X?st?likl?r bir imtahand?r

20-09-2014, 07:17
1 218

http://gundelik.info/uploads/posts/2014-09/1411197460_aygun-sadiqzade.gif

X?st?likl?r m?minl?rin R?bbimiz? olan sevgisini v? ba?l?l???n? g?st?rdiyi v?sil?dir.

Allah`a iman ed?n, Onunu yaratd??? q?d?r? t?slim olan m?minl?r h?r c?r x?st?liyin v? ??fan?n Allah`dan g?ldiyini unutmur, Ondan g?l?n h?r ?ey? raz? olurlar. Bel?likl?, Allah`?n dil?m?si il? x?st?lik nem?t? ?evrilir.

X?st?likl?r insana acizliyini xat?rlad?r. Son d?r?c? m?k?mm?l qorunan insan b?d?ni g?zl? g?r?nm?y?c?k q?d?r ki?ik bir virus v? ya mikrobdan z?d?l?n? bilir. Bir az d???ns?k, ?slind?, orqanizmin z?ifl?m?sinin bo? yer? olmad???n? g?r?rik. ??nki Allah insan b?d?nini son d?r?c? q?sursuz sisteml?r? sahib ??kild? yarad?b. X?susil? d? insan b?d?nind?ki m?dafi? sistemi d??m?nl?rin? qar?? ?ox g?cl? ordu kimidir. Amma insanlar b?t?n bunlara baxmayaraq, tez-tez x?st?l?nirl?r. ?lb?tt? ki, b?d?n? bel? ?st?n sisteml?ri yerl??dir?n Allah dil?s?ydi, insan he? vaxt x?st?l?nm?zdi. Viruslar, mikrob v? bakteriyalar ona he? t?sir etm?z v? ya bu c?r ki?ik d??m?nl?r he? olmazd?. Amma h?r insan ?ox ki?ik s?b?bl?r? g?r? pis x?st?likl?r? tutulurlar. M?s?l?n, ?zd?ki ki?ik bir yaradan b?d?n? gir? virus q?sa zamanda b?t?n b?d?n? yay?la bilir. Texnologiya n? q?d?r inki?af ets? d?, bir qrip virusu bel? insana ?ox rahat ??kild? z?r?r verir.

B?t?n bunlar g?zl?nilm?z t?hl?k? deyil, h?r g?n h?r k?sin ba??na g?l?n hadis?l?rdir. ?lb?tt?, bunlar? normal qar??lay?b ?z?rind? d???nm?d?n ke?m?k b?y?k x?tad?r. B?t?n acizlikl?r kimi, x?st?likl?r d? Allah t?r?find?n xeyir olaraq yarad?l?b. Bundan ba?qa, insan bununla d?nyan?n q?surlu oldu?unu qavram?? olur.
X?st?likl?r Allah`?n m?s?lmanlara C?nn?ti arzulay?b Ondan r?hm?t ist?m?si, sa?laml???n bir nem?t oldu?unu d???n?b ??k?r etm?si, acizlikl?rinin f?rqind? olub Allah`a boyun ?ym?si ???n verdiyi imtahand?r.

Bir ?ox insan s?h?r yuxudan oyananda ayaq ?st? durma??n, he? bir problem olmadan g?z? bilm?yin b?y?k nem?t oldu?unu d???nm?r. Sad?c? aya??n a?r?mas? insan?n b?t?n h?yat?na t?sir edir, ??tinlikl?r yarad?r. A?r?yan ayaq insan?n, b?lk? d?, h?r g?n atd??? minl?rl? add?m?n b?y?k nem?t oldu?unu anlama??na v?sil?dir.

M?s?lman bunun kimi h?r m?vzunu Allah`a yax?nla?d?ran yol oldu?unu d???n?r v? Allah`?n verdiyi sa?laml???n nec? b?y?k nem?t oldu?unu xat?rlay?b Allah`a ??k?r edir. X?st?liyi ver?nin d?, alan?n da Allah oldu?unu bilir, ??fan? da Allah`dan dil?yir. A?r?s? olanda Allah`? xat?rlay?r, dua edir.
Quranda hz.?brahimin (?s) zikri bel? x?b?r verilir:

X?st?l?ndiyim zaman m?n? yaln?z O ??fa verir. (???ra sur?si, 80)

Ayg?n Sad?qzad?Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: