Vicdan n?dir?

18-08-2014, 08:54
1 715

Vicdan n?dir?

http://gundelik.info/uploads/posts/2014-08/1408352108_nermin-kerimzade.jpg

?nsan? ?n do?ru d???nc? v? h?r?k?tl?r? s?vq ed?n m?n?vi n?zar?t mexanizmi. M?nc? vicdan?n ?n g?z?l t?rifi budur. Kimliyind?n as?l? olmayaraq, h?r insan vicdan mexanizmi il? birlikd? yarad?l?r. ?nsanlar? bir-birl?rind?n ay?ran x?susiyy?t is? onlar?n ?z vicdanlar?n? n? q?d?r istifad? etdikl?ridir. H?r insanda vicdan var. Lakin vicdan n? q?d?r istifad? edilir, m?h?m olan budur. Vicdan da a??l, q?tiyy?t, s?bir, Allah qorxusu kimi ?xlaq x?susiyy?tidir. ?xlaql? olma??n bir ?l??s?d?r. Vicdanl? olmaqla ?xlaql? olma?? b?rab?rl??dirirl?r b?z?n, lakin bu do?ru deyil. ??nki ?xlaql? olmaq yaln?z vicdani hissl?ri duymaq deyil, vicdan?n ?mr etdiyini yerin? yetirm?kdir. Vicdana tam t?slim olmaqd?r. ?nsan? vicdan?na t?slim olmaqda s?mimi h?r?k?t etm?y? y?n?ld?n q?vv? is? imand?r.
Bir insan a?kar olan bir z?lm?, m?harib?ni, ac?ndan v? ya soyuqdan ?l?n insan m?nz?r?l?rini, insanlar?n yoxsulluq i?ind? ya?amas?n? ist?m?z b?lk? d?. Lakin i? h?r?k?t? ke??nd?, insanlar?n bir ?oxu bu h?qiq?tl?ri g?rm?m?zliy? vurur, ?z yaxas?n? k?nara ??kir. “Guya m?n qurtaracam d?nyan?? ?st?s?m d?, t?k n? ed? bil?r?m ki? D?nya bel? g?lib, bel? ged?c?k” m?ntiqi il? g?z qaba??ndak? hadis?l?rd?n ?z ?evirir, he? bir c?hd etmir, bu v?ziyy?t? raz? olur sanki. Y?ni vicdan?n?n s?sini e?its? d?, ona qulaq asm?r, vicdan?n ?mr etdiyini yerin? yetirmir. ?manda is? vicdan?n s?sin? qulaq as?l?r. ?nsan ?z maddi rahatl???n? da qurban verir. Sad?c? onu Yaradan?n?n raz?l???n? ?z?n? h?d?f etdiyin? g?r? f?dakarl?q, ?sl m?n?vi rahatl?q ???n g?st?ril?n bir c?hd bir ?ox ?eyd?n daha z?vql? olur insan ???n.
Bir insan?n ?z-?z?n? do?runu tapmas? vicdan?n ?n m?h?m x?susiyy?tl?rind?ndir. He? kimd?n k?m?k almasa bel?, vicdan insan? do?ruya apar?r. Lakin vacib olan n?dir? ?nsan?n ?z vicdan?na m?raci?t etm?si. Onun n? dediyini e?itm?si v? s?yl?dikl?rini t?tbiq? ke?irm?si.
?mumiyy?tl? insan n?f?s ald??? m?dd?tc?, ya?ad??? h?r hadis?d? g?st?rdiyi reaksiyalarla v? i?ind?n ke?irdiyi d???nc?l?rl? s?nan?r. Bu s?naq m?dd?tind? qar??s?nda h?r zaman iki se?im var. Ya h?r zaman pisliyi ?mr ed?n n?fsinin s?sin?, ya da onu pislikl?rd?n ??kindir?n vicdan?n?n s?sin? qulaq asmal?d?r. ?slind? ikisini d? insan e?idir. Lakin yaln?z birinin dedikl?rini h?yata ke?irir.
Vicdan insan?n ?mr?n?n sonuna q?d?r ??rtl?r n? olursa olsun bir anl?q olsa bel? susmur. N?fs davaml? b?han?l?r g?tirs? d?, vicdan davaml? olaraq insana n?yin do?ru, n?yin yanl?? oldu?unu s?yl?yir. ?slind? bu Allah?n insan ???n yaratd??? m?k?mm?l sistemdir. Eyni zamanda da b?y?k nem?tdir. ?nsan ?slind? ?ox xo?b?xt olmal?d?r. ??nki hans? hadis? il? qar??la?mas?ndan, d?nyan?n haras?na getm?sind?n, hans? m?d?niyy?td?n olmas?dan as?l? olmayaraq, i?ind? daima m?raci?t ed? bil?c?yi vicdan kimi bir do?ruluq r?hb?rin? sahibdir. Unutmayaq, biz d? bu do?ruluq r?hb?rin? sahibik. El? is? i?imizd?ki bu s?sin biz? s?yl?dikl?rin? bigan? qalmayaq. ?g?r m?n?vi rahatl?q ist?yiriks?, do?ruya qovu?maq ist?yiriks?, ?sla vicdan?n s?sini bo?mayaq. D?zd?r, insan ?z i?ind?ki s?sl?ri bir-birin? qar??d?rmaqdan, hans?n?n do?runu, hans?n?n yanl??? s?yl?diyini anlaya bilm?m?kd?n narahat ola bil?r. Amma bir ?eyi d? xat?rlad?m ki, vicdan do?runu g?r?n kimi bir an bel? t?r?dd?d etmir, he? vaxt insan? q?rars?zl?q i?ind? qoymur v? do?runu d?rhal s?yl?yir. Lakin vicdan?n s?sinin ard?nca d?rhal n?fs f?aliyy?t? ke?ir v? vicdan?n s?yl?diyini insana etdirm?m?k ???n min c?r b?han?l?r uydurur. Y?n bir insan?n qar??la?d??? bir hadis? qar??s?nda e?itdiyi ilk s?s vicdan?n s?sidir. Biz d? ?n g?z?l? ?a??ran o ilk s?sin vicdan?m?za aid oldu?una unutmamal?y?q. ?g?r insan vicdan?n? istifad? etm?s? v? o ilk s?s? t?slim olmasa, bir m?dd?t sonra ?irkin ehtiraslar?n?n ?siri olur. Bu da onu sonsuz, pe?man??l?q dolu b?db?xtliy? s?r?kl?yir. Ham? bilir ki, pe?man??l?q n? q?d?r ?r?k yand?ran bir duy?udur. Bu duy?unun t?m?lind? n? var? Vicdan?n s?sin? qulaq asmamaq. ?nsan s?hv se?imind?n uzaqla?ana q?d?r d? bu pe?man??l?q onu buraxm?r, m?n?vi i?g?nc?y?, q?lbi daraldan s?x?nt?ya, ?zaba ?evrilir.
Vicdan harada, hans? m?qamda s?hv etdiyimizi biz? s?yl?y?n b?y?k q?vv?dir. N? q?d?r ya?ay?r?q, pe?man??l?q duy?ular?ndan qurtulmaq, s?hvl?ri d?z?ltm?k imkan? var. Ona g?r? bu f?rs?ti ?n g?z?l ??kild? istifad? etm?liyik. ??nki m?h??rd?ki pe?man??l?q d?z?lm?z ?l??l?rd? ola bil?r v? sonsuza q?d?r d? insan? buraxmaz.
Bir h?qiq?ti d? ?sla unutmayaq: H?r insan ??ur sahibi oldu?u andan etibar?n Allah?n ona ilham etdiyi vicdan?n? s?yl?dikl?rind?n m?suliyy?t da??y?r. ?traf?ndak? hadis?l?ri d?rk etm?y? ba?layan, m?hakim? bacar??? qazanan h?r insan art?q vicdan?n? s?sini rahat duyacaq. N?fsi il? vicdan?n? ay?rd ed? bil?c?k bacar??a v? vicdan?na t?slim olacaq irad?y? sahib olacaq.
H?r insana g?z?l olan h?r?k?tl?ri v? d???nc?ni s?yl?y?n, sa?lam m?hakim? etm?sini, do?rular? v? yanl??lar? bir-birind?n ay?rd ed? bilm?sini t?min ed?n m?n?vi bacar?q olan vicdanla yarad?lm???q. Dindar, dinsiz, ateist, m?hafiz?kar olmas?ndan as?l? olmayaraq h?r insan vicdan sahibidir. ?nsanlar? bir-birind?n f?rql?ndir?n ?ey is? vicdanlar?n? n? q?d?r istifad? etdikl?ridir. Y?ni bir insan o?urluq ed?rk?n, cinay?t i?l?rk?n, ?xlaqs?zl?q ed?rk?n bunu vicdan? olmad??? ???n deyil, vicdan?n? istifad? ed?c?k irad?si olmad??? ???n ed?r. Hans? ki, h?r insan ist?r Az?rbaycanda ya?as?n, ist?r Yaponiyada, vicdan? il? harada n? etm?li olaca??n? ?ox yax?? bilir. Amma do?runu bilm?si insan?n ?xlaql? olmas? ???n kifay?t deyil. ?xlaql? olmaq irad?, a??l, s?bir v? q?tiyy?t t?l?b edir v? ?lb?tt? ki t?vaz?karl?q...

N?rmin K?rimzad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: