T?miz a??l sahibl?ri kiml?rdir?

14-08-2014, 03:46
1 536

T?miz a??l sahibl?ri kiml?rdir?

http://gundelik.info/uploads/posts/2014-08/1407987961_ulviyye-2.jpghttp://gundelik.info/uploads/posts/2014-08/1407987961_ulviyye-2.jpg

A??l insan?n h?yat?n?n sonuna q?d?r inki?af ed?n x?susiyy?tdir. Bu is? tamamil? Allah qorxusu il? v? vicdan? g?cl?ndirm?kl? ?laq?dard?r. Allah bir ay?d? “Allah`dan bacard???n?z q?d?r qorxun. Qulaq as?n; ita?t edin… (T??abun sur?si, 16)” h?km? il? inananlara g?cl?rinin ?atd??? q?d?r ?z?nd?n qorxub-??kinm?yi ?mr etmi?dir. Odur ki, insan he? vaxt Allah qorxusunu kafi hesab etm?m?lidir. Daima ?z?n? Allah’a daha da yax?nla?d?ran yollar axtarmal? v? vicdan?n? sona q?d?r dinl?m?lidir. Uca Allah, s?mimiliyin? v? ?z rizas?n? qazanmaq m?qs?dil? g?st?ril?n ciddi c?hd? g?r? m?minl?r? verdiyi anlay??? v? do?ru il? yanl??? bir-birind?n ay?rd etm?k qabiliyy?tini art?ra bil?r. Bu, Allah’?n iman g?tir?nl?r? d?st?yi v? Quran?n m?h?m sirridir. ?nsan, ?lind?ki bu imkandan yax?? istifad? ed?r?k a??l?n d?nyada v? axir?td? qazand?rd??? ?st?nl?kl?ri ?ld? ed? bil?r.

Bir insan iman?n qazand?rd??? d?rin a??la v? qavray??a malik olmaq ???n ?vv?lc? b?zi m?s?l?l?r ?z?rind? d???nm?lidir. D?nyaya g?li?inin m?qs?di, bir g?n h?yat?n?n ?l?ml? bit?c?yi v? uca Allah’?n ?inar a?ac?n? bel? y?z ill?rl? ya?adark?n insanlara t?qrib?n 60-70 il ?m?r verm?sinin ard?ndak? s?b?bl?r ?z?rind? d???nm?lidir. Quran insan?n d???nm?li oldu?u b?t?n bu suallar?n qap?s?n? a?an a?ard?r. ??nki Quran R?bbimizin qullar?na ?z?n? tan?td???, d?nya h?yat?n?n ?sl m?qs?dini, axir?ti, g?z?l ?xlaq? bildirdiyi v?hyidir. ?nsan Quran vasit?sil? s?hvl?rini anlayar, q?ti t?vb? edib s?hvini t?krarlamaqdan ??kin?r, Allah’?n b?y?kl?y?n? v? q?sursuz oldu?unu d?rk ed?r, h?yat?n? Onun rizas?n?, r?hm?tini qazanmaq ???n ke?ir?r, ?mr v? qada?alar?na cidd-c?hdl? ?m?l ed?r v? ger??k h?yat olan axir?td? c?nn?ti qazanma?? ?mid ed? bil?r.

?nsan?n fitr?tin? uy?un olan h?yat? ya?amas? ???n a?l?na v? vicdan?na ?n uy?un yol da budur. Bu yola tabe olmaq insan?n a?l?n? v? qavrama g?c?n? daima art?rar. ??nki a??l imanda d?rinl??m?yin t?bii n?tic?sidir. Uca Allah Quran?n t?miz a??l sahibl?ri ???n yol g?st?r?n kitab oldu?unu bir ay?d? bel? bildirir:
Bu (Quran) insanlar ???n el? bir moiz?dir ki, onunla h?m qorxsunlar, h?m Allah’?n t?k bir tanr? oldu?unu bilsinl?r, h?m d? a??l sahibl?ri d???n?b ibr?t als?nlar! (?brahim sur?si, 52)
v?s v?s? n?dir?

?eytan?n ?n m?h?m x?susiyy?ti insana h?r t?r?fd?n yana?araq onu Allah’?n yolundan uzaqla?d?rma?a ?al??mas?d?r. V?sv?s? d? ?eytan?n insan? bo? ?eyl?rl? m???ul etm?k ???n p???ldad??? s?zl?r, yan?ltmalar, q?lb? verdiyi narahatedici, bo? ??bh?l?r v? d???nc?l?rdir.
?eytan insan?n a?l?na g?tirdiyi Qurandank?nar d???nc?l?rl? onun sa?lam d???nm?sin? mane olub, onu d?nya v? axir?t h?yat?na z?r?r ver?n ??bh?l?r? salmaq ist?yir. Ancaq uca Allah’?n Quranda bildirdiyi kimi, ?eytan?n hiyl?li t?l?si ?ox z?ifdir (Nisa sur?si, 76). ?man?n qazand?rd??? t?miz a??l say?sind? m?minl?r s?r?tli m?hakim? qabiliyy?ti il? ?eytan?n verdiyi v?sv?s?nin ?hd?sind?n g?lirl?r. ?lb?tt?, bu, iman?n qazand?rd??? d?rrak?nin meydana g?tirdiyi t?bii n?tic?dir. Bel? ki, uca Allah m?minl?rin ?eytan?n bu t?l?sini yax??-yax?? d???n?r?k d?rhal anlayacaqlar?n? bel? bildirmi?dir:

Allah’dan qorxanlara ?eytandan bir v?sv?s? toxundu?u zaman onlar (Allah’?) xat?rlay?b d???n?rl?r v? d?rhal (g?zl?ri a??l?b) g?r?n olarlar. (?raf sur?si, 201)

Allah “O k?sl?r ki, s?n? nazil olana v? s?nd?n ?vv?l nazil olanlara iman g?tirir, axir?t? d? y?qinlikl? inan?rlar. (B?q?r? sur?si, 4)” ay?si il? m?minl?rin axir?t? y?qinlikl? iman g?tirm?li olduqlar?n? bildirir. Axir?t? y?qinlikl? inanan insan ?l?m?n lab?d oldu?unu, d?nyan?n m?v?qq?ti yer oldu?unu qavrayar v? ?sl h?yat?n axir?td? olaca??n? d?rk ed?r. Axir?td? yenid?n dirildil?c?yini, orada ?b?di ya?ayaca??n? bil?n v? c?nn?tin t?k?nm?z nem?tl?ri haqq?nda d???n?n insan bu g?z?l h?yata qovu?maq ???n var g?c?yl? Allah’?n ondan raz? qalmas? ???n ?al??ar. D?nyan?n m?v?qq?ti b?r-b?z?yin? v? h?v?sl?rin? alud? olaraq ?l?m? v? axir?ti unutmaz. ?l?m zaman?n? bilm?diyin? g?r?, daima ?l?m? haz?r olmal? oldu?unu d???n?r, bunun ???n uca Allah’?n ?mr v? qada?alar?na cidd-c?hdl? riay?t ed?r, ibad?tl?rini tam yerin? yetir?r. ?nsan?n axir?td?ki sonsuz nem?tl?ri d?nyadak? m?v?qq?ti nem?tl?rd?n ?st?n tutmas? g?cl? d?rrak?y? sahib oldu?unu g?st?rir.

Bir m?min namaz q?lmaq, oruc tutmaq kimi ibad?tl?rini cidd-c?hdl? yerin? yetirm?kl? yana??, d?rin anlay??a da sahib olur. Quranda diqq?t ??kil?n g?yl?rd?ki v? yerd?ki yarad?l?? d?lill?ri ?z?rind? d?rind?n d???nm?k m?minin iman?n?n artmas?na, d?rin a??l v? qavray?? qabiliyy?ti qazanmas?na s?b?b olur. ??nki g?yl?rin, yerin v? bunlar?n aras?ndak?lar?n yarad?l??? haqq?nda d???nm?k Allah’? daha yax?ndan tan?ma?a, Onun q?dr?tinin sonsuzlu?unu daha yax?? qavrama?a v? bel?likl?, elm sahibi olma?a v?sil? olar. T?miz a??l sahibi m?minl?rin bu x?susiyy?ti Quranda bel? x?b?r verilir:
O k?sl?r ki, ayaq ?st? olanda da, oturanda da, uzananda da Allah`? xat?rlar, g?yl?rin v? yerin yarad?lmas? haqq?nda d???n?r (v? dey?rl?r): “Ey R?bbimiz! S?n bunlar? bo? yer? yaratmam?san! S?n pak v? m?q?dd?ss?n! Bizi c?h?nn?m odunun ?zab?ndan qoru! (Ali-?mran sur?si, 191)

Allah Quranda a??l sahibi olan m?minl?ri “O k?sl?r ki, s?z? qulaq as?b onun ?n yax??s?na tabe olurlar, onlar Allah’?n do?ru yola y?n?ltdiyi ??xsl?rdir. A??l sahibl?ri d? m?hz onlard?r. (Zum?r sur?si, 18)” ??klind? t?rif edir. Bu k?sl?r Allah’?n onlara g?st?rdiyi yola tam tabe olduqlar?na, Quranda bildiril?n h?kml?ri d?qiqlikl? yerin? yetirdikl?rin? v? vicdanlar?na q?ti tabe olduqlar?na g?r?, Allah onlar? a??l kimi b?y?k nem?tl? m?kafatland?rm??d?r.

A??l insana bir ?ox nem?tin qap?s?n? a?an ?ox m?h?m x?susiyy?tdir. A??ll? insan oldu?u h?r m?hitd?, etdiyi h?r h?r?k?t v? dediyi h?r s?zd? f?rqli oldu?unu hiss etdirir. Ona g?r?, b?y?k h?rm?t v? heyranl?q oyand?r?r. A??l do?runu yanl??dan ay?rma??, hikm?tli v? g?z?l dan??ma??, g?z?l ?xlaqla davranma??, h?r hans? hadis? ba? verdikd? bir ?ox insan?n g?r? bilm?diyi t?f?rr?atlar? g?rm?yi, inc? t?hlill?r aparma?? v? hadis?l?rd?n ?n do?ru, ?n hikm?tli n?tic?l?r ??xarma?? t?min edir. B?t?n bunlarla yana??, a??l insan?n ruhunda g?z?llikl?rd?n daha ?ox z?vq alma?? t?min ed?n d?rinlik meydana g?tirir. Buna g?r?, ?ox insan?n adi qar??lad??? v? al??qanl?qla baxd??? bir ?ox ?eyin ard?nda gizl?n?n g?z?llikl?ri a??l sahibi olan m?minl?r d?rhal g?r?rl?r. Ancaq ?n ?sas? odur ki, a??l?n qazand?rd??? d?rin iman v? t?v?kk?l m?minl?r? Allah’?n iznil? c?nn?ti qazand?r?r. Uca Allah bir Quran ay?sind? m?minl?ri bel? m?jd?l?yir:
Allah, ??bh?siz ki, m?minl?rin canlar?n? v? mallar?n? T?vratda, ?ncild? v? Quranda haqq olaraq v?d edilmi? c?nn?t m?qabilind? sat?n alm??d?r. Allah`dan daha ?ox ?hd? v?fa ed?n kimdir? Etdiyiniz s?vd?y? g?r? sevinin. Bu, b?y?k qurtulu?dur! (T?vb? sur?si, 111)
D?rin d???nm?yin qazand?rd??? iman v? bu iman?n artmas?yla artan a??l m?minl?rin Allah’? daha yax??, yax?ndan tan?malar?n?, h?r an h?r yerd? Onun t?c?llil?rini g?rm?l?rini v? Allah’?n q?dr?tini layiqinc? t?qdir etm?l?rini t?min edir.
T?miz a??l sahibi olmaq h?r c?r bo? d???nc?d?n, he? kim? faydas? olmayan bo? ??bh?l?rd?n v? m?nas?z d???nc?l?rd?n uzaq a??la sahib olmaqd?r. Tamamil? Allah’?n raz?l???n? qazanmaq ???n istifad? edil?n bel? bir a??l h?m d?nyada, h?m d? axir?td? rahat h?yat t?min edir.

?lviyy? ?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: