C?miyy?td? m?rh?m?tin yay?lmas? ???n...

5-02-2015, 12:11
1 340

Cəmiyyətdə mərhəmətin yayılması üçün...


C?miyy?td? z?lm v? m?rh?m?tsizliyin h?llini tapmamas?n?n s?b?bl?ri eqoistlik, ??xsi m?nf??t, d?ny?vi ist?kl?r v? laqeydlik kimi ?xlaqi pozuntulard?r. Bu pozuntular?n aradan qalxmas?n?n yegan? yolu da Quran?n t?qdim etdiyi ?xlaq modelini t?bli? etm?k, vicdans?zl??a g?r? axir?td? cavab veril?c?yini xat?rlatmaqd?r.

C?miyy?td? bir davran???n yay?lmas? ???n ?vv?lc? o c?miyy?tin f?rdl?ri bu davran??? v? k?k?nd?ki anlay??? d?rk edib m?nims?m?lidirl?r. Din ?xlaq?ndan uzaq ya?ayan insanlar?n g?z?l ?xlaqa y?n?lm?l?ri is? ?ox asand?r. M?rh?m?t? y?n?lm?k insan?n verdiyi birc? q?rar v? niyy?td?n as?l?d?r.

M?rh?m?t hissl?ri il? dolu insan baxd??? h?r ?eyd? g?z?llik v? xeyir g?r?r. Yoxsullar? ehtiyac?n? t?min ed?r, acizl?ri qoruyar, ehtiyac? olana k?m?k ed?r. Allah sevgisi v? Allah qorxusundan qaynaqlanan m?rh?m?tin olmad??? c?miyy?td? is? varl? kas?b? doyurmaz, haqs?zl??a m?ruz qalan?n h?ququ m?dafi? edilm?z, evsiz-e?iksiz insana k?m?k edilm?z.

M?rh?m?tin ?sl m?nas?n? v? m?rh?m?tli insan?n x?susiyy?tl?rini ?yr?nm?k ???n ?n do?ru m?nb? Qurand?r. Quranda insanlar? m?rh?m?t? t??viq ed?n bir ?ox ay? var.

?slam ?xlaq?n?n hakim oldu?u c?miyy?t h?m maddi, h?m d? m?n?vi c?h?td?n rahat olar. Bel? c?miyy?td? ehtiyac? olanlara ?trafdak? insanlar m?tl?q k?m?k ed?rl?r. U?aqlar sevgi v? m?rh?m?tin hakim oldu?u m?hitd? b?y?y?rl?r. G?cl?l?r z?ifl?ri qoruyarlar. He? kim ba?qas?n?n h?ququnu tapdalamaz. Ham?n?n bir-birin? d?st?k oldu?u bir c?miyy?td?, ?lb?tt?, qorunmal? he? kim qalmaz.

Quran ?xlaq? il? tam ya?ayan c?miyy?td? ?dal?tsizlik, qar???ql?q, t?zyiq, z?lm olmaz. Bel? m?hitd? h?mi?? ??fq?t, m?rh?m?t, s?lh v? ?dal?t hakim olar.

H?qiqi ?dal?tin b?rq?rar oldu?u c?miyy?td? saxtakarl?q, m?nf??t g?dm?, bir-birinin h?ququnu tapdalama kimi ?xlaqi pozuntulara insanlar yol verm?z. ??nki Quran ?xlaq?n?n ?sas x?susiyy?tl?rind?n biri olan xeyirxahl?q, m?rh?m?t kimi vicdanl? davran??lar n?tic?sind? m?tl?q ?dal?tli m?hit formala?ar v? h?r k?sin h?ququ qorunar. B?t?n bunlar?n n?tic?sind? d? c?miyy?t? s?lh v? ?min-amanl?q hakim olar. El? is? b?t?n m?s?lmanlar Allah’?n raz? qald??? ?xlaq?, haqq dini b?t?n d?nyaya t?bli? etm?lidirl?r.

N?rmin K?rimzad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: