?l?? vahidimiz Qurani-K?rim olmal?d?r

24-06-2015, 11:25
980

Ölçü vahidimiz Qurani-Kərim olmalıdır


Yer ?z?nd? 200 yax?n d?vl?t var. Bu d?vl?tl?rd? m?xt?lif c?miyy?tl?r v? minl?rl? ail?l?r qurulur.


Yer ?z?nd? 200 yax?n d?vl?t var. Bu d?vl?tl?rd? m?xt?lif c?miyy?tl?r v? minl?rl? ail?l?r qurulur. H?r d?vl?tin qanunlar?, c?miyy?tl?rin v? ail?l?rin ?z?n?m?xsus qaydalar? olur. Bir ail?y? nisb?t?n dig?ri s?hv h?yat t?rzi s?r?r, bir c?miyy?t? nisb?t?n dig?rinin qaydalar? daha ?dal?tli say?l?r, bir ?lk?y? nisb?t?n dig?rinin qanunlar? daha s?rt olur. M?s?l?n, bir ?ox Q?rb ?lk?l?rind? homoseksual evlilik normal say?lsada, Yax?n v? Orta ??rq ?lk?l?rind? bu yolverilm?zdir. Ya da AB?-da v? ya Avropa ?lk?l?rind? donuz, ?lm?? heyvan ?tini yem?k sa?l?ql? say?ld??? halda, m?s?lman ?lk?l?rind? bu c?r heyvanlar? yem?k iyr?nc v? yolverilm?z h?r?k?t kimi qar??lan?r. Bunun kimi minl?rl? m?s?l ??km?k olar. Lakin, do?ru olan kimdir, n?dir? Niy? do?rudur? N?y? ?sas?n? B?li, do?rular?n bir s?rh?ddi var. O s?rh?ddi m??yy?n ed?n v? do?rualr? yaln??dan ay?rma?? ?yr?d?n Kitab? g?nd?r?n Allahd?r. ?g?r h?r sual?n cavab?n? Qurani-K?rimd? axtarsaq do?ru yolu tapm?? olar?q. Lakin Quran? oxumaqla yana?? Allaha iman g?tirib, Ona do?ru yolu g?st?rm?si bar?d? s?mimi q?lbd?n dua etm?k vacibdir. Allah Quranda “Quran oxuduqda qovulmu? ?eytandan Allaha s???n!” (N?hl sur?si, 98) v?“Haqq H?kmdar olan Allah ucad?r! Onun (ay?l?rinin) v?hyi s?n? tamamlanmay?nca Quran? oxuma?a t?l?sm? v?: “Ey R?bbim! Elmimi art?r!”– de.” (Ta ha sur?si, 114)buyurur.

B?s niy? ?l?? vahidimiz Quran olmal?d?r? Niy? Qurana g?v?nm?liyik? ??nki Quran Allah?n k?lam?d?r. Allah is? h?r ?eyi ?n yax?? bil?n, ?n adil, m?rh?m?t ed?nl?rin ?n m?rh?m?tlisi, k?r?mi bol olan, idar? ed?n, ?st?n a??l sahibi, do?ru yola y?n?ld?ndir. Allah?n ?n yax?? bil?n, ?n ?dal?tli qaydalar qoyan, do?runu yaln??dan ay?rma?? ?n g?z?l ??kild? ?yr?d?n olmas? haqqd?r. B?s nec? ?min ola bil?rik ki, Quran Allah?n k?lam?d?r?Quran d?z 14 ?srdi ki, m?nacan he? bir d?yi?ikliy? u?ramay?b. ?ndiy? q?d?r Quran kimi b?t?n b???r probleml?rinin h?llini ?z?nd? ?ks etdir?n, siyasi, iqtisadi, sosial, m?d?niyy?tl? ba?l? m?s?l?l?ri ehtiva ed?n bir kitab d?nyada ?n a??ll? say?lan insanlar t?r?find?n bel? yaz?lmay?b. ??nki Quran Allah?n s?z?d?r, Allah ist?m?yinc? he? bir b???r ?vlad? Quran kimi bir kitab ?rs?y? g?tir? bilm?z, Allah?n s?z?n? d?yi?dir? bilm?z. Qurani-K?rimin Allah t?r?find?n qorunaca?? bir ne?? Quran ay?sind? bel? bildirilib:

“??bh?siz ki, Zikri Biz nazil etdik, ?lb?tt?, Biz d? onu qoruyaca??q.” (Hicr sur?si, 9)

“(O, Allah d?rgah?nda) qorunub saxlan?lan bir Kitabdad?r (l?vhi-m?hfuzdad?r, yaxud l?l?l?nib b?k?lm?? ka??zlardad?r).” (Vaqi? sur?si, 78)

“N? ?nc?, n? d? sonra batil ona yol tapa bilm?z (?eytan onun bir s?z?n?, bir h?rfini bel? d?yi?? bilm?z). O, hikm?t sahibi, ??kr? (t?rif?) layiq olan (b?t?n i?l?ri b?y?nil?n Allah) t?r?find?n nazil edilmi?dir.” (Fussil?t sur?si, 42).

Ay?l?rd?n d? g?r?nd?y? kimi, Allah Quran? h?r zaman qoruyur. Bir probleml? v? ya s?x?nt? il? qar??la?anda d?rhal Quranda ?ar?sini axtarmaq g?r?kdir. Quranda Allah?n buyurdu?u ??kild? ya?ad?qca insan do?ru yolu tapm?? olur. Allah?n buyuruqlar?n? s?mimi ??kild? yerin? yetir?n insan? Allah da do?ru yola y?n?ldir. Bundan ?lav?, Quran?n ayd?n olmamas?, ?lav? t?fsir? ehtiyac duymas? kimi fikirl?r d?vr?m?zd? art?q bir tendensiyaya ?evrilib. Halbuki, Allah d?f?l?rl? Kitab?n a??q ayd?n bir nur, t?f?rr?at? il? izah edilmi?, anla??ql? olmas?n? bir ?ox ay?d? bildirmi?dir:

“... Art?q siz? Allahdan bir nur (Muh?mm?d) v? a??q-ayd?n bir Kitab g?ldi.” (Maid? sur?si, 15)

“Bel?c?, Biz (Quran?) a??q-ayd?n ay?l?r kimi nazil etdik. Allah ist?diyi k?si do?ru yola y?n?ldir.” (H?cc sur?si, 16)

“(De:) “Allah bu Kitab? siz? t?f?rr?at? il? nazil etdiyi halda, m?n Ondan ba?qas?n?m? hakim q?bul etm?liy?m?” Kitab verdikl?rimiz bilirl?r ki, o, h?qiq?t?n, s?nin R?bbin t?r?find?n nazil edilmi?dir. Odur ki, ??bh? ed?nl?rd?n olma.” (?nam sur?si, 114)

“?lif. L?m. Ra. (Bu,) M?drik, (h?r ?eyd?n) X?b?rdar (olan Allah) t?r?find?n, ay?l?ri m?k?mm?ll??dirilmi?, sonra da ?trafl? izah edilmi? bir Kitabd?r.” (Hud sur?si, 1)

“Bu, R?bbinin do?ru yoludur. Biz ay?l?rimizi d???n?b anlayan bir camaat ???n art?q m?f?ss?l izah etmi?ik.” (?nam sur?si, 126)

“Bu, a??q-ayd?n Kitab?n ay?l?ridir.” (Qasas sur?si, 2)

?g?r Allah Quran?n a??q-ayd?n, m?f?ss?l izah edilmi?, anla??ql? oldu?unu vur?ulay?rsa, dem?k o a??q-ayd?n, m?f?ss?l izah edilmi? v? anla??ql?d?r. Biz? d???n is? onu oxuyub d?rind?n d???nm?kdir. Bununla yana??, Allahdan onu anlama??m?z? ist?m?k, Ona s?mimi olaraq dua etm?k d? ??rtdir.

L?man Piriyeva


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: