Allah'dan nem?t ist?y?rk?n o nem?ti t?qdir ed?n ?xlaq? da ist?m?k laz?md?r

26-07-2015, 12:15
1 043

Allah'dan nemət istəyərkən o neməti təqdir edən əxlaqı da istəmək lazımdır
H?tta d?nyada ?n ??tin ??raitd? ya?ayan insan da saymaqla bitm?y?c?k q?d?r ?ox nem?t? malikdir. Ancaq bir ?ox insanlar bu nem?tl?ri g?rm?kd?ns?, ?at??mazl?qlar? g?rm?y? meyil edirl?r. Onlar? ?hat? ed?n y?zl?rl? g?z?lliyi unudub sahib olmad?qlar? nem?tl?r? g?r? k?d?rl?nirl?r. ?ox pis v?ziyy?td? olduqlar?n? v? d?nyadak? g?z?llikl?rd?n m?hrum qald?qlar?n? d???n?rl?r. B?t?n h?yatlar?n? bu ?at??mazl?qlar? v? nem?tl?rd?n m?hrum qald?qlar?n? d???n?r?k ke?irirl?r. Onlar  b?t?n diqq?tl?rini bunlara y?n?ld?rk?n, ?slind?, h?r an ?zl?ri ???n n? q?d?r nem?t yarad?ld???n? bilmirl?r.

 

?lb?tt? ki, d?nyadak? h?r insan eyni ??raitd? ya?am?r. Birind? olan nem?t  dig?rind? olmaya bil?r. Biri a??r x?st? ik?n, dig?ri sa?lam ola bil?r. Biri ?ox varl? ik?n, dig?ri ?ox kas?b ola bil?r. Bir-biri il? m?qayis? edildiyi zaman insanlar?n sahib olduqlar? nem?tl?r ?ox f?rqlidir. B?t?n bunlarda ham? ???n b?y?k xeyir v? hikm?tl?r var. Ancaq bunlar? n?z?r? almasaq da, insanlar?n sahib olduqlar? nem?tl?r o q?d?r ?oxdur ki, insan Allah’?n bu b?y?k l?tf? say?sind? ?ox sevinm?li v? xo?b?xt olmal?d?r. Uca R?bbimiz insanlara b?x? etdiyi nem?tl?ri saymaqla bitir? bilm?y?c?kl?rini Quranda x?b?r vermi?dir:

 

?g?r Allah’?n nem?tl?rini saymal? olsan?z, onlar? say?b qurtara bilm?zsiniz. H?qiq?t?n, Allah Ba???layand?r, R?hmlidir.(“N?hl” sur?si, 18)


O, siz? ist?diyiniz h?r ?eyd?n vermi?dir. ?g?r Allah’?n nem?tl?rini sayacaq olsan?z, onlar? say?b qurtara bilm?zsiniz. H?qiq?t?n, insan ?ox zal?m, ?ox nankordur.(“?brahim” sur?si, 34)


 

B?t?n bu nem?tl?rin i??risind? Allah’?n yaratd??? ?ox b?y?k bir sirr var. ?nsan sahib oldu?u g?z?llikl?ri g?rm?s?, Allah’?n onun ?z?rind?ki l?tf?n? t?qdir etm?s? v? sad?c? ?at??mazl?qlar? d???ns?, xo?b?xt ola bilm?z. ??nki Allah ona daha ?ox nem?t n?sib ets?, h?tta ?at??mad???n? d???nd?y? nem?tl?ri d? ist?diyi ??kild? vers?, bu insan (sahib oldu?u ?xlaqa g?r?) yen? ba?qa ?at??mazl?qlar g?r?c?k v? yen? ?lind?kil?r il? qane olmaq ?v?zin?, k?d?rl?n?c?k. ??nki bu insan?n ?sl ?at??mazl??? sahib olmad??? nem?tl?r deyil, Allah’?n r?hm?tini, sevgisini, l?tf?n? t?qdir etm?m?kdir. Buna g?r? d? d?rin ?xlaqa yiy?l?nm?dikc?, b?t?n d?nya nem?tl?ri ona verils? d?, yen? nem?tin sevincini ya?aya bilm?y?c?k.

 

Nem?ti t?qdir ed?n, g?rd?y? h?r g?z?llikd? Allah’?n sevgisini hiss ed?n, Allah sevgisind?n i?i sevincl? co?an bir insan is? h?tta d?nyan?n ?n pis ??raitind? ya?asa da, ?ox xo?b?xt olar. Ya?ad??? bu xo?b?xtlik he? bir d?ny?vi nem?tl? m?qayis? edil? bilm?z. Bu insan?n ya?ad??? sevinc, rahatl?q he? vaxt t?k?nm?z. ?ox ??tin v?ziyy?td? v? s?x?nt? i??risind? olsa da, sad?c? bir nem?tin varl???n?n m?n?vi h?y?can?n? ?mr?n?n sonuna kimi ya?ayar. Ona bu nem?ti b?x? etdiyi ???n Allah’a sevgi il?, s?mimi ??kild?, d?rind?n ??k?r ed?r. Sad?c? o nem?tin varl??? il? Allah’?n sevgisini, sonsuz l?tf?n?, r?hm?tini, dostlu?unu, yax?nl???n?, qoruyuculu?unu hiss etm?yin sevincini ya?ayar. ?n ??tin anlarda da  Allah’?n onunla birlikd? oldu?unu, ona ?ah damar?ndan daha yax?n oldu?unu, s?mimi oldu?u m?dd?t ?rzind? ona ?n yax?n dost oldu?unu v? k?m?yini ?sla ?sirg?m?y?c?yini bilm?yin xo?b?xtliyini ya?ayar. Sad?c? bu m?n?vi h?zzin varl???n?n bel? d?nyada ?z? ???n yarad?lm?? ?n b?y?k nem?tl?rd?n biri oldu?unu d???n?r?k Allah’a d?rind?n v? s?mimi ??kild? ??k?r ed?r. 

 

Bel? ki, insan? xo?b?xt ed?n nem?tl?r v? ya nem?tl?rin ?oxlu?u deyil, nem?ti t?qdir ed?n ?xlaq?d?r. ?nsan?n bu ?xlaq? ?ld? etm?d?n nem?tl?rin varl??? il? h?qiqi m?nada xo?b?xt olmas? m?mk?n deyil. Allah’?n Quranda “O zaman R?bbiniz bildirmi?di: “?g?r ??k?r ets?niz, siz? (olan nem?timi) art?raram, yox ?g?r nankorluq ets?niz, (bilin ki,) M?nim ?zab?m ?idd?tlidir” (“?brahim” sur?si, 7) ay?si il? x?b?r verdiyi sirr d? el? budur. Nem?t? ??k?r etm?k nem?ti t?qdir ed?n ?xlaq? ya?amaqd?r. Yoxsa iman g?tirm?y?n bir insan da nem?t? sevin? bil?r. A?l? z?if olan bir insana da h?diyy? ver?nd? sevin?r. Amma bu sevinc d???nm?d?n ?ld? edil?n, sad?c? sahib olunan maldan v? m?nf??t qazanmaqdan qaynaqlanan refleksdir. H?qiqi sevinc Allah sevgisi il?, a??lla, iman ??uru il? ya?anan sevincdir. Bel? ki, m?min ?lind?ki nem?tl?r il? bu sevinci ya?ay?b-ya?amad???n? n?z?rd?n ke?irm?lidir. ?g?r insan nem?tin sad?c? maddi sevincini ya?ay?rsa, dem?li, d?z?ltm?li oldu?u ?ox b?y?k bir problemi var v? h?yat?n? t?cili ??kild? n?z?rd?n ke?irm?lidir. ??nki bu, Allah’a layiqinc? ??k?r etm?m?k, nem?ti haqq? il? t?qdir etm?m?k v? nem?t? nankorluq etm?k m?nas?n? ver? bil?r (do?rusunu Allah bilir). ?nsan ?lind?ki says?z-hesabs?z nem?tl?r il? xo?b?xt olmay?b, sad?c? ?at??mazl?qlar? g?r?b bunlara k?d?rl?nirs?, bu nankorlu?una g?r?  Allah ona bu c?r qar??l?q ver? bil?r. Allah Quranda bu haqda insanlar? x?b?rdarl?q etmi?dir: 

 

Siz M?ni yad edin ki, M?n d? sizi yad edim! M?n? ??k?r edin, M?ni inkar etm?yin!(“B?q?r?” sur?si, 152)


... Biz insana ?z m?rh?m?timizd?n dadd?rd?qda ona sevinir. Onlara ?z ?ll?ri il? etdikl?ri ?m?ll?rin ucbat?ndan bir b?db?xtlik ?z verdikd? is? insan?n nankor oldu?unu g?r?rs?n.(“?ura” sur?si, 48)


Nankorluqlar?na g?r? onlar? bel? c?zaland?rd?q. M?g?r biz nankordan ba?qas?n? c?zaland?rar?qm?? “S?ba” sur?si, 17)


Qoy ?ls?n (kafir) insan! O, nec? d? nankordur!(“?b?s?” sur?si, 17)


H?qiq?t?n, insan R?bbin? qar?? yaman nankordur. ?z? d? bunun ?ahididir.(“Adiyat” sur?si, 6-7)


Onlar?n ba???lanmas? ???n dua ets?n d?, etm?s?n d?, onlar ???n yetmi? d?f? ba???lanma dil?s?n bel?, Allah onlar? ?sla ba???lamayacaqd?r. ??nki onlar Allah’? v? Onun El?isini inkar etdil?r. Allah g?nahkar insanlar? hiday?t yoluna y?n?ltm?z.(“T?vb?” sur?si, 80) 


 

Bel? ki, insan g?n ?rzind? ancaq m??yy?n miqdarda yem?k yey? bil?r. G?nd? 3-4 qabdan ?ox yem?k ist?s? d?, yey? bilm?z. Y?zl?rl? paltar? olsa, daim d?yi?dirs?, yen? g?n ?rzind? ancaq m??yy?n sayda paltar geyin? bil?r. Y?zl?rl? evi, ma??n? olsa, eyni anda bunlardan sad?c? birind?n istifad? ed? bil?r. ?st?diyi yer? t?til? getm?k imkan? olsa, eyni anda sad?c? bir m?kanda ola bil?r. He? yatmasa bel? (bu qeyri-m?mk?nd?r) g?n ?rzind? sad?c? 24 saat bu nem?tl?rd?n faydalana bil?r. ?nsan d?nya h?yat?nda maddi nem?tl?rl? xo?b?xt olacaq ??kild? yarad?lmam??d?r.

 

Allah sevgisind?n qaynaqlanan nem?t sevinci is? h?r an, h?r ??raitd? v? sonsuza q?d?r ya?anan b?y?k l?tfd?r. ?nsan?n ?traf?nda Allah sevgisinin n?mun?l?rini g?rm?si bu ?xlaq? ya?ayan insan ???n ?ox b?y?k bir l?tfd?r. ??nki bu, b?y?k sevinc v? xo?b?xtlik qayna??d?r. Ona g?r? d? insan nem?tin varl???n? v? ya ?at??mazl???n? deyil, bu ?xlaqa yiy?l?nib-yiy?l?nm?diyini d???nm?lidir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: