?lviyy? ?L?ZAD?."?xlaqi Degenerasiyan?n S?b?bi" (M?qal?)

15-05-2014, 08:20
1 452

Ülviyyə ƏLİZADƏ."Əxlaqi Degenerasiyanın Səbəbi" (Məqalə)

C?miyy?tl?rd? ba? ver?n ?xlaqa uy?un olmayan hadis?l?rin, sosial ?dal?tsizlikl?rin, terrorun, asanl?qla t?r?dil?n cinay?tl?rin, xaosun v? b?t?n z?r?rli v?rdi?l?rin t?k s?b?bi ki?ik ya?lardan u?aqlara darvinist, materialist d???nc?l?rin a??lanmas?d?r. Bu ?n ?ox m?kt?b v? universitetl?r, c?miyy?td? q?libl??mi? s?zl?r, ad?t-?n?n?l?r v? psixologiya vasit?sil? a??lan?r. ?nsanlara h?l? u?aq ya?lar?ndan eqoistlik, x?sislik, qorxaql?q, m?rh?m?tsizlik, ancaq ?z?n? d???nm?k kimi t?lqinl?r verilir. M?kt?b v? universitetl?rd? is? bunun s?zd? “elmi daya?? olan darvinizm v? materializm” ?yr?dilir. ?sas ?yr?dil?n m?vzuya baxaq:
1. Bitkil?r, heyvanlar, insanlar, ?trafda g?rd?y?m?z b?t?n nizam, m?ht???mlik t?sad?f?n, uzun ill?r ?rzind? ?z-?z?n? meydana g?lib. ??urlarda Allah yaratmay?b fikri yerl??ir v? Allah (ha?a) yoxdursa, hesab da yoxdur, hesab yoxdursa, Vicdana tabe olmaq da yoxdur. ?nsan? idar? ed?n n?fsdir. Heyvanlar nec? yem?k ???n bir-birini par?alay?r, t?r?m?k zaman? g?l?nd? ?oxal?r, amans?z m?bariz? meydan?nda h?yatda qala bilm?k ???n ?abalay?rlarsa, insan da eynil? t?kam?l etmi? bir heyvan oldu?u ???n bu sadalad?qlar?m?z? ya?amal?d?r. Bunu is? saxtakarl?qlarla, spekulyasiyalarla s?zd? elmi bir t?m?l? s?yk?m?y?, insanlara a??lama?a ?al???rlar.
“H?yat m?bariz? meydan?d?r, bu m?bariz?d? g?cl?l?r h?mi?? qalib g?lir”. Bu t?lqin? m?ruz qalan insan, z?if olmamaq ???n ?z?nd?n z?ifl?ri ?z?r?k g?cl? olma?a ?al???r . ??nki o ?zm?s?, onu ?z?c?kl?r. Bir s?zl?, insan? asanl?qla n?fsinin idar? etm?sin? z?min haz?rlanm??d?r . Bunun ?ksin? olaraq is? ger??k ?slam ?xlaq? insanlara ?yr?dilm?lidir. Dinin g?z?lliyi, g?tirdiyi rahatl?q, s?mimiyy?t, m?rh?m?t, ??fq?t, vicdan, g?v?nilir m?hit v? sevgi a??lanmal?d?r. Ger??k ?slam deyir?m, ??nki ger??k ?slam xurafat??lar?n, ?slam? g?zd?n salmaq ???n bid?tl?rin, saxta h?disl?rin din ad? alt?nda a??lama?a ?al??d??? kimi a?layan, qara geyin?n, musiqid?n, ??n olmaqdan, estetikadan, elmd?n, m?asirlikd?n uzaq, haramlar?n ?ox oldu?u bir din deyil. Tam ?ksin?, ?slam elm?, s?liq?li v? bax?ml? olma?a, estetikaya, musiqiy?, inc?s?n?t?, g?z?l olan h?r ?eyd?n z?vq alma?a, g?z?l ?xlaqa, vicdanl?, s?mimi, d?r?st, sevgi dolu, anlay??l? olma?a t??viq ed?n bir dindir. Bel? bir dinin hakim oldu?u c?miyy?tl?rd? h?r k?sin ?ox rahat, azad eyni zamanda g?v?nli olaca?? v? ?ox inki?af ed?c?yi bir m?hit t?bii ki, arzuolunan olar ...

?lviyy? ?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: