"?n?aAllah" v? "Ma?aAllah" S?zl?rini ?l? Salmaq Z?lmd?r

23-05-2014, 14:30
2 245

"İnşaAllah" və "MaşaAllah" Sözlərini Ələ Salmaq Zülmdür


“Ay?l?rimiz bar?d? istehzal? s?hb?tl?r? dalanlar- ba?qa bir s?hb?t? ke??n? q?d?r onlardan ?z ?evir. ?g?r ?eytan s?n? unutdursa, xat?rlad?qdan sonra z?lm ed?n d?st? il? birlikd? oturma” (?nam, 68)

Allah Quran?n bir ?ox ay?sind? dini m?vzular?n, ?lahi anlay??lar?n v? Quran ay?l?rinin Allaha ??rik qo?anlar, inkar??lar v? m?nafiql?r t?r?find?n ?l? sal?nd???n?, m?sx?r?y? qoyuldu?unu vur?ulay?r. Allah Quranda bu insanlara ?sla qo?ulmama??, onlarla birlikd? oturmama??, h?tta ?ks t?qdird? onlar kimi olaca??m?z? da biz? bildirir (Nisa, 140). Bel? oldu?u halda, s?rf ?n-m?hakim?l?rd?n, yaxud cahillikd?n dolay? Quran?n yeddi ay?si il? diqq?t ??kilmi? “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?rini la?a qoymaq, yaxud bu m?vzularda zarafat etm?k d? insan?n axir?ti c?h?td?n olduqca t?hl?k?lidir.

“?n?aAllah” v? “Ma?aAllah” dem?k ?bad?tdir

?nc?likl? qeyd ed?k ki, “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?ri c?miyy?tin ??uralt?ndak?ndan ?ox daha f?rqli m?nalar da??y?r. C?miyy?td? “in?aAllah” s?z? ?ox vaxt “ka? olayd?” m?nas?nda i?l?dilir. Halbuki bu hikm?tli s?z?n m?nas? “?g?r Allah ist?s?”, “Allah?n izni il?” dem?kdir. Dolay?s?yla, “in?aAllah” s?z? yaln?z olmas?n? ist?diyimiz, planla?d?rd???m?z i?l?rd? deyil, h?m xeyirli, h?m d? ??r olaraq g?rd?y?m?z m?s?l?l?rd? i?l?nm?lidir. ??nki pis kimi g?r?n?n hadis?l?r d? yaln?z v? yaln?z Allah?n idar?si daxilind? ba? verir:

“…Onlara bir yax??l?q toxunsa “bu, Allahdand?r” dey?rl?r. Bir pislik toxunsa “bu, s?nin t?r?find?ndir” dey?rl?r. De ki, “ham?s? Allahdand?r!”. Lakin n? olur bu insanlara ki, he? bir s?z? anlama?a ?al??m?rlar?!” (Quran, 4:78)

C?miyy?td? “ma?aAllah” s?z?n?n d? m?nas? t?hrif edilmi?dir. Bel? ki, ?traf?m?zdak? insanlar bu s?z? “g?z d?ym?sin”, “Allah n?z?rd?n qorusun” m?nas?nda i?l?dirl?r. Halbuki bu hikm?tli s?z?n ?sl m?nas? “Allah bel? ist?di”, “Allah n? g?z?l yarad?b” dem?kdir.

Diqq?t yetirdinizs?, h?r iki s?z h?r ?eyin Allah?n kontrolunda oldu?unu, h?r ?eyin Allah t?r?find?n t?yin edildiyini vur?ulamaq, bel?likl? d?, n?fsi gizli ?irk kimi olduqca b?y?k bir t?hl?k?d?n uzaqla?d?rmaq x?susiyy?ti da??y?r. ?nsan ?g?r “m?n filan i?i m?tl?q ed?c?y?m” des? v? ya bir g?z?lliy? bax?b Allah? unudaraq “nec? d? g?z?ldir” demi? olsa, bu zaman gizli ?irk x?st?liyin? d??ar olar. Lakin h?min insan bunlar? ed?rk?n “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?rind?n istifad? ets?, ?irk kimi ?n b?y?k g?nahdan uzaq qalm?? olar. Nec? ki, Allah Quran?n K?hf sur?sind? buna x?susil? diqq?t ??kir:

“He? bir ?ey haqq?nda “m?n sabah bunu m?tl?q ed?c?y?m” dem?. Ancaq “in?aAllah!” (ed?c?y?m de). Unutdu?un zaman R?bbini zikr et v? de ki, “?mid var ki, R?bbim m?ni bundan daha yax?n bir nailiyy?t? y?n?ldib ?atd?rar” (K?hf, 23-24)

“Ba??na girdiyin zaman: “Ma?aAllah, Allahdan ba?qa q?vv?t yoxdur” dem?li deyildinmi?..” (K?hf, 39)

"...Ancaq "in?Allah"..." (Quran, 18:23)
"..."Ma?aAllah... dem?li deyildinmi?" (Quran, 18:39)

Ay?l?rd?n anla??ld??? kimi, insan?n eynil? namaz, oruc v? ya z?kat kimi m?sul oldu?u ibad?tl?rd?n biri d? “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?rini zikr etm?sidir. Unutmaq olmaz ki, “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?ri eynil? “subhanAllah”, “?lhamdulillah” v? ya “l? ilah? illAllah” kimi zikrdir. Bu zikrl?rd?n tarix boyunca pey??mb?rl?rimiz d? istifad? etmi?dir. M?s?l?n, Hz. ?brahim pey??mb?rin (?.s.) Allaha ?z o?lunu qurban etm?si vaxt? g?ldiyi zaman o?lu ?smail? (?.s.) bunu g?z?l bir ?slubda x?b?r vermi?, Hz. ?smail d? atas? Hz. ?brahim? bel? cavab vermi?dir:

“...Dedi ki: “Atacan, ?mr olundu?un ?eyi et. ?n?aAllah, m?ni s?bir ed?nl?rd?n g?r?c?ks?n” (Saffat, 102)

Quranda Hz. Musa v? Hz. X?z?r aras?nda ke??n bir dialoq zaman? da Musa pey??mb?r Hz. X?z?r?n ona t?lim ke?m?sini xahi? etmi? v? bel? demi?dir:

“?n?aAllah, m?ni s?bir ed?n g?r?c?ks?n. He? bir i?d? s?n? qar?? g?lm?y?c?y?m” (K?hf, 69)

Quran?n Q?sas sur?sind? Hz. Musan?n com?rdlik g?st?rdiyi qad?nlar bar?d? bir qiss?d?n dan???l?r v? bu qad?nlar?n ya?l? atas? Hz. Musa il? s?hb?ti zaman? Allah? zikr ed?r?k dan???r:

“...S?nin ???n ??tinlik yaratmaq ist?mir?m. M?ni d?, in?aAllah, salehl?rd?n g?r?c?ks?n” (Q?sas, 27)

Quranda M?kk?nin b?y?k f?thi il? ba?l? verilmi? m?jd? ay?sind? d? bu f?thin yaln?z “Allah?n izni il?” ger??kl???c?yi x?b?ri verilir:

“And olsun ki, Allah el?isinin g?rd?y? yuxunun haqq oldu?unu do?rulad?. ?n?aAllah, siz m?tl?q M?scidi-Harama ?min-amanl?qla, sa?lar?n?z? q?rxm??, q?saltm?? olaraq qorxusuzca gir?c?ksiniz…” (F?th, 27)Quranda "?n?aAllah" s?z?n? x?susil? diqq?t ??kilib
Diqq?t yetirs?k, burada Allah?n v?dind?n, y?ni ay?d? d? bildirildiyi kimi m?tl?q ger??kl???c?k bir hadis?d?n s?z a??l?r. Halbuki ger??kl???c?yi q?ti olmas?na baxmayaraq, ?ox hikm?tli bir ??kild?, ay?d? “in?aAllah” zikri d? ke?ir. Bu da M?s?lmanlar?n h?r ?eyin Allah?n idar?sind? oldu?unu unutmamalar? ???n bir xat?rlatma v?sfi da??maqdad?r.

“?n?aAllah” zikrin? Pey??mb?rimiz (s.a.v.) d? h?disi-??rifl?rind? tez-tez diqq?t ??kmi?dir:

“Bir k?sin b?t?n i?l?rind? “?n?aAllah” dem?si onun iman?n?n kamilliyind?ndir” (Tab?rani)

“?nsanlar ???n “?n?aAllah” dem?kd?n daha f?zil?tli ita?tkarl?q yoxdur” (H?disi-??rif)

Pey??mb?rimiz bu zikrin qiyam?td?n ?nc?ki d?vrd?, y?ni ax?rzamanda z?hur ed?c?k Hz. Mehdinin v? onun t?l?b?l?rinin tez-tez i?l?d?c?yi bir zikr oldu?unu bildirir:

“Onlardan (Hz. Mehdi t?l?b?l?rind?n) biri bir i? etm?k ist?diyi zaman “?n?aAllah bu i?i ed?r?m” dey?r” (H?disi-??rif)

Bel?likl?, g?r?r?k ki, “in?aAllah” v? “ma?aAllah” s?zl?ri ?slam dinind? x?susi yer tutur. ?slam al?mind? bu s?zl?r ?srl?r ?rzind? qism?n unudulmu? v? ya t?hrif edilmi? olmas?na baxmayaraq, ?slam?n m?tl?q v? d?yi?ilm?z m?nb?si olan Quranda bu zikrl?r ?srl?r boyunca ?z t?rav?tini qoruyub saxlam??d?r v? M?s?lmanlar eynil? dig?r zikrl?r kimi ?irki m?hv ed?n bu zikrl?ri d? ibad?t olaraq h?yata ke?irm?lidirl?r.

“?stehzal? s?hb?tl?r? dalanlar” v? ya “z?lm ed?n d?st?”

Ba?da da qeyd etdiyimiz kimi, Allah ?nam sur?sind? m?q?dd?s anlay??lar? ?l? salan insanlara “z?lm ed?nl?r” t?rifi vermi? v? bir ?ox dig?r ay?sind? d? bu istehza?? insanlar? c?h?nn?m ?zab? il? t?hdid etmi?dir. Qurana baxd???m?z zaman, bu insanlar?n he? d? dind?n uzaq insanlar olmad???n? g?r?r?k, h?tta tam ?ksin?, bunlar el? dinin i?ind? olan ??xsl?rdir. B?li, bunlar el? insanlard?r ki, ?z dinl?ri bar?d? zarafatlar edir, ?zl?rinin “inand?qlar?” d?y?rl?ri ?l? sal?rlar. Allah ?nam sur?si, 70-ci ay?d? onlar? “?z dinl?rini oyun-oyuncaq v? ?yl?nc? sayanlar” olaraq t?svir etmi? v? “h?laka u?rayanlar”?n da onlar oldu?unu s?yl?mi?dir. Allah dig?r bir ay?sind? yen? bu x?susiyy?t? sahib insanlara diqq?t ??kir v? bel? buyurur:

“O k?sl?r ki, dinl?rini bir ?yl?nc? v? oyun-oyuncaq sayd?lar v? d?nya h?yat? onlar? aldatd?. Onlar bu g?nl?ril? qar??la?acaqlar?n? unutduqlar? v? Bizim ay?l?rimiz? ?h?miyy?t verm?yib saymad?qlar? kimi Biz d? bu g?n onlar? unudaca??q” (Quran, 7:51)

Son g?nl?rd? insanlar sanki s?zl??ibl?rmi? kimi “in?aAllah” v? “ma?aAllah”

"?n?aAllah" v? "Ma?aAllah" eynil? "SubhanAllah"
v? ya "?lhamdulilllah" kimi zikrdir. Bu zikrl?ri ?l? salmaq
insan?n imani z?ifliyinin g?st?ricisidir
zikrl?rini e?itdikl?ri zaman d?rhal g?l???b zarafatla?ma?a ba?lay?r v? ?z ki?ik a??llar?nda bu ?irkin ?xlaqa “s?b?b”l?r d? tap?rlar. Halbuki Allah?n b?t?n zikrl?ri v? b?t?n isiml?ri m?q?dd?sdir v? insanlar?n bu m?q?dd?s s?zl?ri ?l? salmaq ???n he? bir “b?han?” t?r?tm?y? haqlar? yoxdur. Maraql?d?r ki, he? bir g?lm?li c?h?ti olmayan bu saxta zarafatlar? ed?nl?r is? ?zl?rini son d?r?c? a??ll? v? dindar san?rlar. ?nsan unutmamal?d?r ki, dilind?n h?r n? s?z ??xarsa, d?rhal onu qeyd ed?n m?l?kl?r vard?r (Quran, 50:17) v? dinl? ba?l? s?yl?diyi h?r bir istehzal? s?z axir?td? onu ?ox b?y?k m?suliyy?t alt?na sala bil?r. El? buna g?r? d?, Allah bu ?xlaq pozuntusunu “z?lm” adland?rm?? v? insan?n bununla ?z-?z?n? z?lm etdiyini biz? ?atd?rm??d?r. ?sil M?s?lman?n borcu is? budur ki, Allah?n “in?aAllah” v? “ma?aAllah” kimi g?z?l zikrl?rin? ba?lans?n, bel? m?sx?r?l?r? ?sla yol verm?sin v? bu c?r “zarafatlar” edil?n m?hitl?ri t?rk etsin. Allah Quranda bel? ?mr edir:

“...Allah?n ay?l?rinin inkar edildiyini v? ?l? sal?nd???n? e?itdiyiniz zaman onlar ba?qa bir s?z? dal?b ke??n? q?d?r onlarla oturmay?n, yoxsa siz d? onlar kimi olars?n?z. Do?rusu, Allah m?nafiql?rin v? inkar ed?nl?rin ham?s?n? c?h?nn?md? toplayacaqd?r” (Quran, 4:140)

Raf?t ?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: