H?r insan ?m?ll?rin? g?r? sor?u-sual olunacaq

28-08-2014, 16:06
1 053

http://gundelik.info/uploads/posts/2014-08/1409261571_10307229_1393679507582636_4240012718682600171_n.jpghttp://gundelik.info/uploads/posts/2014-08/1409261571_10307229_1393679507582636_4240012718682600171_n.jpg


D?nya h?yat?na h?v?sl? ba?lanan b?t?n insanlar?n ?ox yax?? bildiyi, ancaq daima qa?ma?a ?al??d??? m?h?m bir h?qiq?t var. H?r insan?n bir g?n m?tl?q qar??la?aca?? ?l?m q?ti h?qiq?tdir v? inkar ed?nl?r ???n ALLAH`?n izni il? sonsuz ?zab?n ba?lan??c?d?r. Ancaq b?zi insanlar h?yat? boyu ?l?m? m?mk?n olduqca az d???nm?y?, az xat?rlama?a v? h?tta unutma?a ?al???rlar. Ta ki, ?l?m onlara g?l?n? q?d?r... ?l?m h?r insan?n d?nyada bir m?dd?t ya?ad?qdan sonra qar??la?aca?? lab?d h?qiq?tdir. ?l?ml? h?yat?n? d?ny?vi ist?kl?r ?z?rind? qurmu? bir insan?n bu d?nyaya verdiyi ?m?yi bir anda silinib yox olacaq, tamamil? m?nas?zla?acaq. ?ll?rl? s?rf etdiyi ?m?k, toplad??? s?rv?t, insanlar?n aras?nda t?rifl?n?n b?t?n d?y?rl?r ?l?ml? ?h?miyy?tini itir?c?k. ?nsan d?nyan?n ?n varl?, ?n g?z?l, ?n h?rm?tli, ?n tan?nm?? ??xsi olsa da, bir anda b?t?n maddi d?y?rl?rini itir?c?k.

B?d?ni q?sa m?dd?td? pis v?ziyy?t? d???c?k, sonra torpa??n alt?nda ??r?y?b m?hv olacaq. Axir?t? inanmayan bir insan d?nya h?yat?nda ill?r boyu etdiyi s?yl?ri ancaq bu son ???nd?r. H?yat?n? h?v?sl? ya?ama?a ?al??maq, b?t?n z?vql?ri dadma?a ?al??maq insan?n qar??la?aca?? son ???n he? n?yi d?yi?dirm?y?c?k. ?l?m b?t?n bu z?vql?ri q?ti ??kild? yox ed?c?k. ?n ?sas?, ?l?m inkar??lar?n h?v?sl? ba?land??? d?y?rin sona ?atd???, ?v?zin? b?y?k pe?man??l???n v? ??tin h?yat?n ba?lad??? an olacaq. ALLAH bu insanlar?n ?b?diyy?n davam ed?c?k ?zabdan ?vv?l ?l?m anlar?nda da b?y?k ?zab ??k?c?kl?rini Quranda bildirir: B?s m?l?kl?r onlar?n ?zl?rin? v? arxalar?na vura-vura canlar?n? alanda nec? olacaq? (Muh?mm?d sur?si, 27) … Zal?mlar? ?l?m girdab?nda olduqda, m?l?kl?rin d? ?ll?rini uzad?b: “Canlar?n?z? ??xar?n! ALLAH`a qar?? nahaq s?zl?r s?yl?diyiniz? v? Onun ay?l?rin? t?k?bb?r g?st?rdiyiniz? g?r? bu g?n siz c?zaland?r?lacaqs?n?z!” (– dedikl?rini) birc? g?r?ydin. (?nam sur?si, 93) B?t?n ?mr?n? d?nya h?yat?ndan daha ?ox faydalanmaq h?v?si il? ya?ayan insanlar ?l?ml? qar??la?d?qda h?yat? boyu vicdanlar?n? daima susdurma?a, d???nm?m?y? ?al??d?qlar? ?l?m?n n? q?d?r ger??k oldu?unu anlayacaqlar. D?rhal ALLAH`a s???n?b xilas yolu tapma?a ?al??acaqlar. Ancaq ALLAH`?n Quranda

“S?nin R?bbin v? s?f-s?f (d?z?lm??) m?l?kl?r g?l?c?k v? o g?n C?h?nn?m g?tiril?c?k. O g?n insan xat?rlayacaqd?r. Lakin (bu) xat?rlaman?n ona n? faydas?? O: “Ka? (axir?t) h?yat?m ???n ?vv?lc?d?n haz?rl?q g?r?ydim!”–dey?c?kdir” (F?cr sur?si, 22-24)

ay?l?ri il? bildirdiyi kimi, art?q bu pe?man??l???n insana faydas? olmayacaq. ??nki ALLAH insana do?ru yolu v? r?hm?tini g?rm?si ???n bir ?m?r q?d?r vaxt vermi?dir. ALLAH Quranda ?m?rl?rini q?fl?t i?ind? ke?ir?n insanlar?n pe?man??l???n? bel? bildirir:

Onlar orada f?ryad qopar?b yalvaracaqlar: “Ey R?bbimiz! Bizi ??xart ki, etdiyimiz ?m?ll?ri deyil, yax?? ?m?ll?r ed?k”. (Onlara deyil?c?k:) “M?g?r orada siz? d???n?c?k kims?nin d???n? bil?c?yi q?d?r uzun ?m?r verm?dikmi? Siz? qorxudub x?b?rdar ed?n d? g?lmi?di. El? is? dad?n (?zab?!) Zal?mlara k?m?k ed?n olmaz”. (Fatir sur?si, 37)

ALLAH onlara veril?n m?dd?ti ?leyhl?rind? istifad? ed?n, ?l?ml? qar??la?d?qda is? t?vb? etm?y? q?rar ver?n insanlar?n t?l?bl?rinin q?bul edilm?y?c?yini bildirir. Bu s?b?bd?n, h?r insan ALLAH`?n xat?rlatd??? bu h?qiq?ti h?l? vaxt var ik?n d???nm?li v? geriy? d?n?? olmayan an g?lm?zd?n ?vv?l ALLAH`a t?slim olmal?d?r.

N?zak?t B?dirova


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: