Din n?y? laz?md?r?

13-01-2015, 16:36
1 243

Din nəyə lazımdır?

Dini inanc? olmayanlar h?mi?? bu sual? verirl?r: Din olmasa insan olmaq olmur? Vicdanl? olmaq b?s etmir? Dindar olmaqla n? d?yi?ir?

Din ?xlaq?n? ya?amaq f?rqli anlay??d?r. ?nanc insan?n geyimi, h?yat t?rzi (l?ks v? ya sad? h?yat t?rzi s?rm?si), ?z?n? m??yy?n m?hdudiyy?tl?r qoymas? il? ?l??l?n anlay?? deyil. ?nancl?, dindar olmaq son ilahi kitab olan Quran?n ?yr?tdiyi g?z?l ?xlaqa yiy?l?nm?k dem?kdir. B?s Quran?n biz? ?yr?tdiyi ?xlaq n? il? se?ilir? Quran bir insana sahib ola bil?c?yi ?n g?z?l x?susiyy?tl?ri ?yr?dir. G?z?l ?xlaqa aid b?zi Quran ay?l?ri:

1. Q?z?bini bo?maq

O m?tt?qil?r ki, bolluq zaman? da, q?tl?q zaman? da (Allah yolunda) x?rcl?yir, q?z?bl?rini bo?ur v? insanlar? ba???lay?rlar. (Ali-?mran sur?si, 134)

2. S?sini qald?rmamaq

Yeri?ind? h?ddi g?zl?, (dan??anda) s?sini al?alt. ??nki ?n ?irkin s?s uzunqulaq s?sidir. (Lo?man sur?si, 19)

3. ?n g?z?l ?slubda dan??maq

Qullar?ma de ki, ?n g?z?l s?zl?ri dan??s?nlar. (?sra sur?si, 53)

4. T?miz geyinm?k v? yem?k

Geyimini t?miz saxla! Pis ?eyl?ri t?rk et! " (M?dd?ssir sur?si, 1-5)

"Siz? ruzi olaraq verdiyimiz pak nem?tl?rd?n yeyin!” (?raf sur?si, 160)

5. Yalan dan??mamaq

... yalan s?zl?rd?n d? ??kinin. (H?cc sur?si, 30)

6. Ana-ataya qar?? m?rh?m?tli olmaq

Biz insana ata-anas?n?n qay??s?na qalma?? t?vsiy? etdik. (?hqaf sur?si, 15)

Biz insana ata-anas?n?n qay??s?na qalma?? ?mr etdik. (Lo?man sur?si ,14)

R?bbin yaln?z Ona ibad?t etm?yi v? ata-ana il? yax?? davranma?? buyurmu?dur. ?g?r onlar?n biri v? ya h?r ikisi s?nin yan?nda qocal?q ya??na dolarsa, onlara: "Uf!" bel? dem?, ?stl?rin? q??q?rma v? onlara xo? s?z s?yl?! (?sra sur?si, 23)

7. ?dal?tli olmaq

Ey iman g?tir?nl?r, h?tta ?z?n?z?n, ya ata-anan?z?n, yaxud yax?nlar?n?z?n ziyan?na olsa bel?, h?mi?? v? tam ??kild? ?dal?ti b?rq?rar edin v? Allaha g?r? ?ahidlik edin. (Nisa sur?si, 135)

Quran?n g?z?l ?xlaqa aid h?kml?rinin siyah?s?n? uzatmaq m?mk?nd?r. Y?ni bir insan vicdan?n ?z davran??lar?nda g?z?l ?xlaq g?st?r? bil?r. M?s?l?n, ?traf?ndak? insanlara qar?? n?zak?tli davranar. Lakin Quran ?xlaq?na baxanda sad?c? n?zak?tli olma??n deyil, ?n g?z?l s?zl?, ?n m?rh?m?tli, ?n anlay??l? olma??n daha ?st?n oldu?unu g?r?r?k.

M?s?l?y? bir d? din olmayan y?nd?n baxaq. Cahiliyy? c?miyy?tind? insanlar?n s?bri "s?bir kasas? da?ana kimi”dir. ?nc? d???nc?li, m?layim xarakterli olmaq axmaql?qd?r, g?z?l g?r?nm?k is? ?z?n? kim?s? g?st?rm?kdir v? s...

Bu m?s?l?nin bir d? darvinist, ateist-kommunist c?h?ti var. B?zi fikirl?r? n?z?r salaq:

1.?nsan inki?af etmi? heyvan n?v?d?r. Dig?r heyvanlardan yegan? f?rqi is? i?ind? oldu?u ??rtl?rin onu bir az "?hlill??dirm?sidir". ?nsanla heyvan aras?nda bundan ba?qa f?rq yoxdur.

2. ?st?r t?bi?td?, ist?rs? d? insan c?miyy?tl?rind? d?yi?m?y?n t?k qayda "qar??durma"d?r. Qar??durma bir-biril? ?st-?st? d???n m?nf??tl?r s?b?bind?n yaran?r. Qar??durma n?tic?sind? bir t?r?fin m??lub olmas?, ?zab ??km?si, ?lm?si ?ox t?bii v? h?tta vacibdir.

3. Bu s?b?bd?n, inki?af?n realla?mas?, m?s?l?n kommunistl?r? g?r? "kommunist inqilab"?n ya?anmas? ???n ?ox sayda insan?n ?lm?si, ?zab ??km?si, i?g?nc?y? m?ruz qalmas? qa??n?lmazd?r v? h?tta laz?ml?d?r.

Leninin ?n b?y?k k?m?k?isi v? kommunist ideologiyan?n n?z?riyy??isi Trotski: ?nsan n?dir? H?l? tam ??kild? m?vcud olan canl? deyil. H?l? bacar?qs?z varl?qd?r. Heyvan olaraq insan planl? ??kild? deyil, spontan ??kild? t?kam?ll??mi? v? onda bir ?ox ziddiyy?tl?r inki?af etmi?dir. (Orlando Figes, A People's Tragedy, A History Of The Russian Revolution, s. 734)

Mussolini: Qad?n boyun ?ym?lidir. Onun analiz g?c? olsa da, sintez g?c? yoxdur. Qad?n n? vaxtsa arxitektura ?s?ri yarad?bm?? M?b?dd?n dan??m?ram, qad?ndan daxma qurmas?n? ist?yin, ?hd?sind?n g?l? bilm?y?c?k. (Maria a. Macciocchi, Fa?izmin Analizi , s. 126)

?nsana inkisaf etmi? heyvan kimi baxan bir d???nc?d? is? h?r hans? ?xlaqi meyarlardan b?hs etm?k m?nas?zd?r.

Bu yaz?da b?hs etdiyim s?rf Qurana ?saslanan g?z?l ?xlaqd?r. Bura saxta h?disl?ri v? xurafatlar? daxil etmir?m. Bizim yolg?st?ricimiz Qurand?r v? Quran ?xlaq?n? ?z?nd? ?n g?z?l ??kild? ?ks etdir?n son pey??mb?r hz.Muhamm?ddir (s?v). Hans? ki, m??rikl?r bel? ?man?tl?rini rahatl?qla ona t?slim edir v? ona ?min deyirdil?r. ?traf?ndak?lara qar?? m?rh?m?tl? davran??? bu ay?d? ?n g?z?l ??kild? t?svir olunub:

Allah?n m?rh?m?ti say?sind? s?n onlarla m?layim r?ftar etdin. ?g?r s?n kobud v? da? q?lbli olsayd?n, onlar h?km?n s?nin ?traf?ndan da??l??ard?lar. S?n onlar?n g?nah?ndan ke?, (Allahdan) onlar?n ba???lanmalar?n? dil? v? g?r?c?yin i?l?r bar?d? onlarla m?sl?h?tl??. (Ali-?mran sur?si, 159)

Quran biz? ?n g?z?l ?xlaq? ?yr?dir, ?n g?z?l x?susiyy?tl?r? sahib insan olma??, t?mizliyi, g?z?lliyi, ba???lama??, m?rh?m?ti v? sevgini ?yr?dir.
H?qiq?t?n, bu Quran (insanlar?) ?n do?ru yola y?n?ldir ... (?sra sur?si, 9)

Aysel V?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: