Materializmin din? siray?ti

19-01-2015, 14:06
1 146

sevinc

?nsanlar?n b?y?k bir hiss?si Allah?n varl???na inanmalar?na baxmayaraq, Allah?n harada oldu?u il? ba?l?
yaln?? d???nc?y? sahibdirl?r

Haz?rda c?miyy?tin b?y?k bir hiss?si, bil?r?kd?n v? ya bilm?y?r?kd?n, materialist d?nyag?r???n?n t?siri alt?ndad?r. Ancaq materialist d?nyag?r???nd? olmaq, sad?c? Allah?n varl???n? a??q-a?kar inkar etm?k deyil. ?nsanlar?n b?y?k bir hiss?si Allah?n varl???n? q?bul edirl?r. Amma buna baxmayaraq, materialist d???nc?y? sahibdirl?r. "M?n din? inan?ram" dey?n insanlar?n b?zil?ri b?lk? d? f?rqind? olmadan, materialistl?rin "do?ru din" olaraq q?bul etdikl?ri, ?slind? is? saxta din ya?ay?rlar. Bunlardan birincisi, Allah?n s?mada oldu?una inan?lan bir dindir.

Allah?n S?mada oldu?una inan?lan din

?nsanlar?n b?y?k bir hiss?si Allah?n varl???na inanmalar?na baxmayaraq, Allah?n harada oldu?u il? ba?l? yaln?? d???nc?y? sahibdirl?r. ??nki materialist d?nyag?r???n? g?r? madd? m?tl?qdir v? madd?nin xaricind? he? bir varl???n olmas? m?mk?n deyil. Bu g?r???n t?siri alt?nda olan insan da Allah?n bu madd?l?rin aras?nda bir yerd? olmas?n?n laz?m oldu?unu d???n?r, ancaq Allah?n nec? bir m?kan? ola bil?c?yini zehinind? canland?ra bilmir.

Bu yanl?? inanca sahib insanlar ke?mi?d? d? m?vcud olmu?lar. Qurani-k?rimd? Fironun Allaha ?atmaq ???n g?y? uzanan bir q?ll? tikdirm?k ist?diyind?n b?hs edilir. Onun bu az??n inanc? Allah?n q?dr?tini qavraya bilm?m?sind?n v? madd?ni m?tl?q hesab etm?sind?n ir?li g?lir.

Firon dedi: “Ey ?yanlar! M?n sizin ???n ?z?md?n ba?qa bir m?bud tan?m?ram. Ey Haman! M?nim ???n pal????n ?z?rind? od qala v? bir q?ll? d?z?lt ki, Musan?n m?budunun yan?na qalx?m. M?n, h?qiq?t?n d?, onu yalan??lardan hesab edir?m”. (Q?s?s sur?si, 38)

?slind? is? m?kan? Allah yarad?b v? ?z? m?kandan m?n?zz?hdir. M?kana ba?l? olan, yaln?z yarad?lm?? olan varl?qlard?r. Allah?n varl??? h?r yeri ?hat? edir, buna g?r? d? Allah h?r an h?r yerd?dir.

Materialist d?nyag?r???n?n t?siri il? bu h?qiq?ti d?rk ed? bilm?y?n insanlar?n tabe olduqlar? saxta din? g?r? is? Allah s?mada bir yerd?dir. B?zi insanlar?n dua ed?rk?n yaln?z s?maya baxmalar?n?n bir s?b?bi d? budur. Halbuki, Allah?n h?r yerd? oldu?unu bil?n biri, hara bax?rsa-baxs?n, Allah?n orada oldu?unu bil?r. Allah bu h?qiq?ti ay?l?rind? bel? bildirir:

“G?zl?r Onu d?rk etmir. O is? g?zl?ri d?rk edir. O, L?tifdir, (h?r ?eyd?n) X?b?rdard?r”. (?nam sur?si, 103)

(ard? var)

Sevinc Haqverdizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: