Ateizmin haqs?z vicdan t?l?bi

24-06-2015, 11:30
1 159

Ateizmin haqsız vicdan tələbi


Ateistl?r ?ox vaxt ba? ver?n hadis?l?r? qar?? ?z inanclar?na uy?un olmayan reaksiyalar verirl?r. Onlar?n bir ?oxu h?r hans? bir haqs?zl?qla qar??la?d?qda qar?? t?r?fd?n vicdanl? davranma?? t?l?b edirl?r. Bu m?qal?d? bu m?vzudan b?hs etm?k ist?yir?m. Bir ateistin vicdan t?l?b etm?sinin haql?l?q pay? n? q?d?rdir?

Ateizmin batil din oldu?unu n?z?r? alsaq, ateistl?rin ?ox vaxt sabit inanc v? davran?? g?st?rm?diyini g?r?rik. Ateistl?rin g?st?rdiyi inanclar?na uy?un olmayan davran??lardan birin? n?z?r salaq: ateistl?r onlara toxunan hadis?l?r ba? verdikd? ortaya ??x?b camaatdan vicdanl? davranma?? t?l?b edirl?r. Diqq?t ed?k, materialist d?nyag?r??l? ateistl?r haqs?zl?q olduqda hadis?l?r? materialistc? yana?maq ?v?zin?, vicdan t?l?b edirl?r. Yax??, b?s vicdan n?dir? Vicdan Allah?n ilham? dem?kdir. Y?ni insan? i?ind? do?ruya y?n?ld?n s?s? vicdan deyilir. Vicdan birm?nal? olaraq Allah?n ilham?d?r, insan? daim do?ruya y?n?ld?n ilahi s?sdir. Halbuki materializm? g?r?, vicdan absurd anlay??d?r. Materializmd? vicdan deyil?n bir ?ey yoxdur v? materialist inacl? bir ateistind? insanlardan vicdan t?l?b etm?si absurddur. ??nki ateizmin ?sas? olan t?kam?l f?rziyy?sinin (he? bir elmi ?sas? olmayan) iddialar?na g?r?, t?bi?t m?bariz? meydan?d?r v? t?bi?td? canl?lar aras?nda sa? qalmaq u?runda amans?z m?bariz? gedir. T?kam?l f?rziyy?sin? g?r?, insan heyvandan t?kam?l edib, c?miyy?tis? bir n?v modern c?ng?llikdir. Bu s?b?bd?n insanlar bir-birl?ri il? m?bariz? aparmal? v? bir-birini ?zm?lidirl?r. T?bii se?m? mexanizminin ?sas? olan bu amil g?cl? f?rdl?rin z?ifl?ri ?zm?sin? ?saslan?r. T?bii se?m? n?tic?sind? d? z?if olanlar ?lm?lidirl?r v? bu, normald?r, h?tta vacibdir. T?kam?l f?rziyy?sin? g?r?, h?r bir f?rd eqoist olmal?, sa? qalmaq ???n ?z?n?, ?z m?nf??tl?rini d???nm?li v? bu m?bariz? meydan?nda z?ifl?ri ?zm?k bahas?na olsa bel? ?n? ke?m?k ???n h?r ?eyi etm?lidir. N?inki z?ifl?ri ?zm?k bahas?na… bu proses onsuzda t?bii ??kild? ba? verir.

Biz "t?kam?l f?rziyy?sini m?nims?y?n h?r bir f?rd eqoist olur, n?tic?d? insanlar bir-birini ?zir, v?h?i bir c?miyy?t ortaya ??x?r, ?dal?tsizlikl?rin qayna?? darvinizmdir” dediyimiz t?qdird? bir qism insanlar t?kam?l f?rziyy?sinin bel? bir iddias?n?n olmad???n? deyir, bu fikirl?ri ?z?m?zd?n uydurdu?umuzu bildirirl?r. Halbuki ba?da ?arlz Darvinin v? dig?r t?kam?l??l?rin kitablar?n? oxuyan h?r k?s d?nyadak? bu q?d?r problemin qayna??n?n darvinizm oldu?unu ?ox a??q ??kild? g?r? bil?r. Ateizmin, t?kam?l?n mahiyy?tini qavramayan ateistl?r bu fikirl?rin t?kam?ll? ?laq?sini g?r? bilmirl?r. Lakin bunlar? ?sass?z ??kild? t?kzib ed?n ateistl?r? dedikl?rimizin do?ru oldu?unu onlar?n ?ox yax?? tan?d?qlar? v? bug?nk? d?vr?n ?n tan?nm?? t?kam?l??s? v? ateisti olan Richard Dokinzin dilind?n bir n?mun? il? qeyd edim. M?sahib?l?rind?n birind? Dokinz bu s?zl?ri deyir: "Orada istifad? etdiyiniz bir q?lib xo?uma g?ldi. ??ind? ya?amaq ist?y? bil?c?yimiz bir n?v c?miyy?td?n b?hs etdiniz. Siz? onu dey? bil?r?m ki, darvinist prinsipl?r ?z?rind? qurulmu? bir c?miyy?t m?nim ya?amaq ist?m?y?c?yim c?miyy?tdir. Bu, b?rbad bir c?miyy?t olard?. Darvinist bir d?nyada ya?amaq ist?m?r?m. T?bi?tin d?nyas? darvinist bir d?nyad?r v? bu, ?ox ?irkin bir d?nyad?r. B?t?n t?r?fl?ri il? ?irkin bir d?nyad?r, bizim ya?amaq ist?y?c?yimiz bir d?nya deyil. M?hz bu s?b?bd?n, g?lin, bu d?nyan? el? anlayaq ki, ya?amaq ist?y?c?yimiz bir c?miyy?t in?a ed?k. Bu, darvinizmin olmad??? bir c?miyy?t olacaqd?r. Darvinist prinsipl?rd?n tamamil? uzaq bir c?miyy?t olacaqd?r. Darvinist prinsipl?r? ?saslanan bir c?miyy?t varl?n?n kas?b? ?zdiyi, v?h?i, s?rb?st bazar iqtisadiyyat?n?n hakim oldu?u bir c?miyy?t olacaqd?r ki, bu, ?sas?n liberal-sosialist c?miyy?tin tam ?ksi olan bir c?miyy?t olacaqd?r.“

M?sahib?nin videosuna internetd?n asanl?qla baxa bil?rsiniz. Dokinzin d? s?mimi etiraf etdiyi kimi, darvinist prinsipl?rin hakim oldu?u bir c?miyy?td? kimd?ns? ?dal?t, m?rh?m?t, vicdan v? s. kimi x?susiyy?t?r t?l?b etm?k m?nas?zd?r. T?s?vv?r edin ki, biz m?kt?bd? u?a?? t?kam?l f?rziyy?si il? v? darvinist prinsipl?rl? materialist bir ??kild? b?y?d?r?k. Ona eqoist olma??n?, sad?c? ?z?n? v? ??xsi m?nf??tl?rini ?nd? tutma??n?, ucalmaq ???n laz?m g?l?rs? ham?n? ?zm?sinin vacib oldu?unu ?yr?dib c?miyy?t? burax?r?qsa, sabah o u?aq hans?sa v?zif?y?, m?vqey? sahib olduqda n? ???n v? hans? s?b?bl? ba?qalar?na k?m?k etm?li, ?dal?tli olmal?, vicdanl? davranmal?, m?nf??tl?rini deyil, insanlar?n h?yat?n? d???nm?li, ucuz v? keyfiyy?tsiz yox, m?hk?m materiallar istehsal etm?li, yaxud haqq? olmayan pulu m?nims?yib insanlar?n h?yat?n? t?hl?k?y? atan i?l?ri g?rm?m?lidir? Bu prinsipl?rl? b?y?y?n bir insan n? ???n, hans? m?ntiql? v? hans? s?b?bl? sadalad???m v? bug?n ?ikay?t?i oldu?umuz o davran??lar? etm?sin ki? H?tta o ideologiyadak? insan?n vicdanl? davranma?? anormal v? m?nas?z olar. ??nki t?kam?l f?rziyy?sin? g?r?, vicdan deyil?n anlay?? laz?ms?z bir ?eydir. Y?ni t?bii se?m?nin g?r?yi olaraq g?cl?n?n z?ifi ?zm?sinin hakim oldu?u, do?ru oldu?u, a??ll? say?ld??? bir m?hitd? ?z m?nf??tl?rinin ?ksin? olaraq ba?qalar?n?n yax??l??? ???n, z?ifl?rin m?dafi?si ???n vicdanl? davranma??n bir m?nas? ola bil?rmi? T?bii ki, yox. Darvinist bir c?miyy?td? vicdanl? davranan adam axmaq adam hesab edilir, ?z m?nf??tl?rini g?d?n, eqoistc? s?rf ?z?n? d???n?n adam is? a??ll? adam say?l?r. Ri?ard Dokinzin d? qeyd etdiyi kimi, t?kam?l f?rziyy?sinin ?sas? budur.

Ateizmin ?sas? t?kam?l f?rziyy?sidir. Dolay?s? il? bug?n bir t?kam?l?? ateist ?z m?nf??tl?ri ???n vicdans?z davranan birind?n vicdan t?l?b edirs?, bu, ?ox anormal g?r?n?r. S?n ateists?ns?, t?kam?l f?rziyy?sinin do?rulu?unu m?dafi? edirs?ns?, hans? ?sasla c?miyy?td? ged?n t?bii se?m? prosesinin gedi?at?na, y?ni z?ifl?rin ?zilm?sin? etiraz edir v? bunu vicdans?zl?q adland?r?rsan? Ax? s?n ateists?n v? s?nin inanc?na g?r? bu proses olmal?d?r, t?bii se?m? prosesinin bir hiss?sidir v? normald?r. Y?ni g?rd?y?m?z kimi, ortada q?rib? bir v?ziyy?t varki, bunun da bir ne?? s?b?bi ola bil?r. Bu c?r davran?? g?st?r?n ateistl?ri bir ne?? qrupa b?l? bil?rik.

Birinci qrupa aid etdiyimiz ateistl?r c?miyy?t t?r?find?n t?zyiq g?rm?m?k, m??yy?n d?r?c? n?fuz ?ld? etm?k ???n g?ya m?rh?m?t?, ??fq?t? v? s. ?n?m verdikl?rini g?st?rm?k ???n arabir kamuflaj m?qs?dli klassik ??x??lar edirl?r.

?kinci qrupa is? m??yy?n primitiv s?b?bl?rd?n dolay? ateist olan, s?zd? ateist olsalar da, ?slind? ateizmin n? oldu?unu anlamayan, k?k?n?n n?y? dayand???n? bilm?y?n, ateizmi s?thi m?nims?y?n, tam olaraq n?y? inan?b n?y? inanmad???n? m??yy?n ed? bilm?y?nl?rdir.

T?k?bb?r?n ?n ?ox g?r?nd?y? ???nc? qrupa aid etdiyimiz ateistl?rin is? ateist olma s?b?bi n? ?z t?f?kk?rl?ridir, n?d? hans?sa bir elmdir. Bu qrup atesitl?r s?rf din? qar??d?rlar. Eyni zamanda qat? irq?i olan bu ateistlerd? din d??m?n?iliyi olur v? onlar bu s?b?bd?n ateist olurlar. Y?ni t?kam?l f?rziyy?sini m?nims?y?r?k v? ya elmi s?b?bd?n ateist olmurlar (ateizmin he? bir elmi ?sas? yoxdur). S?rf dinin ?leyhin? oldu?u ???n ateist olurlar. Normal halda onlar?n ?oxu t?kam?l f?rziyy?sinin, materializmin elmi mahiyy?tini bilmir, sad?c? din? qar?? olan h?r ?eyi kor-koran? radikalca m?dafi? edirl?r.

Qeyd etdiyim kimi, kateqoriyas?ndan as?l? olmayaraq c?miyy?td?n vicdan t?l?b etm?k bir ateist ???n anormal davran??d?r. S?mimi davranan ateist ?z inanc?n? m?dafi? etm?lidir. Ateist?m dey?r?k, ?z?n? insanlara b?y?ndirm?k ???n c?miyy?tin t?l?b etdiyi v? q?bul etdiyi normalar? g?st?rm?k is? sad?c? insanlar? aldatmaq m?qs?di da??ya bil?r.

?g?r h?qiq?t?n bir ateist insalar?n vicdanl? olmas?n?, bir-birin? yax??l?q etm?sini, varl?n?n kas?b? ?zm?m?sini, ?mumiyy?tl? z?ifl?rin ?zilm?m?sini, insanlar aras?nda eqoizmin yox m?rh?m?tin, ??fq?tin hakim olmas?n? ist?yirs?, ilk n?vb?d? t?kam?l f?rziyy?sini s?mimi ??kild? m?hakim? etm?li, sor?ulamal?d?r. T?kam?l f?rziyy?sini s?mimi ??kild? ara?d?ran v? onun he? bir elmi ?sas?n?n olmad???n? g?r?n h?r k?s bunu ?ox rahatl?qla q?bul ed?c?kdir. Vicdanl?, ??fq?tli, m?rh?m?tli olmaq, insalara yax??l?q etm?k, ?z eqosu ???n deyil, insanlar?n yax??l??? ???n ?al??maq v? bu kimi y?ks?k d?y?rl?r ?lahi Dinl?rd? olan g?z?l ?xlaq n?mun?l?ridir. Bu ?xlaqi x?susiyy?tl?ri m?nims?y?n bir insan?n ateist olmas? ???n art?q he? bir s?b?b qalm?r.

Savalan M?mm?dli


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: