?sl dostumuz kimdir?

4-06-2015, 14:02
1 125

http://gundelik.info/uploads/posts/2015-06/1433408603_ulviyye.jpghttp://gundelik.info/uploads/posts/2015-06/1433408603_ulviyye.jpgH?yat?m?zda ?n ?ox ehtiyac?m?z olan insanlardan biri bizim ?sl dostumuz say?l?r. U?aql?qdan b?ri h?r birimizin dost adland?rd???m?z bir ?ox insan olub. Bu insanlardan b?zil?ri bizi yar?yolda qoyub, b?zil?ri il? h?l? d? dostuq. S?zs?z ki, h?yat?m?z? dostsuz t?s?vv?r etm?k qeyri-m?mk?nd?r. Kim ist?m?z ki, onu sev?n insanlar olsun?! H?r zaman onun yan?nda olan, pis g?n?nd? d?, yax?? g?n?nd? d? onu d?st?kl?y?n, v?fal?, f?dakar, etibarl?, ?lia??q, mehriban, a??ll?, m?sl?h?tl?rin? g?v?ndiyi insanlar olsun. Y?qin ki, bir dostda ?n ?ox axtard???m?z x?susiyy?t d? etibarl? olmas?d?r, v?fas?zl?q etm?m?sidirv? bizi t?rk etm?m?sidir. T??ss?f ki, bu x?susiyy?tl?r? malik ?sl dost ?ox azd?r.??nki ?sl Dostu tan?madan ?sl dostlar axtarmaq m?mk?n deyil.
Bizim ?sl dostumuz Allahd?r. ?sl sevginin m?nb?yi d? Allah sevgisidir. Allah? v? Onun sevgisini, dostlu?unu bilm?d?n dig?r dostlardan m?d?t ummaq, sevgi g?zl?m?k qeyri-m?mk?nd?r. ?vv?lc? sevgi onun ?sl sahibin?, ?sl m?nb?yin?, y?ni Allaha y?n?ldilm?lidir, el?c? d? dostluq. Bizi yoxdan var ed?n, biz? ruhundan ?f?r?r?k can ver?n, anam?z v? atam?z vasit?sil? bizi b?y?d?n, biz? qulluq ed?n, yedir?n, i?ir?n, x?st?l?ndiyimiz zaman biz? ??fa ver?n, h?r an yan?m?zda olan, bizi s?x?nt?dan qurtaran, dua etdiyimiz zaman dualar?m?z? q?bul ed?n, d?nyada bizi ?n ?ox sev?n, biz? ?n ?ox m?rh?m?t v? ??fq?t g?st?r?n, g?nahlar?m?z? ba???layaca??n? umdu?umuz yegan? varl?q Allahd?r, saya bilm?y?c?yimiz q?d?r biz? ?oxlu nem?tl?r ver?n d? Allahd?r. Allah?n biz? olan bu q?d?r sevgisini v? dostlu?unu g?rm?yib, Onu sevm?d?n, Ona v?fal? olmadan v? Onun verdikl?rini t?qdir etm?d?n nec? olar bil?r ki, dig?r varl?qlardan sevgi, v?fa v? qay?? g?zl?y?k?! ?lb?tt? ki, bu, m?mk?n deyil.
Bir r?sm s?rgisin? getdiyinizi fikirl??in. R?sml?r, h?qiq?t?n d?, ?ox g?z?ldir. ?nsan baxd?qca doymur, h?r d?f? baxanda ruhunuz z?vq al?r bu ?s?rl?rd?n. Bu r?sml?r h?r hans? bir hadis?ni ?ox g?z?l canland?r?r v? ??kil?n ??yalardan he? f?rql?nmir. Bu r?sml?r n? q?d?r g?z?l olsalar da, bu g?z?lliyi r?sm tablosuna aid etm?k a??ls?zl?q olar. T?bii ki, oradak? g?z?llikl?r o r?sml?ri ??km?k ???n onlara vaxt ay?ran, ?ziyy?tl? v? ustal?qla h?min ?s?rl?ri ??k?n r?ssama aiddir. B?s ya?ad???m?z d?nyadak? bu q?d?r g?z?llikl?r kim? aiddir? Cavab h?r k?s? m?lumdur: al?ml?rin R?bbi olan Allaha. Bir r?sm t?sad?f?n ?s?ri olmad??? kimi v? kim?s? aid oldu?u kimi, bu q?d?r m?ht???m d?nya da ?n g?z?l R?ssama, y?ni Allaha aiddir. H?m?inin sevgi, sadaq?t, ??fq?t, v?fa da Allaha aiddir. Bu hissl?rin ?sl m?nb?yini bilm?d?n dig?r insanlara y?n?ltm?yin n?tic?sind? d? he? vaxt ?sl sevgi v? dostluq ?ld? etm?k m?mk?n deyil. Allah bir Quran ay?sind? bel? buyurur:
H?qiq?t?n d?, g?yl?rin v? yerin m?lk? Allaha m?xsusdur. O h?mdirildir, h?m d? ?ld?r?r. Sizin Allahdan ba?qa n? bir himay?dar?n?z, n? d? bir k?m?k?iniz var. (T?vb? sur?si, 116)
B?s Allah?n t?k dost oldu?unu q?bul etm?k nec? olur? Bu, dig?r insanlar? sevm?m?k v? ba?qa insanlarla dost olmamaq m?nas?na g?lmir. Allah? sevm?k v? Onun t?r?find?n sevildiyini bilm?k insan?n ruhunun ?n ?ox z?vq ald??? hissdir, bu sevgid?n m?hrum olmaq is? insan?n ruhunun ?n ?ox ?zab ??kdiyi duy?udur. Allah? sevm?k Onun sevgisini t?dqir etm?k, Onu tapmaq, elmini ara?d?rmaq, Ona yax?nla?maq ???n vasit?l?r axtarmaqd?r.?n ?sas? is? Onun buyurduqlar?na uy?un ya?amaqd?r. M?s?l?n, t?s?vv?r edin ki, bir dostunuz siz? ?ox sevdiyiniz h?diyy? al?b, g?c? dostunuza verm?yin, ?slind?, siz? h?diyy? alan v? dostunuzu v?sil? ed?n Allahd?r. Allah? bilm?k dig?r insanlarla bu sevgi v? ??urla h?r?k?t etm?k dem?kdir. Bu da insanlara olan sevgimizi daha ?ox art?rar, el?c? d? bu sevgid? Allah b?r?k?t yaradar, insanlar?n biz? olan sevgisini v? h?rm?tini ?oxaldar. S?zs?z ki, Allah h?m d?nyada, h?m d? axir?td? ?n g?z?l t?rzd? qar??l???n? ver?r bu sevginin. O zaman insanlar da n? v?fas?zl?qdan, n? qay??dan ?ikay?tl?n?r. Ancaq m?min insan g?z?l qar??l?q ?ld? etm?k ???n Allah? sevm?z, ?m?r boyu ??tinlik v? v?fasl?zl?q g?rs? d?, t?k qalsa da bundan ?ikay?t etm?z. ??nki onun yan?nda ?n g?z?l v? ?n g?cl?, onu ?n ?ox sev?n dostu, v?lisi – Allah var. Allah – sevginin v? dostlu?un ?n g?z?l ad?d?r!

?lviyy? ?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: