XO?B?XTL?Y?N S?RR?

26-06-2014, 20:03
1 869

XOŞBƏXTLİYİN SİRRİ

XO?B?XTL?Y?N S?RR?

D?nyadak? b?t?n insanlar xo?b?xt olma?a ?al???r. Ancaq insanlar?n ?mid etdikl?ri xo?b?xtlik d?ny?vi ??rtl?r? ba?l? olan, tamamil? m?v?qq?ti xo?b?xtlikdir. Davaml? olan h?qiqi xo?b?xtliyi is? tam olaraq iman ed?nl?r ya?aya bil?rl?r. ??nki h?qiqi xo?b?xtlik n? insanlara, n? hadis?l?r?, n? mallara, n? d? m?vqey? ba?l?d?r. Xo?b?xtliyin bir sirri var; o da co??ulu Allah sevgisi v? Allaha olan t?v?kk?ld?r.
?man ed?n bir insan bu d?nyan?n h?qiqi mahiyy?tind?n, ?z yarad?l?? m?qs?dind?n, Uca Allah?n ?z?n? s?nad???ndan v? Ona qulluq etm?kl? m?sul oldu?undan x?b?rdard?r. Bu s?b?bl?, h?yat? boyunca Allah?n raz?l???n?, r?hm?tini qazanma?a ?al??ar v? m?minl?rin h?qiqi m?sk?ni olan c?nn?t? girm?k ???n s?y g?st?r?r.
Xo?b?xtlik is? Uca Allah?n ?m?lisaleh qullar?na s?mimi iman v? s?daq?tl?rin? g?r?, h?m d?nyada h?m d? c?nn?td? verdiyi ?ox b?y?k nem?tdir. M?minl?rin xo?b?xtliyinin v? rahatl???n?n qayna?? yaln?z imanlar?d?r. Allah s?mimi imanlar?na qar??l?q olaraq, onlar?n q?lbl?rin? xo?b?xtlik v? rahatl?q verir. M?minl?rin maddiyyata ba?l? xo?b?xtlik ya?am?rlar, Allaha v? axir?t? iman?n g?tirdiyi m?n?vi xo?b?xtliyi ya?ay?rlar. Bu anlay??dan uzaq ya?ayan insanlar is? iman etm?dikc? ger??k xo?b?xtlikd?n uzaq qalarlar. Sonsuz g?c sahibi Allah, din ?xlaq?n? ya?amamalar?na qar??l?q olaraq bu insanlar?n q?lbl?rini b?db?xt v? s?x?nt?l? ed?c?yini bir Quran ay?sind? bel? bildirmi?dir:
“Allah kimi do?ru yola y?n?ltm?k ist?s?, onun k?ks?n? ?slam ???n a?ar, kimi azd?rmaq ist?s?, onun k?ks?n?, sanki o, g?y? ??x?rm?? kimi daraldar v? s?x?nt?l? ed?r. Allah iman g?tirm?y?nl?ri bel?c? r?zal?t? salar.” (?nam Sur?si, 125)
?man etm?y?n insanlar, ?mumiyy?tl? axir?t h?yat?n?n ?ox yax?n oldu?unu v? onunla qar??la?acaqlar?n? d???nm?d?n ya?ayarlar. ?l?m?, ?l?m sonras?nda n?l?rl? qar??la?acaqlar?n?, b?t?n etdikl?ri b?t?n ?m?ll?r? g?r? Allaha hesab ver?c?kl?rini, bunun n?tic?sind? d? c?nn?t ya da c?h?nn?md? sonsuza q?d?r qalacaqlar?n? a??llar?na g?tirm?z ya da g?tirm?k ist?m?zl?r. Bu insanlar?n bel? m?suliyy?tsiz davranma??na s?b?b olan faktor is? sonsuz axir?t h?yat?n? ?zl?rind?n uzaq g?rm?l?ridir. Bel? insanlar?n d???nc?sin? g?r? ya?ayacaq vaxtlar? ?oxdur; buna g?r? d? he? d???nm?dikl?ri ya da d???ns?l?r bel? realla?aca??na ?ox ehtimal verm?dikl?ri bir ?ey ???n h?yatlar?n?, m?nf??tl?rini v? qurduqlar? planlar?n? f?da etm?k ist?m?zl?r. Bunu ?ox b?y?k itki olaraq xarakteriz? ed?rl?r. B?y?k s?hv ed?r?k, d?nya h?yat?n? v? d?nya m?nf??tl?rini, axir?td? qazanacaqlar?na nisb?tl? daha yax?n v? asan g?r?rl?r. D?nyaya ba?lan?b axir?ti qulaqard?na vurarlar. B?t?n ist?kl?rini bu q?sa d?nya h?yat?na s??d?rma?a ?al??arlar. B?t?n h?yatlar?n? Allah? raz? ed?c?k davran??lardan, din ?xlaq?ndan uzaq ke?ir?r, b?t?n h?yatlar? boyu d?nyaya ba?l? qalarlar.
D?nya h?yat?na olan sevgi is? insanlar? b?db?xt edir. Quran ?xlaq?ndan uzaq ya?ayan bu insanlar?n d?nya h?yat?nda xo?b?xt ola bilm?y?c?kl?rini, davaml? ??tinlik i?ind? ya?ayacaqlar?n? Allah Quranda bel? bildirir:
“Kim M?nim Zikrimd?n ?z d?nd?rs?, onun g?z?ran? s?x?nt?l? olacaq v? Biz Qiyam?t g?n? onu kor kimi h?zurumuza g?tird?c?yik.” (Ta ha Sur?si, 124)
?man etm?y?n insanlar? xo?b?xt etm?y?n, onlar? narahat ed?n dig?r m?vzu is? qar??la?d?qlar? ??tin anlard?r. Bu insanlar?n xo?b?xtliyi tamamil? d?ny?vi qazanc v? g?lir? ba?l? oldu?undan, ??tin anlarda bu m?nf??tl?rini d? itirm?kl? qar??-qar??ya qal?rlar. H?r ?eyl?ri buna ba?l? oldu?undan he? g?zl?m?dikl?ri bir hadis? s?b?bind?n h?r ?eyi itirm?k t?hl?k?si, onlar? b?y?k bir b?db?xtliy? d??ar edir. ?ld? etdikl?ri ke?ici sevinci d? bu yolla tamamil? itir?rl?r. ??xa bilm?y?c?kl?ri pessimizm? v? ?midsizliy? d???rl?r.
M?minl?rin xo?b?xtliyi is? ??tin anlarda g?st?rdikl?ri Quran ?xlaq? il? daha da qal?c? hala g?lir. M?minl?r h?mi?? Allah?n raz?l???n? d???nd?kl?ri, a??llar?n? v? vicdanlar?n? h?mi?? bu istiqam?td? istifad? etdikl?ri ???n iman etm?y?nl?r kimi pis g?r?n?n v?ziyy?tl?rd?n m?nfi t?sirl?nm?zl?r. ?ksin? ??tin anlarda g?st?rdikl?ri g?z?l v? t?slimiyy?tli r?ftarla Uca Allah?n raz?l???n? qazana bil?c?kl?rin? ?mid ed?rl?r.
M?minl?rin q?lbind? Allah?n raz?l???n? qazanma ?midinin, bu yolda ?lind?n g?l?n b?t?n s?yi s?rf etm?yin verdiyi sevinc v? rahatl?q vard?r. Ya?ad?qlar? bu sevinc onlar? h?m d?nya h?yat?nda xo?b?xt v? rahat edir, h?m d? Allah?n raz?l???n? daha ?ox qazanmalar?n? t?min ed?n ??vql?rini art?rar. Bu sevinc v? xo?b?xtlik, insanlar?n iman etm?dikc? ?sla ?ata bilm?y?c?kl?ri v? t?qlid ed? bilm?y?c?kl?ri sevincdir. ??nki bu Allah?n yaln?z m?minl?r? hiss etdirdiyi v? Allah?n raz?l???n?, r?hm?tini v? sonsuz c?nn?tini ?mid etm?nin verdiyi xo?b?xtlik v? rahatl?qd?r.
N?zak?t B?dirova


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: