T?rslik, s?x?nt? v? ya ??tinlikl?r ?slind? bir h?diyy?dir

16-07-2015, 20:40
1 280

Tərslik, sıxıntı və ya çətinliklər əslində bir hədiyyədir

B?zi insanlar ba? verm?sini ist?m?dikl?ri hadis?l?r? t?rslik deyirl?r. Ancaq bu insanlar ba? ver?n bir hadis?ni «t?rslik» kimi q?bul ets?l?r d? ?slind? ?n do?rusu q?d?rd? o hadis?nin tam olaraq o ??kild? olmas?d?r.


M??yy?n bir vaxtda biri il? g?r???c?ksiniz, amma vaxt?nda g?lm?z. ?ox g?z?l bir i? g?r?rsiniz, amma qar??n?zdak? insan bunu layiqinc? qiym?tl?ndirm?z. ?ox ?m?k s?rf ed?r?k qar??n?zdak? insana bir g?z?llik t?qdim ed?rsiniz, h?min insan bunu he? f?rq etm?z. Saatlarla bir yeri t?mizl?yib ?ox m?k?mm?l hala salars?n?z, biri g?lib ?irkl?d?r. Yuxunuz var, amma biri d???nc?siz ??kild? s?s-k?y salar. ?ox t?cili olaraq birind?n k?m?k ist?y?rsiniz, h?min insan sizi yaddan ??xarar. Vacib bir ?ey ?man?t ed?rsiniz, qar??n?zdak? insan onu itir?r.


?ll?rl? universitet imtahan?na haz?rla?ars?n?z, son g?n o saatda x?st?l?nib imtahana ged? bilm?zsiniz. Yeni paltar al?b geyin?rsiniz, anid?n ?st?n? bir ?ey t?k?l?r. Al??-veri?? gedib keyfiyy?tli bir m?hsul alars?n?z, ev? g?ldikd? aldad?ld???n?z? anlayars?n?z. ?antan?za y?ks?k m?bl??d? pul qoyars?n?z, biri g?lib pul kis?nizi o?urlayar. Ma??n s?r?rsiniz, biri g?lib sizi vurar. Yaxud da t?l?sirsiniz, amma t?xac oldu?undan saatlarla ged?c?yiniz yer? gedib ?ata bilm?zsiniz. Bir yax?n?n?z anid?n x?st?l?n?r, amma t?cili yard?m saatlarla g?l? bilm?diyi ???n xilas ola bilm?yib v?fat ed?r. M?alic? almaq ???n x?st?xanaya ged?rsiniz, amma ehtiyats?zl?qdan ba?qa mikrob d???r v? yeni x?st?liy? tutulars?n?z…


Bir ?ox insan bu kimi t?rslikl?r? g?r? z?r?r ??kdiyini d???n?r v? ya bunlar?n s?b?bkar?n?n ba?qalar? oldu?unu z?nn edir. ?s?bl??ir v? ?s?bini h?min t?qsirkar g?rd?y? insan?n ?st?n? t?k?r.


Bu kimi hallarda bu insanlar?n ya birba?a ?zl?rin?, ya da arxalar?ndan deyinirl?r. Sanki h?min insan o x?tan? v? ya d???nc?sizliyi etm?s?ydi, h?r ?eyin ist?dikl?ri kimi ba? ver?c?yini z?nn edirl?r. Halbuki bu o q?d?r b?y?k yan?lq?d?r ki, insan bu ger??yi qavrasa, b?t?n h?yata bax??? ba?dan sona tamamil? d?yi??c?k.


?man olmad?qda insan h?zn? v? ?midsizliy? m?hkum olur


G?n ?rzind? insanlar? k?d?rl?ndir?n, ?s?bl??dir?n, t?rslik deyil?n hadis?l?rin hikm?t v? xeyirl?rini Allah o anda g?st?rs?, insan k?d?rl?nm?yin n? q?d?r yanl?? oldu?unu anlayacaq v? ?ksin? sevinc i?ind? olacaq. Q?d?r insana b?t?n olaraq g?st?rils? v? ya t?rslik kimi g?r?n?n hadis?l?ri q?d?rd? g?rm?? olsa, ba? ver?nl?r ???n k?d?rl?nm?y?c?k.


?nsanlar?n ?oxu do?um, ?l?m, ?c?l, ruzi kimi m?vzulardan ba?qa hadis?l?rin (ha?a) q?d?rd? olmad???n?, t?rslikd?n, t?dbirsizlikd?n meydana g?ldiyini, dolay?sil? d? q?d?rl? ?laq?li olmad???n? d???n?rl?r. Halbuki bu yan?lq? onlar? q?d?rd? t?sbit edilmi? hadis?l?r? qar?? ?syana apar?r, onlar?n k?d?rl?nm?l?rin? s?b?b olur. Bundan ba?qa b?t?n hadis?l?ri ?lehl?rind? d?y?rl?ndirm?l?ri d? onlara ?zab verir. Bunun n?tic?sind? d?  duy?usal insanlar?n ??n hallar? ?ox q?sa v? anl?q olur. Bir ?ey? ?ox sevindikd?n q?sa m?dd?t sonra k?d?rl?n?c?kl?ri bir ?ey d???n?b yenid?n b?dbin ruh hal?na geri qay?d?rlar.


B?t?n bunlar din ?xlaq?na g?r? ya?amaman?n qa??n?lmaz n?tic?l?ridir. ?man olmad???nda insan h?zn? v? ?midsizliy? m?hkum olur.


Allah insan? d?nyada b?zi s?x?nt? v? ??tinlikl?rl? imtahan ed? bil?r. Ancaq m?min Qurandan x?b?rsiz insanlar kimi, Allah’?n imtahan ???n yaratd??? s?x?nt?lar qar??s?nda k?d?r? v? b?dbinliy? qap?lmaz, duy?usalla?maz. ??nki bilir ki, Allah onun bu s?x?nt? qar??s?nda nec? davranaca??n? yoxlay?r. Bu ger??yi bil?n bir m?s?lman ???n s?x?nt?, ??tinlik v? ya t?rslik yoxdur. H?tta bunlar?n ham?s? ona Allahdan bir h?diyy?dir. ?man?n?n artmas?na, t?v?kk?l?n g?z?lliyini, q?d?rin komfortunu ya?amas?na s?b?bdir.


Bir toz z?rr?si bel? Allah?n x?b?ri olmadan h?r?k?t ed? bilm?z


D?nyada olan h?r ?ey yaln?z Allah ist?diyi ???n ba? verir. ?g?r bir insan?n h?yat? boyunca ya?ad?qlar? bir video kasset kimi d???n?ls?, nec? ki, bu videonu h?r seyr etdiyimizd? m?tl?q eyni g?r?nt?l?rl? qar??la??r?q, insan h?yat?n?n da bundan f?rqi yoxdur. Bel? ki, bu film y?zl?rl? il qorunub saxlansa, y?zl?rl? il sonra yenid?n video seyr edils?, eyni film olacaq. ?nsan?n ?m?r boyu ya?ayacaqlar? da bunun kimidir. ?sla d?yi?m?z bir b?t?nd?r. ?g?r bir insan?n ged?c?yi yer? gecikm?si laz?md?rsa, m?tl?q gecik?c?k. Bunun s?b?bi n?qliyyat ola bil?r, x?st?lik ola bil?r, unutqanl?q ola bil?r. Amma n?tic? ?sla d?yi?m?z. Eynil? ?l?m vaxt? g?l?n bir insan?n ?l?m?n? d? he? bir ?ey mane ola bilm?z. T?cili yard?m gecik? bil?r, yol n?qliyyat hadis?si ba? ver? bil?r, h?kimin ehtiyats?zl??? ola bil?r. Amma bu n?tic? m?tl?q ba? ver?c?k. ?nsan?n g?n ?rzind? qar??la?d??? hadis?l?r? qar?? bax??? ?ox f?rqli olmal?d?r. ?g?r bir insan?n pul kis?si o?urlan?rsa, dem?li o insan?n o pula sahib olmamas? laz?md?r v? Allah bunun ???n bir s?b?b yarad?b. ?g?r universitet imtahan?na ged? bilmirs?, dem?li Allah o il h?min insan?n universitet? q?bul olunmamas?n?, ba?qa bir ?eyl? m???ul olmas?n? ist?yib. ?g?r qar?? t?r?f gecikdiyi ???n g?r?? ba? tutmursa, bu, Allah bu g?r???n olmamas?n? ist?diyi ???nd?r.


Allah ist?m?dikc? he? kim gecik? bilm?z, he? kim unuda bilm?z, he? kim ehtiyats?zl?q ed? bilm?z, he? kim bir ?eyi yanl?? anlamaz, he? kim veril?n ?man?ti itirm?z, he? kim n?qliyyatda t?xac yarada bilm?z…


Bu m?vzuda ancaq bir ?eyi bilm?k laz?md?r: «?nsan?n ba??na g?l?n h?r hadis?ni yaradan Allahd?r» v? «Allah olmal? olacaq bir ?ey ???n m?tl?q bir s?b?b yarad?r». Ancaq bu s?b?b ?sla ?z-?z?n? meydana g?lmir. Allah ist?m?s?, he? kimin bunu ed? bil?c?k g?c? yoxdur. R?bbimiz Quranda bu ger??yi bu ??kild? bildirir:


Allah ist?m?s?, siz ist?y? bilm?zsiniz. H?qiq?t?n Allah bil?ndir, hikm?t sahibidir. (?nsan sur?si, 30)


Al?ml?rin R?bbi olan Allah ist?m?s?, siz ist?y? bilm?zsiniz! (T?kvir sur?si, 29)


“... Sizi d?, sizin d?z?ltdikl?rinizi d? Allah yaratm??d?r.” (Saffat sur?si, 96) 


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: