K?nan AYDINO?LU.”B?T?V AL?ML?R? B?T?V B?R NURSAN”.(M?qal?)

3-06-2014, 17:49
1 559

Kənan AYDINOĞLU.”BÜTÖV ALƏMLƏRƏ BÜTÖV BİR NURSAN”.(Məqalə)


Yaradanlar?n ?n g?z?li olan Allah m?xt?lif d?vrl?rd? insanlar? do?ru yola y?n?ltm?k ???n L?vhi-m?hfuzdan d?nya s?mas?na ilahi, nurani, s?mavi kitablar nazil etdi.( Musa pey??mb?r? en?n “T?vrat”, ?sa pey??mb?r? en?n “?ncil”, Davud pey??mb?r? en?n “Z?bur”, M?h?mm?d pey??mb?r? en?n “Qurani-K?rim”).”?l-B?q?r?”sur?sind? buyruldu?u kimi:
“O k?sl?r? ki, s?n? g?nd?ril?n? (Qurana) v? s?nd?n ?vv?l g?nd?ril?nl?r? (T?vrat, ?ncil, Z?bur v? s. ) iman g?tirir v? axir?t? d? ??ksiz inan?rlar”.
V? yaxud da:
“H?qiq?t?n, Biz onu (Quran?)Q?dr gec?si (l?vhi-m?hfuzdan d?nya s?mas?na) nazil etdik! “(“?l-Q?dr”sur?si, ay?2)
H?r bir dini kitab d?vr?n t?l?bl?rin? uy?un olaraq pey??mb?rl?r vasit?sil? insanlara ?atd?r?lr?d?.Allahla pey??mb?rl?r aras?nda v?hyl?r? vasit??ilik ed?n,?mrl?ri pey??mb?rl?r? ?atd?ran, Allah d?rgah?nda x?susi h?rm?t? sahib olan, d?rd ?n b?y?k m?l?yin ?n b?y?y? olan H?zr?t C?bray?l (?.) x?susi rolu vard?.
Allah t?r?find?n d?nyaya H?zr?t C?bray?l (?.) vasit?sil? g?nd?ril?n sonuncu kitab “Qurani-K?rim”dir.Bu haqda “??-???ara” sur?sinin 192-ci ay?sind? buyurulur:
“??bh?siz ki, bu (Quran) al?ml?rin R?bbi t?r?find?n nazil edilmi?dir!”
M?s?lman d?nyas?n?n m?q?dd?s v? t?m?l kitab? “Qurani-K?rim” adlan?r.”Qurani-K?rim” ?r?b m?n??li al?nma s?zd?r.Az?rbaycan dilind? “Qira?t” m?nas?n? bildirir.M?s?lman al?mind? “?l-kitab ?l-m?q?dd?s” (M?q?dd?s kitab) v? ya “K?lami-??rrif” (??r?fli s?z) kimi q?bul edilir.”Qurani-K?rim” 114 sur?, 6236 ay?d?n ibar?tdir.?r?b dilind?dir.T?xmin?n 23 il? tamamlan?b. Sur?l?r S?udiyy? ?r?bistan?n M?kk? v? M?din? ??h?rl?rind? nazil olub.Doxsan sur? M?kk?d?, iyirmi d?rd sur? is? M?din?d? tamamlan?b.Kitab?n sur?l?rinin sistemli ??kild? nazil olaraq tamamlanmas? m?hz 633-c? il? t?sad?f edir
“Qurani-K?rim”i ilk d?f? olaraq kitab hal?na salan Zeyd ??b Sabit olub.Pey??mb?r ?f?ndimiz H?zr?t M?h?mm?d Mustafa ( s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) sa?l???nda kitab hal?na salmay?b.D?nyada islam dini yay?landan sonra “Qurani-K?rim” m?xt?lif dill?r? t?rc?m? olunma?a ba?lad?.Az?rbaycanda “Qurani-K?rim”in ?r?b dilind?n Az?rbaycan t?rkc?sin? t?rc?m? olunmas? ?hz Azrbaycanda Sovet hakiyy?tini da??lmas? v? m?st?qillik ?ld? etm?sind?n sonrak? d?vr? t?sad? edir.”Qurani-K?rim”i Az?rbaycanda d?vl?t m?st?qilliyimizi ?ld? etdikd?n sonra Vasim M?mm?d?liyev v? Ziya B?nyadov t?rc?m? etdi.?a?da? d?vrd? “Qurani-K?rim”i ?d?bi Elektron M?kan?nda elektron kitab hal?na ( daha ?ox odf v? exe fomat) sal?nd?.Az?rbaycan?n dini qurumu Qafqaz M?s?lmanlar? ?dar?sinin r?smi sayt?nda “Qurani-K?rim”in b?t?n sur?l?ri ayr?-ayr?l?qda yaz?l? ?d?bi dilin qaydalar?na uy?un olaraq ?lav? olunub.H?tta Az?rbaycan ?d?bi Elektron M?kan?nda bir ?ox saytlara mp3 versiyalar? da ?lav? olunub.
610-cu ild? M?kk? il? M?din? aras?nda olan H?ra da??nda H?zr?t C?bray?l (?.) vasit?sil? H?zr?ti M?h?mm?d ?li Mustafa ( s?llallahu ?l?yhi v? alihi v? s?ll?m) ?atd?r?l?b.”??-?u?ra” sur?sinin 195-ci ay?sind? buyuruldu?u kimi:
“?z? d? a??q-ayd?n ?r?b dilind?”.
M?s?lman d?nyas?n?n m?q?dd?s v? t?m?l kitab?, ilahi, nurani, s?mavi kitablar?n sonuncusu “Qurani-K?rim”d? iyirmi be? pey??mb?rin ad? ??kilir:
1. Hz. Ad?m (?.s) 14. Hz. Musa (?.s)
2. Hz. ?dris (?.s) 15. Hz. Harun (?.s)
3. Hz. Nuh (?.s.) 16. Hz. Davud (?.s)
4. Hz. Hud (?.s) 17. Hz. S?leyman (?.s)
5. Hz. Saleh (?.s) 18. Hz. Z?lkifl (?.s)
6. Hz. ?brahim (?.s) 19. Hz. ?lyas (?.s)
7. Hz. ?smay?l (?.s) 20. Hz. ?l- Yes? (?.s)
8. Hz. Lut (?.s) 21. Hz. Yunus (?.s)
9. Hz. ?shak (?.s) 22. Hz. Z?k?riyy? (?.s)
10. Hz. Yaqub (?.s) 23. Hz. Y?hya (?.s)
11. Hz. Yusuf (?.s) 24. Hz. ?sa (?.s)
12. Hz. Eyyub (?.s) 25. Hz. M?h?mm?d (s.?.v)
13. Hz. ?ueyb (?.s)
?lk nazil olan “?l-?l?q”sur?sinin ilk be? ay?sidir.Sonuncu nazil olan sur? is? “?n-n?sr”sur?sidir.“Qurani-K?rim”d?113sur?“Bismillah”la ba?lay?r.Yaln?z “T?vb?”sur?si “Bismillah”la ba?lam?r.“Qurani-K?rim”in yaln?z ”?l-n?ml”sur?sinin ?vv?lind? v? otuzuncu ay?sind? “Bismillah” k?lm?si iki d?f? i?l?nir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: