D?nyadak? b?lan?n s?b?bi: Sevgisizlik

20-08-2015, 15:00
916

Dünyadakı bəlanın səbəbi: Sevgisizlik


Sevgi insan?n ?n ?ox z?vq ald??? hissdir. Allah?n verdiyi ?n g?z?l nem?tl?rd?n biridir. ?nsan yem?kd?n, g?zm?kd?n, istirah?td?n doyar, ancaq sevgid?n doymaq m?mk?n deyil

Sevgi insan?n ?n ?ox z?vq ald??? hissdir. Allah?n verdiyi ?n g?z?l nem?tl?rd?n biridir. ?nsan yem?kd?n, g?zm?kd?n, istirah?td?n doyar, ancaq sevgid?n doymaq m?mk?n deyil. H?m sevm?k, h?m d? sevilm?k insana z?vq, h?zur v? xo?b?xtlik verir. Lakin ya?ad???m?z d?vr?n ?n m?h?m probleml?rind?n biri m?hz sevgisizlikdir....

?slind?, d?nyada ba? ver?n sava?lar?n ,q?tliamlar?n, q?saca des?k, d?nyadak? b?lan?n ?n ba?l?ca s?b?bi sevgisizlikdir. Sevgisizliyin t?sirini insanlar?n ?nsiyy?tind? daha ayd?n ??kild? g?rm?k m?mk?nd?r. Dem?k olar ki, d?nyan?n h?r yerind? insanlar bir-birin? g?v?nmir v? h?tta h?r an z?r?r g?rm?kd?n ehtiyat etm?kl? qorxu i?ind? ya?ay?r. ?lb?tt?, qorxunun v? g?v?nsizliyin oldu?u yerd? sevginin olmas? m?mk?n deyil. T?s?vv?r edin ki, ?nsiyy?t zaman? insanlar?n bir-birin? salam bel? verm?m?si sevgisizliy? s?b?b olur.

Dig?r t?r?fd?n, insanlarda m?rh?m?tsizlik daha ?oxdur. Bunun s?b?bi yen? sevgisizlikdir. Ad?t?n, g?n ?rzind? bu c?r x?b?rl?r? tez-tez rast g?lirik: x?st? ?d?ni? etm?diyi ???n ona bax?lm?r. Bir ?ox hallarda bu laqeyd v? vicdans?z yana?ma x?st?nin ?l?m? il? n?tic?l?nir. ?ox a??r x?st?likl?rin m?alic?si ???n laz?m olan m?bl??i h?l? demir?m. ?nsan x?st?liyind?n qaynaqlanan a?r?-ac?dan ba?qa bir d? maddi durumunu d???n?b ??k?r. Ac?ndan insanlar h?yat?n? itirir. Sevgisizliyin s?b?b oldu?u zal?ml?q v? m?rh?m?tsizliyin n?tic?sind? insanlar g?z g?r?-g?r? ?l?m? m?hkum edilir...

Bir ovuc torpaq ???n milyonlarla insan?n q?tl? yetirilm?si, u?aqlara t?cav?z edilm?si , qad?nlar?n g?n ke?dikc? daha ?ox t?cav?z? m?ruz qalmas?, birinin ?n yax?n?n? bel? amans?z q?tl? yetirm?si, h?tta cinay?ti t?r?tm?k ???n pulla kiray?li qatill?rin tutulmas?, insanlar?n bir-birin? kin v? nifr?t g?z? il? baxmas? v? s. sevgisizliyin s?b?b oldu?u a??r b?lad?r.

Sevgisizlik v? iqtisadi b?hran. Bunlar?n bir-biri il? n? ?laq?si var dey? d???n? bil?rsiniz. Ancaq hal-haz?rda d?nyan?n dem?k olar he? bir ?lk?sind?n yan ke?m?y?n iqtisadi b?hran?n ?n ba?l?ca s?b?bi sevgisizlikdir. Bir qar?? torpaq ???n qarda??n qarda?a d??m?n oldu?u, insanlar?n bir-birin? nifr?t v? kinl? yana?d???, g?z?l ?slub ?v?zin? ancaq t?hqir, la?, ?l? salmaq, iftira atmaq, yalan dan??maq kimi ?xlaqs?zl???n daha geni? yay?ld??? bir d?nyada ya?ay?r?q. Bir ?oxlar? ancaq ?z m?nf??tl?rini, ?z g?lirl?rini d???n?r?k mal? h?rislikl? qazan?r, t?kc? ?z? ???n x?rcl?m?k niyy?ti il? y???b saxlay?r. Sahibkarlar ?n ucuz v? ?n keyfiyy?tsiz mal istehsal etm?kl? ?n az m?bl?? s?rf edir. Bel?likl?, insanlar?n g?z?n? boyamaqla qar??l???nda daha bol qazanc ?ld? edirl?r. Ancaq insan?n Allah sevgisi v? Allah qorxusu onu dig?r insanlarla da yard?mla?ma?a, ehtiyac?ndan art???n? xeyirl?rd? x?rcl?m?y? t??viq edir.

?slam s?z?n?n m?nas? s?lh, g?v?n, sevgi, xo?b?xtlik dem?kdir. Buna g?r? d? m?s?lmanlar h?mi?? bar??dan yana olarlar, sevgini ist?y?n ruha sahib olarlar. Dolay?sil?, ?slam?n hakim oldu?u d?nyaya sevgi d? hakim olar. Sevgid?n qaynaqlanan s?lh, ?dal?t v? maddi-m?n?vi h?zur b?t?n d?nyaya hakim olar. Allah d?nyan?, insan? v? b?t?n canl?lar? m?hz sevgi ???n yaratm??d?r. Z?lm v? vicdans?zl?q insana ?ox s?x?nt? verdiyi halda, sevgid?n insan z?vq al?r, ?ox rahat v? ??vql? olur. ?nsan h?qiqi sevgini Quran ?xlaq?na tabe oldu?u v? vicdan v? a?l?ndan Allah rizas? ???n istifad? etdiyi zaman ya?aya bil?r. Bu Allah?n iman ed?nl?r? verdiyi ?n g?z?l nem?tdir. Bunu bil?n m?s?lmanlar b?t?n insanlar? v? canl?lar? Allah?n t?zah?r? kimi sev?rl?r. Allaha olan sevgisini Onun t?c?llil?rin? d? g?st?r?rl?r. Allah Quranda sevginin ?h?miyy?tini x?susil? vur?ulay?r:

?man g?tirib yax?? i?l?r g?r?nl?r ???n ?r-R?hman (q?lbl?rd?) bir sevgi yaradacaq. (M?ry?m sur?si 96)

Yax?? ?m?l ?z?n?z? m??riq? v? m??rib? t?r?f ?evirm?yiniz deyildir. Lakin yax?? ?m?l (sahibl?ri) Allaha, axir?t g?n?n?, m?l?kl?r?, kitablara, pey??mb?rl?r? iman g?tir?n, sevdiyi mal? qohum-?qr?baya, yetiml?r?, kas?blara, m?safirl?r?, dil?n?nl?r? v? k?l?l?rin azad edilm?sin? s?rf ed?n, namaz q?l?b z?kat ver?n, ?hd ba?lad?qda ?hdl?rini yerin? yetir?n, s?x?nt? v? x?st?lik ?z verdikd?, habel? d?y??d? s?bir ed?n ??xsl?rdir. Onlar imanlar?nda do?ru olanlard?r. M?tt?qi olanlar da el? m?hz onlard?r. (B?q?r? sur?si, 8)

Firuz? H?s?nzad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: