvl?rinin d???nc?l?ri q?d?rdir!! ?lb?tt? burada istisnalar m?vcuddur. ?sas istisnalar?n ?oxalmas? laz?md?r, b?s o istisnalar i?ind? s?n ?z?n varsanm??!

Esmira Nizami q?z?


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: