?ntihar ??x?? yoludurmu?

19-01-2015, 14:13
1 118

İntihar çıxış yoludurmu?


Bu il ba?layandan bir ?ox intihar hadis?si oldu. ?ntihar ed?nl?r, intihara c?hd ed?nl?r...

Bu il ba?layandan bir ?ox intihar hadis?si oldu. ?ntihar ed?nl?r, intihara c?hd ed?nl?r...

?ntihar s?b?bl?ri haqq?nda yazmadan ?nc? statistikaya n?z?r salman?z? ist?yir?m:

Statistikaya g?r? h?r 40 saniy?d? bir intihar, h?r 3 saniy?d? is? bir intihar t???bb?s? ba? verir. G?n ?rzind? 3.000 insan intihar yolu il? ya?amlar?n? sonland?r?rlar. Ba?qa s?zl?, h?r 40 saniy?d?n bir 1 insan intihar edir. Bu g?n ?n ?ox intihara ?st?nl?k ver?n insanlar Yaponlard?. Bel? ki, Yaponiyada g?nd?lik 150-200 insan intihar edir. Bilm?mi? olmazs?n?z, Yaponiyada “?ntihar me??si” adlanan yer var, h?r il bu me??d?n 70-100 c?s?d tap?l?r.

2012-ci ild? r?sm?n qeyd? al?nan intihar hadis?l?rinin statistikas?na baxaq: Daxili ??l?r Nazirliyinin hesablamalar?na g?r? ?t?n il Az?rbaycanda 482 n?f?r intihar edib. 2013 – c? il ???n r?smi statistika haz?r olmasa da, bir ?ox intihar hadis?sinin oldu?unu x?b?rl?rd? oxuduq. 2013-c? il may ay?nda 46, apreld? is? 66 intihar hadis?sinin ba? verdiyi g?st?rilir.

?ntiharlar?n s?b?bl?ri m?xt?lifdir; kimisi pulsuzluqdan, kimisi x?yan?td?n, kimisi sevdiyin? qovu?a bilm?diyi ???n intihara ?l at?b. S?b?bl?r f?qrli g?r?n?r, ?slind? is? t?m?ld? duran problem birdir: insanlar?n m?n?vi y?nd?n z?ifliyi v? acizliyi. Bir insan ya?ad??? s?x?nt?dan ??x?? yolu olaraq intihar? g?r?rs?, dem?li m?n?vi olaraq g?cl? ??xsiyy?t? sahib deyil. V? bu g?n c?miyy?t i?ind? sor?u ke?irs?k ?oxlar?n?n g?l?c?kl? ba?l? ?midsiz d???nc?l?r? sahib olduqlar?n?, psixoloji c?h?td?n g?rgin olduqlar?n? g?r?rik. ?st?r ail? daxilind?, ist?r i?d? narahatl?qlar olduqda ?z?n?q?sd ehtimallar? art?r. ?nsanlar bir-birl?rin? qar?? ?ox sevgisiz, etinas?z, anlay??s?z m?nasib?t g?st?rirl?r. Halbuki insanlar?n do?ru ?xlaqla ?xlaqlanmas? laz?md?r. Burada da qar??m?za ??x?? yolu olaraq insanlara Quran ?xlaq?n?n ?yr?dilm?si ??x?r.

?man? g?cl? olan bir insan ba??na hans? hadis? g?lirs? g?lsin, ?sla, intihara c?hd etm?z. ?man? g?cl?ndirm?k ???n kainatda, canl?larda, ?z v?cudundak? q?sursuz yarad?l??? ?yr?nm?si v? Allah’?n b?t?n bunlar? bo?una yaratmad???n? bilm?si laz?md?r. ?man ed?n insan ba??na g?l?n h?r hadis?d? bir xeyir oldu?unu bilir, Allah’a tam g?v?nir, ??r kimi g?r?n?n hadis?l?rd? d? xeyir oldu?unu bilir.
Sizc? bu m?n?vi g?c? sahib biri intihar ed?rmi? ?sla! Bu inanca sahib olan k?s qar??la?d??? h?r hadis?nin ba??bo? ba? verm?diyini, h?r ??tinliyin ard?nca bir asanl???n oldu?unu bil?c?k v? Allah’a inan?b-g?v?nib h?yat?na davam ed?c?k.
H?qiq?t budur ki, g?cl? imana sahib insan h?yat? iman etm?y?n insandan f?qrli qavray?r v? ya?ay?r.
• H?r an xo?b?xt v? ??n olmalar?,
• He? bir s?b?bd?n dolay? k?d?rl?nm?m?l?ri
• ?sla ?midsizliy? d??m?m?l?ri
• He? bir s?b?bd?n ?hvallar?n?n pozulmamas?
• M?nfi kimi g?r?n?n hadis?l?rd? bel? ?ox rahat v? h?zurlu olmalar? iman ed?n v? iman etm?y?nl?r aras?nda f?rqi g?st?r?n ?n ?sas ?rn?kl?rdir.

Bu s?b?bd?n, x?susil? son 45 ild? 60% artan intihar hadis?l?rinin qar??s?n?n al?nmas? ???n yegan? yol insanlara Allah`? tan?tmaq, Quran ?xlaq?n? ?yr?tm?k, iman? sevdirm?kdir.

Aysel V?lizad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: