N?zak?t B?D?ROVA."Allah’dan qorxan insan n?fsin? ita?t etm?z" (M?qal?)

28-04-2014, 09:40
2 057

Nəzakət BƏDİROVA."Allah’dan qorxan insan nəfsinə itaət etməz" (Məqalə)


B?zi insanlara “m?n Allah’dan qorxuram” deyildiyi zaman, “Allah’dan qorxmaq laz?m deyil, Allah’? sevm?k laz?md?r” cavab? il? ?z?nl?rini m?dafi? edir v? do?ru olduqlar?n? z?nn edirl?r.
H?r zaman pis ?m?ll?ri ?mr ed?n n?fs v? ?eytan, ?vv?lc? insan? Allah qorxusundan uzaqla?d?rma?a ?al???r. Allah’dan qorxma??n laz?ms?z, h?tta yanl?? oldu?unu, Allah sevgisinin v? ?r?yin t?miz olmas?n?n kafi oldu?unu t?lqin edir. Bu yolla onun Allah’dan qorxmas?na mane olmaq ist?yir. Halbuki, Quran? oxuyan insan ?eytan?n bu c?r t?lqinl?rinin yalan oldu?unu, tamamil? azd?rma, aldatma m?qs?di da??d???n? asanl?qla g?r?r. ??nki Allah Quranda m?minl?r? Ondan qorxmalar?n? ?ox a??q ??kild? ?mr etmi?dir:
Ey iman g?tir?nl?r! Allah’dan Ona layiq olan t?rzd? qorxun. (Ali ?mran,102)
?slind? insan?n Allah’dan qorxmas? g?cl? imana sahib olmas? il? m?mk?nd?r. Bu g?cl? iman Allah qorxusuna v?sil? olur. Allah qorxusu insan?n b?t?n dan???q v? davran??lar?n? Allah’?n raz?l???na uy?un y?nl?ndirm?sin? s?b?b olur. Allah’? layiqinc? t?qdir ed? bilm?k ???n Quran ay?l?rini ?ox yax?? bilm?k v? ay?l?r ?z?rind? d???nm?k laz?md?r. Ay?l?rin h?m d?nyada, h?m ?z b?d?nind? t?c?llil?rini g?rm?k laz?md?r. Ki?ik bir atomdan v? ya bir canl? h?ceyr?sind?n n?h?ng ulduzlara, h?tta qalaktikalara q?d?r Allah’?n says?z-hesabs?z yarad?l?? d?lill?ri haqq?nda ?trafl? m?lumat sahibi olmaq insan?n Allah qorxusunu art?rar. ??nki bunlar? bil?n insan Allah’?n yaratd??? ?eyl?rd? t?c?lli ed?n sonsuz a??l?na, g?c?n?, elmin? daha yax?ndan ?ahid olar. H?m?inin dig?r insanlardan f?rqli olaraq Allah’?n q?dr?tini daha ?ox t?qdir ed? bil?r. Bu da Ona qar?? hiss etdiyi qorxunun qat-qat artmas?na v?sil? olar. Allah’dan qorxan ??xs Onun s?rh?dl?rini a?maz.
Allah qorxusunu ?ld? etm?k ???n ?ox ??tin m?rh?l?l?rd?n ke?m?k laz?m deyil. ?ksin?, a??q ??urlu, d???n?n h?r insan asanl?qla d?rin Allah qorxusunu hiss ed? bil?r. Allah qorxusunu bir anda qazanmaq m?mk?nd?r. Bunun ???n s?mimi d???nm?k kifay?tdir. ?nsan?n bu ?st?n ?xlaqi x?susiyy?ti qazanmas? duas?ndan, s?mimiliyind?n v? vicdan?n? dinl?m?sind?n as?l?d?r. Allah’dan layiqinc? qorxaraq Onu haqq? il? t?qdir ed?n bir insan h?m d?nyada rahat ya?ayar, h?m d? axir?td? Allah’?n raz? qald??? s?mimi m?minl?rl? birlikd? olar. Allah’dan qorxan insan h?r v?ziyy?td? Allah’a ?z tutar. Ondan laz?m?nca qorxub ??kin?n insan ba??na ist?nil?n m?sib?t g?ldikd?, i?ind? problem yarand?qda v? ya s?x?nt?ya d??d?kd? d?rhal vicdanla d???n?r, ?m?ll?rin? baxar v? Allah’?n raz? qalmad??? bir ?ey edib-etm?diyini n?z?rd?n ke?ir?r. Allah’dan ba???lanma dil?yib Ona dua ed?r. Allah’dan qorxan insan he? kim g?rm?s? bel? Allah’?n s?rh?dl?rini qoruyar. H?m insanlar aras?nda, h?m d? he? kimin g?rm?diyi yerd? Allah’a qar?? ??xmaqdan ??kin?r. ??nki bir pisliyi ist?r ham?n?n i?ind?, ist?rs? t?k etsin, ist?r a??qlas?n, ist?rs? gizl?tsin, Allah’?n bunu bildiyini, Allah’?n a?kar? da, gizlini d?, h?tta gizlinin gizlisini d? bildiyini v? buna g?r? m?suliyy?t? c?lb ed?c?yini bilir. S?mimi olub-olmad???n? v? imtahan m?qs?di il? ona m?xt?lif f?rs?tl?r, uy?un m?hitl?r yaradaca??n? da bilir. Allah’dan qorxan insan s?daq?t, v?fa, d?r?stl?k, s?mimiyy?t kimi b?t?n g?z?l ?xlaqi x?susiyy?tl?ri m?nims?y?r. ?slind?, b?t?n insanlar?n h?sr?tini ??kdiyi insan modeli budur. Lakin Allah qorxusu olmad?qda insanda bu x?susiyy?tl?rin davaml? olmas? m?mk?n deyil. ??nki Allah’dan qorxmayan insan ?z m?nf??tin? zidd d??d?kd? Quran ?xlaq? il? deyil, m?nf??tin? uy?un olan t?rzd? davran?r. Bu c?r insanlar Uca Allah’dan, Ona hesab verm?kd?n, c?h?nn?m? girib pis ?m?ll?rinin c?zas?n? ??km?kd?n qorxmad?qlar?na g?r?, bel? davranmalar?na mane olan he? bir s?b?b yoxdur. ?slind? insanda Allah qorxusu v? Allah sevgisi eyni d?r?c?d? olmal?d?r. ??nki Allah qorxusu Allah sevgisin? s?yk?nir. Allah’a qulluq ed?n insan n?fsinin ist?k v? arzular?na ita?t etm?z. Allah’?n sevgisini itirm?kd?n qorxar. S?hv h?r?k?tl?rd?n ??kin?r.
?nsan Allah’?n h?r ?eyin hakimi, yegan? g?c v? q?vv?t sahibi oldu?unu bilir. H?r ?eyin Allah’?n ist?yi il? m?vcud olub varl???n? davam etdirdiyini bilir. Buna g?r? d?, m?st?qil he? bir g?c v? q?vv?t? malik olmayan yarad?lm??lar?n raz?l???n? g?dm?yin faydas?z oldu?unu d?rk edir. Bu d?nyada Allah’dan qorxaraq Onun rizas?n? ist?m?si insan? axir?td?ki qorxunc ?zabdan xilas ed?c?kdir.
Ki?ik-b?y?k h?r ?eyin a?kara ??xar?laca??, g?zl?rin, qulaqlar?n v? d?ril?rin ?ahidlik ed?c?yi vaxt g?l?c?kdir. Bundan qorxan insan h?yat?n? bu h?qiq?t? ?sas?n y?nl?ndir?r v? Allah’?n rizas?ndan ?sla ?l ??km?z.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: