D?nya h?yat? m?v?qq?tidir

5-02-2015, 12:19
1 190

[center]Dünya həyatı müvəqqətidir[/center

Qurana g?r? ?midvar olmaq ??rtl?rd?n as?l? olmayaraq, hadis?l?rin hans? istiqam?td? inki?af ed?c?yind?n narahat olmadan h?r inki?af?n ?z? ???n ?n xeyirli ??kild? n?tic?l?n?c?yin? inan?b Allah'a g?v?nm?kdir. ??nki d?nya bir imtahan yeridir. Bu imtahanda insan bir ?ox ??tinlik v? s?x?nt?larla s?nan?r. X?st?l?nir, i?ind? m?v?ff?qiyy?tsiz olur, avtomobil q?zas?na d???r, yaralan?r, imtahandan ke?? bilmir, sevdikl?rini itirir, b?htana m?ruz qal?r ... Bunlara g?nd?lik h?yatda qar??m?za ??xan ??tinlikl?r d? ?lav? olunduqda ?sasl? bir s?naqdan ke?mi? olur. Quran?n ?yr?tdiyi d?nyag?r???nd?n uzaq ya?ayan insanlar ba? ver?n bu hadis?l?r qar??s?nda sars?l?r, getdikc? d? daha pessimist v? ?midsiz ruh hal?na b?r?n?rl?r. ?midsizlik onlar?n b?t?n enerjil?rini, g?cl?rini, h?y?canlar?n? ?lind?n al?r. ?z?rl?rin? h?znl?, h?zin, narahat v? ?ld?n d??m?? bir hal g?lir. G?z?l ?midl?r yerini h?mi?? narahatl??a burax?r.

Eyni ??rtl?rd? Allah'a t?v?kk?l ed?n bir m?s?lman is? ?ox f?rqli, h?tta tam zidd bir ruh hal? ya?ay?r. Hadis?l?r ist?diyi kimi inki?af etm?s? d?, ?h?miyy?t verdiyi bir ?eyi itirs? d?, x?st? olsa da, yax?nlar?n? itirs? d? bunlar?n ham?s?nda xeyir g?r?r. Ba??na n? g?lirs?-g?lsin, ilk olaraq d?rhal bunun sonsuz a??l v? m?rh?m?t sahibi Allah'?n t?qdiri oldu?unu d???n?r v? Allah'?n m?tl?q bir hikm?tl? yaratd???na inan?r. "...B?z?n xo?lamad???n?z bir ?ey, sizin ???n xeyirlidir..." (B?q?r? sur?si, 216)

ay?sind? i?ar? edildiyi kimi, k?nardan bax?ld?qda ??r kimi g?r?n?n bir hadis?nin ard?nda Allah'?n ?slind? ?z? ???n xeyir v? g?z?llik gizl?tdiyini bilir.

??nki insan?n ba??na n? g?lirs?, Allah'?n dil?m?si il? g?lir. Allah'?n izni olmadan bir yarpaq bel? t?rp?nm?z. He? bir ?ey t?sad?f n?tic?sind? meydana g?lm?z. He? bir varl?q ha?a Allah'dan, m?st?qil bir g?c? sahib deyil. Canl?-cans?z h?r ?ey Allah'?n n?zar?tind?dir v? Onun t?qdir etdiyi q?d?r daxilind? h?r?k?t edir. Bu s?b?bd?n insan?n ya?ad??? h?r hadis? ?n inc? t?f?rr?at?na kimi Allah'?n m?lumat? v? izni daxilind? ba? verir. Bu ger??yin ??urunda olan m?s?lman ??rtl?r n? olursa-olsun, sonsuz m?rh?m?t sahibi R?bbimiz? g?v?nm?yin h?zurunu ya?ay?r. Hal?na ??k?r edir, Allah'dan h?mi?? xeyir umur.

?midl?rinin ?sas h?d?fi is? axir?tdir. ??nki bu d?nya h?yat? m?v?qq?tidir. Axir?t is? sonsuza q?d?r qalaca??m?z ?sl yurdumuzdur. Allah q?d?rimizd? yaratd??? hadis?l?rl? bizi d?nyada xeyir? s?vq etdiyi kimi, axir?timiz ???n d? g?z?llik dil?yir. Bu s?b?bd?n h?r hadis?nin hikm?tini d?nyada g?r?b anlayaca??q dey? bir qayda yoxdur. Allah dil?s? bu hikm?tl?ri d?nya h?yat?m?zda g?st?r?r, dil?s? axir?td? qar??m?za ??xarar. Ancaq h?r v?ziyy?td? m?s?lman?n q?lbi Allah'a qar?? ?midvard?r. S?hv etdiyind?, bir g?nah etdiyini d???nd?kd? d? yen? bu ruh hal?n? itirm?z. D?rhal Allah'a s?mimi q?lbl? t?vb? ed?r?k, bu t?vb?sinin q?bulunu Allah'dan ?mid ed?r. Daha t?qval? olma??, daha g?z?l ?xlaql? olma??, Allah yolunda daha ?ox xidm?t etm?yi, daha s?mimi, daha sevgi dolu, daha yax??, daha sa?lam, daha g?z?l v? nurlu olma?? Allah'dan daim ?mid ed?r. R?bbimizin raz?l???n?, r?hm?tini v? c?nn?tini ?midl? arzu ed?r. Bu ?midvarl?q onun q?lbind? b?y?k sevinc v? h?y?can meydana g?tir?r. Ruhunu, i?ini a?ar. Allah e?qi il? co?mas?na, sevinm?sin? v? ??vql?nm?sin? s?b?b olar.

?midvar olmaq Quran ?xlaq?n?n t?l?bidir

Namaz q?lmaq, oruc tutmaq kimi Allah'a qar?? ?midvar olmaq da m?s?lman ???n f?rzdir. ?midsizliyi R?bbimiz Quranda qada?an etmi?, bunun ancaq iman etm?y?nl?rin bir x?susiyy?ti oldu?unu bildirilmi?dir.

“…Allah'?n m?rh?m?tind?n ?midinizi k?sm?yin. Allah'?n m?rh?m?tind?n yaln?z kafirl?r ?midini ?z?r!” (Yusuf sur?si, 87)

Allah, ?z m?rh?m?tind?n ?mid k?s?nl?rin, ancaq inkar ed?nl?r oldu?unu bir ba?qa ay?sind? bizl?r? bu ??kild? bildirir:

Allah'?n ay?l?rini v? Onunla qar??la?acaqlar?n? inkar ed?nl?r M?nim m?rh?m?timd?n ?midl?rini ?z?nl?rdir. Onlar? a?r?l?-ac?l? bir ?zab g?zl?yir. (?nk?but sur?si, 23)

S?mimi olaraq iman ed?n insan Allah'?n m?minl?rin dostu v? k?m?k?isi oldu?unu, onlara qar?? sonsuz ??fq?tli v? m?rh?m?tli oldu?unu, Allah'?n s?mimi qullar?n? h?m bu d?nyada, h?m d? axir?td? b?y?k m?kafatla m?jd?l?diyini v? Allah'?n v?dind?n d?nm?y?c?yini bilir. Allah'?n ?z? ???n h?mi?? xeyir v? g?z?llik dil?diyini, ?z?n? r?hm?t v? hiday?t qap?lar?n? a?d???n?, qar??s?na says?z ?cr f?rs?ti ??xard???n? g?r?r.

Quran?n bir ?ox ay?sind? Allah'?n m?min qullar?na bu g?z?llikl?ri m?jd?l?diyini g?r?r?k:

" ?man g?tirib hicr?t ed?nl?ri, Allah yolunda mallar? v? canlar? il? vuru?anlar? Allah yan?nda ?n y?ks?k d?r?c?l?r g?zl?yir. Onlar nicat tapanlard?r. R?bbi onlar? ?z?nd?n bir m?rh?m?t, raz?l?q v? i??risind? onlar ???n t?k?nm?z nem?tl?r olan c?nn?tl?rl? m?jd?l?r." (T?vb? sur?si, 20-21)

N?rmin K?rimzad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: