Aysel V?L?ZAD?."?z?n?z? aldatmay?n, s?mimi olun" (M?qal?)

19-05-2014, 03:32
2 242

Aysel VƏLİZADƏ."Özünüzü aldatmayın, səmimi olun" (Məqalə)


S?mimi olmaq, s?mimi davranmaq ifad?l?rini h?r k?s f?rqli m?nada ba?a d???r. B?zil?ri ???n s?mimi olmaq saxta t?b?ss?m etm?k, ?traf?ndak?lara saxta sevgi v? qay?? g?st?rm?k, yersiz zarafatlar etm?k, qar??s?ndak? insan? incid?c?k t?rzd? hans?sa x?susiyy?tini vur?ulmaq v? s. dem?kdir.
?slind? is? s?mimiyy?t insan?n daxili il? xaricinin bir olmas?, d?r?st, a??qfikirli v? fikirl?rind? d?qiq olmas?d?r. ?nsan?n ?sl d???nc?l?rini v? kimliyini gizl?tm?d?n, m?nf??t g?dm?d?n, ?z?n? oldu?undan f?rqli g?st?rm?y? ?al??madan a??q ??kild? ortaya qoymas?d?r. S?mimiyy?tin ?n ?n?mli ?z?lliyi is? q?lb?n ya?anmad??? halda, he? bir ??kild? t?qlid edil? bilm?m?sidir.
?nsanlar?n ?oxu m?hz bu inc? detal? g?zd?n qa??r?rlar: ?zl?rini q?lib? sal?b, olmad?qlar? ruh hal?nda v? ya?amad?qlar? ?xlaqda g?r?nm?y? ?al???rlar. H?r n? q?d?r bunu t?bii ??kild? etm?y? ?al??salar da, k?nardan baxanlar onlar?n bu aciz hallar?n? g?r?r. V? bu ruh hal? onlar?n davran??lar?na, dan???qlar?na s?nilik g?tirir. Bu s?ni davran??lar is? onlar?n ?sl xarakterini ?ks etdirm?diyi ???n insanlarda da onlar haqq?nda m?sb?t fikir ?m?l? g?tirmir. ?ksin? onlar?n iki?zl? xarakteri ortaya ??xm?? olur. ??nki h?r insana sanki onun xarakterind?ymi? kimi g?r?nm?y? ?al???b, ?z a??llar?nca onlar? t?sirl?rin? salacaqlar?n? d???n?rl?r.
Bunlar?n ?ksin?, s?mimi insanlar?n b?t?n davran??lar? t?bii v? i?l?rind?n g?ldiyi kimidir v? bu, insanlar ?z?rind? d? ?ox d?rin v? m?sb?t bir t?sir meydana g?tirir. ??nki s?mimi insan?n bax??lar?, dan?????, ?slubu, mimikalar? ?ox t?bii v? t?sirlidir.
S?mimiyy?t is? Allah qorxusu v? sevgisi il? qazan?l?r. Quran ?xlaq?ndan x?b?rsiz olan insanlar s?ni davran??larda bir yaln??l?q g?rm?z, m?nf??tl?ri namin? he? sevm?dikl?ri insanlara saxta sevgi, qay?? g?st?r? bil?rl?r.
Quran ?xlaq?n? ya?ayan insanlar is? bu davran??lardan uzaq olur, ??nki q?lbind? Allah qorxusu vard?r. He? bir zaman m?nf??tl?ri u?runa insanlar?n raz?l???n? axtarma?a ?al??m?rlar, ??nki bu c?r s?viyy?siz davran??lar?n insan? h?m Allah qat?nda, h?m d? insanlar?n g?z?nd? ki?ild?c?yini bilirl?r. Allah’?n q?lbl?rd? olan? bildiyinin ??urundad?rlar, nec? ki, bir ay?d? bu ??kild? buyurulur:
“??bh?siz ki, O, k?ksl?rd? olanlar? Bil?ndir” (?ura sur?si 24)
Bu s?b?bd?n, insan?n q?lbind? olan? ?traf?ndak?lardan gizl?tm?sinin ?z?n? he? bir faydas? olmaz. Allah, onsuz da bunu bilir. ?nsan?n buna r??m?n ba?qalar?n? aldatma?a ?al??mas? b?y?k bir a??ls?zl?q v? s?mimiyy?tsizlik olar.

Aysel V?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: