Eqoizm – a??l ya a??ls?zl?q?

16-05-2015, 19:57
990

Eqoizm – ağıl ya ağılsızlıq?


D???nm?k, h?qiq?t?n d?, b?y?k nem?tdir. Bu gec? insanlar?n bir ?oxunun a??q h?qiq?tl?r?, elmin ortaya qoydu?u vacib n?tic?l?r? n? ???n bel? bigan? yana?d???n? d???n?rd?m. ?nc?likl?, insanlar?n hadis?l?r? qar?? niy? he? reaksiya verm?diyi m?n? ?ox t?sir etdiyi ???n bunun m?n??yini d???n?rd?m. Ard?nca d???nc?l?rim uzand? v? bu m?qal? yarand?.

D???nd?y?m ?eyl?rd?n biri d? o idi ki, daha ?ox n? ed? bil?rik? ?nsanlar?n diqq?tini d?nyadak? bu qeyri-adi v? f?vq?lad? hadis?l?r? nec? y?n?ld? bil?c?yimiz bar?d? d???nd?m. D?nyan?n m?xt?lif yerl?rind? h?r g?n milyonlarla insan davaml? m?harib? v?ziyy?tinin do?urdu?u ?l?m v? i?g?nc? il?, acl?q, s?fal?t v? h?r c?r z?lml? qar??-qar??yad?r. Tarixin he? bir d?vr?nd? olmam?? f?vq?lad? hadis?l?r q?sa m?dd?td? tez-tez ba? verir. D?nyan?n sonu yax?nla??r, Qiyam?t ?lam?tl?ri ger??kl??ir v? bunlar elmi faktlarla t?sdiql?nir. Lakin yen? he? kimi maraqland?rm?r. Bu indiki v?ziyy?td? sadalad?qlar?m? n?z?r? alsaq, insanlar?n iman etm?yi ???n ?al??ma??n n? q?d?r ?h?miyy?tli oldu?unun bir daha f?rqin? vara bil?rik. H?tta bu d?qiq? ???n d?nyadak? ?n vacib i?in bu oldu?unu da qeyd ed? bil?r?m. ?ndi g?r?l?c?k ?n vacib i? insanlar?n iman?na v?sil? olma?a ?al??maqd?r. N? ???n? ??nki iman? olmayan, vicdan?n? ?oxdan t?rk ed?n v? yaln?z ?z m?nf??tl?rini v? g?l?c?yini d???n?n eqoist birisin? i?g?nc? g?r?n, acl?qdan ?l?n, s?fil v?ziyy?td? ya?ayan milyonlarla insan?n v?ziyy?tini xat?rlatmaq bir i?? yaram?r. ??nki n?fs a??l? ?rtd?y? ???n a??ll? d???n? bilmir. ?slind?, f?dakarl???n a??ll? davran?? oldu?unu d?rk ed? bilmir. B?y?d?y? c?miyy?td? ona darvinizmd?n qaynaqlanan eqoist ?xlaq a??lan?r. H?r g?n y?z d?f? eyni ?eyl?r xat?rlad?lsa bel?, eqoist bir insan ???n f?rqi yoxdur ki, d?nyada kim ?l?r, kim i?g?nc? g?r?r, hara da??l?r v? ya hara bat?r. Eqoist ?xlaq a??ll? insana m?xsus kimi t?qdim olunur. Materializmin hakim oldu?u c?miyy?tl?rd?, y?ni d?nyan?n dem?k olar ki, h?r yerind? eyni ?xlaq a??lan?r. H?r k?s u?aql?qdan eyni t?f?kk?rl? b?y?y?r. Bu ?xlaq?n ?sas g?st?ricisi eqoist olmaqd?r. Y?ni ancaq ?z?n? d???nm?k, ?z ail?sini, ?z g?l?c?yini, ?z i?ini, ?z karyeras?n?, ?z h?yat?n? v? s. “?z” ?sasl? bu yanl?? ?xlaqda yaln?z m?nf??t n?z?r? al?n?r v? m?nf??tini g?d?n insanlar, y?ni bu eqoist ?xlaq? ?n yax?? t?tbiq ed?nl?r ?n a??ll? say?l?r. F?dakarl?q ed?nl?r, ba?qalar?na k?m?k ed?nl?r is? a??ls?z say?l?r. Buna y?qin ki, h?r k?s ?ahid olmu?dur. Siz n? zaman maddi m?nf??tl?rinizi k?nar qoyub ba?qas? ???n daimi v? qar??l?qs?z yax??l?q ets?niz, ba?da ail?niz olmaqla ham? t?r?find?n q?nanars?n?z. Y?ni n? ???n ?z?n? k?nara qoyub ba?qalar? ???n ya?ayasan? Bu, eqoist ?xlaqa g?r? a??ls?zl?qd?r. ?slind? is? do?ru olan bunun t?rsidir. Ger??k a??l f?dakarl?q etm?kdir. B?s bu ger??k a??la insanlar nec? sahib ola bil?rl?r ki, h?r k?s ??xsi m?nf??tini k?nara qoyub bir-birin? yard?m etsin, d?nyadak? hadis?l?r? bigan? qalmas?n? Bunu t?min etm?yin yolu insanlar?n iman?na v?sil? olmaqd?r. ??nki a??l imana ba?l?d?r. ?man?n nisb?tind? a??l olur. A??lla d???n?n insan is? art?q ??uru a??q olur v? vicdan?n s?sini dinl?y? bilir. Eqoist insan is? ?ox z?ki ola bil?r, lakin bu z?kas?n? yen? ?z m?nf??tl?rind?n ba?qa he? bir ?ey ???n s?rf ed? bilmir. ??nki eqoist insan ???n ?z h?yat?ndan v? ?z?nd?n daha d?y?rli he? bir ?ey yoxdur. D?nyan?n xaotik bir m?bariz? meydan? oldu?unu, canl?lar?n t?sad?f?n ?z-?z?n? yarand???n? v? t?kam?l yolu il? ?e?idl?nib inki?af etdiyini d???n?r. H?yatda qalma??n yolunun da daimi m?bariz?d? oldu?una inan?r. Bu m?bariz?d? sa? qalmaq ???n yaln?z ?z?n? v? ?z m?nf??tl?rini d???n?r. Bel? d???n?n insan ???n ba?qalar?na yard?m etm?k, t?bii ki, a??ls?zl?qd?r. Lakin reall?q bu d???nc?d?ki insanlar?n inanc?ndan f?rqlidir. D?nya xaotik yer deyil, canl?lar t?sad?f?n ?m?l? g?lm?yib v? t?kam?l d? ke?irm?yibl?r. Lakin materializm ?sasl? t?kam?l f?rziyy?si inanc olaraq h?r yer? hakim oldu?u ???n d?nyadak? hal-haz?rk? bu v?ziyy?t m??ahid? olunur. ?nsanlar d?nyan?n v? canl?lar?n Allah t?r?find?n yarad?ld???n?n elmi isbatl? d?qiq oldu?unu, t?kam?l f?rziyy?sinin ?sass?z oldu?unu v? d?nyada ya?amaq ???n bir-birini ?ld?rm?yin laz?m olmad???n?, d?nyan?n ham?n?n ya?amas? ???n yet?rli oldu?unu, d?nyan?n ger??k m?kan olmad???n? v? madd?nin ger??k mahiyy?tinin olmad???n?, m?asir elmin materializmi ?oxdan ??kd?rd?y?n?, dolay?sil?, axir?tin varl???n?n elmi ?sasl? oldu?unu insanlara ?atd?rmaq ?n vacib olan i?dir. ?vv?ld? d? qeyd etdiyim kimi, ?ks t?qdird?, eqoist zehniyy?t? sahib he? kimin m?nf??tl?rin? a??q ziyan d?ym?dikc? d?nyada ba? ver?n he? bir hadis?nin ?h?miyy?ti yoxdur. M?hz d?nyadak? b?lalar?n getdikc? artma??n?n ?sas s?b?bl?rind?n birinin eqoizm oldu?unun geni? ??kild? bilinm?si v? bu yanl?? ?xlaq?n t?rk edilm?sinin t?min edilm?si ?n vacib i?l?rd?n biridir.

H?ll yolunu daha da q?til??dirs?k, ?n vacib olan i? materializm? qar?? g?cl? elmi m?bariz? aparmaq, d?nyada y?ks?k s?viyy?d? Allah`?n varl?q d?lill?rini anlatmaq, insanlar?n iman?na v?sil? olma?a ?al??maqd?r. D?nyada bu i?l?ri g?r?n insanlardan daha vacib i? g?r?n ola bil?rmi? M?nc? yox. Ger??k m?nada d?nyan?n v? insanl???n xilas? budur.

Savalan M?mm?dli


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: