Biz d?nyada imtahan olunuruq

9-01-2015, 12:27
1 212

Ulviyye

H?r insan?n h?yata ke?irm?k ist?diyi arzusu var. B?z?n bunlar?n zaman? ?ox yax?n, imkanlar? da arzusunun realla?mas? ???n uy?undur.

B?y?k s?y g?st?r?r?k ?ld? etdiyiniz eviniz, ??yalar?n?z, geyiml?riniz, yediyiniz yem?kl?r, ?lvan r?ngl?ri il? g?z qama?d?ran ?i??kl?r, yamya??l a?aclar, b?d?niniz, sa?lar?n?z, d?riniz, q?sas?, h?r ?ey zaman ?rzind? k?hn?lm?y?, xarab olma?a, ya?lanma?a m?hkumdur. He? bitm?y?c?kmi? kimi g?r?n?n d?nya h?yat? ?ox q?sa imtahan d?vr?nd?n ibar?tdir v? b?t?n g?z?llikl?r zamanla m?hv olur.

H?r insan?n h?yata ke?irm?k ist?diyi arzusu var. B?z?n bunlar?n zaman? ?ox yax?n, imkanlar? da arzusunun realla?mas? ???n uy?undur. B?zi insanlar?n da b?y?k ist?kl? arzulad??? hadis?l?rin h?yata ke?m?si is?, Allah`?n izni il?, ?ox ??tin olur. Bu insanlar?n ?lind?ki maddi-m?n?vi imkanlar v? ??rait arzular?n?n realla?mas? ???n kifay?t etmir. M?s?l?n, ya?l? bir insan n? q?d?r geriy? qay?d?b g?nclik ill?rind? ya?ama?? arzulasa da, Allah`?n ad?tullah?na uy?un olaraq, bu, d?nya h?yat?nda m?mk?n deyil. Bu v?ziyy?ti h?r k?s bilir, ancaq yen? d? imkanlar? ist?kl?rinin realla?mas? ???n ?ox uy?un olan insanlar da, olmayanlar da b?z?n x?yallar?n?n realla?mas?n? ?ox ist?yirl?r. Bu da d?nyadak? imtahan?n bir sirridir.

D?nya h?yat? bir g?z q?rp?m? q?d?r q?sa m?dd?td? bitir v? insanlar?n ?ld? etdiyi xo?b?xtlik hissi d? sona ?at?r. Bu s?b?bd?n, insan b?t?n diqq?tini t?kc? ist?kl?rinin realla??b-realla?mad???na deyil, sonsuz axir?t h?yat?n? qazanacaq ?xlaqda olub-olmad???na verm?lidir. ??nki bir insan?n b?t?n arzular? m?hz ist?diyi ??kild? realla?sa da, xo?b?xtliyi bir ne?? onillik davam edir. Sonda m?tl?q bu nem?tl?r ?lind?n ??x?r v? ?l?ml? birlikd? sahib oldu?u h?r ?ey gerid? qal?r. Arzu etdiyi b?t?n g?z?llikl?ri axir?td? ?ld? etm?yi h?d?f se??n insan is? bu xo?b?xtlik hissini ?b?diyy?n duyacaq.

?nsan bir anl?q bu h?qiq?t ?z?rind? d???nm?li v? m?qayis? etm?lidir. ?z-?z?n? q?rar verm?lidir. Sad?c? d?nyadak? g?z?llikl?ri ?ld? etm?k ???n ?al??ma??n insana he? bir faydas? olmayaca??n? g?rm?lidir. Allah ist?s?, insana d?nyada da nem?t ver? bil?r v? bu, bir insan ???n b?y?k l?tfd?r. Ancaq insan?n bunu m?qs?d? ?evir?r?k rahatl???, xo?b?xtliyi, sevinci ???n bunu bir n?v ??rt qo?mas? ?ox b?y?k q?fl?t v? x?tad?r. ?nsan arzulad??? b?t?n nem?tl?ri Allah`dan d?nyada v? axir?td? l?tf etm?sini dil?y?r, ancaq R?bbimizin ona verdikl?ri il? d? sevin?r. ?sas odur ki, bu xo?b?xtliyi sad?c? s?thi xo?b?xtlik kimi g?rm?sin, ?b?di h?yat?nda Allah`?n b?t?n ist?dikl?rini ver?c?yini ?mid ed?r?k ya?as?n. Unutmaq olmaz ki, m?minl?r h?m d?nya v? h?m d? axir?t nem?tl?rinin ?n g?z?lin? qovu?arlar:

D?nya h?yat?nda da, axir?td? d? onlara m?jd? vard?r… (Yunis sur?si, 64)

?lviyy? ?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: