Yavuz B?lent Bakiler (M?qal?) GORO?LU-G?RO?LU KORO?LU-K?R??LU

18-06-2015, 13:20
1 187

Yavuz Bülent Bakiler (Məqalə) GOROĞLU-GÖROĞLU KOROĞLU-KÖRÖĞLU


GORO?LU-G?RO?LU
KORO?LU-K?R??LU

T?rkiye’de lise ve ?niversite mezunu 5 milyon ki?i ?zerinde bir anket yap?lsayd? ve onlara sorulsayd?, denilseydi ki:
“K?ro?lu kimdir ve nerede ya?am??t?r?”
Herhalde 4 milyon 999 bin ki?i derdi ki:
“K?ro?lu bizim halk kahramanlar?m?zdan birisidir. ?airdir. ?aml?bel ve Bolu da?lar?nda ya?am??t?r. ?al?p s?yledi?imiz g?zel t?rk?leri vard?r!”
E?er 1980 y?l?ndan ?nce, bana da b?yle bir soru sorulsayd? a?a?? yukar?, ben de ayn? ?ekilde cevap verirdim. Ama 20 y?l ?nce ?zbekistan’a gitti?imde Ta?kent’te Semerkant’ta Buhara’da b?y?k bir hayretle fakat anlat?lmaz bir sevin?le g?rd?m ki K?ro?lu, T?rkler daha ?slamiyet’i kabul etmeden ?nce, Hazar Denizi’nin do?usunda yâni T?rkistan’da do?up ya?ayan O?uz boyundan bir ozanm??. Bizdeki K?ro?lu T?rkistan’daki Goro?lu’nun basit bir kopyas?ndan ibaretmi?. ?zbekistan’da K?ro?lu’na Goro?lu diyorlar. Gor, ?zbek T?rk?esi’nde “mezar” demektir. Efsaneye g?re kahraman?m?z, gorda yani mezarda do?du?u i?in, ona Goro?lu denilmi?. ?zbek T?rklerine g?re Goro?lu’nun as?l ad? R?v?en’dir. R?v?en, T?rkistan’da ?enbil veya ?andibil da??nda o?lu ?vez’le veya H?vez’le birlikte ya?ayan bir kahramand?r ve ayn? zamanda ozand?r da.
T?rkiye’de ?al?n?p s?ylenen K?ro?lu destanlar?na g?re de onun as?l ad? Ru?en Ali’dir. Arkada?? Ayvaz’la birlikte ?aml?bel veya Bolu da?lar?nda ya?am?? bir kahramand?r. T?rkistanl? R?v?en, T?rkiye’de Ru?en olmu?tur. ?vez veya H?vez, Ayvaz ismini alm??, ?andibil da?? yerini ?aml?bel da??na b?rakm??t?r. Goro?lu ise K?ro?lu diye de?i?ikli?e u?ram??t?r.
Azerbaycan’a gitti?imde g?rd?m ki Azerbaycan T?rkleri, ?zbeklerin Goro?lu dedi?i kahraman?m?z? Koro?lu diye sahiplenmi?ler. ?vez veya H?vez Azerbaycan’da “Eyvaz” olmu?. ?andibil da??na ise Azerbaycan’da ?enlibil da?? denilmi?. Azerbaycan T?rkleri de Koro?lu’nun kendi ?lkelerinde ya?ad???n? iddia ediyorlar. ?zbekistan, Azerbaycan, T?rkiye yan?nda Kafkasya da, G?rcistan da, Kazakistan da, K?r?m da, Gagavuz T?rkleri de, Tacikistan da, Sibirya Tobollar? da, Karakalpaklar da K?ro?lu’na sahip ??k?yorlar. B?t?n bu ?lkelerde de bizdeki gibi ?al?p s?yleyen K?ro?lu’lar olmu?. Ama b?t?n o K?ro?lu’lar as?l Goro?lu’nun taklitlerinden ba?ka bir ?ey de?il. Bizim Ba?bakanl?k ar?ivlerimizde belgeyle sabit: 1579-1582 y?llar? aras?nda Bolu ?evresinde K?ro?lu isimli bir e?k?ya ya?am??. Do?ru, ama esas K?ro?lu’ndan y?zy?llar sonra.
K?ro?lu ile ilgili ilk ilmî eser, 1842 y?l?nda ?ngiltere’de ne?redildi.1856 y?l?nda ise Rusya’da. Bizdeki K?ro?lu ?al??malar? Bat?’daki ?al??malardan ?ok daha sonrad?r.
K?ro?lu i?in haz?rlanan o ilmî eserlerde anlat?lm??t?r ki, kahraman?m?z, T?rkler ?slâmiyeti kabul etmeden ?nce, bug?nk? T?rkmenistan’da do?mu?-ya?am?? bir b?y?k O?uz ozan?d?r. Dede Korkut gibi bir O?uz ozan?d?r. K?ro?lu destanlar? en ?ok T?rkmenistan’da s?yleniyor. Yaln?z T?rkmenler K?ro?lu’na Goro?lu diyorlar. Goro?lu’nun T?rkmenistan’da ya?ad??? da??n ismi ?andibil’dir. ?aml?bel de?il ?andibil. T?rkmen destanlar?nda Goro?lu’nun o?lu, ?vez veya H?vez diye ge?mektedir. Bizde ise ?vez, Ayvaz olmu?tur.
T?rkmenistan’?n Ankara B?y?kel?ili?i’nin ?air ve roman yazar?, aziz dostum Annaguli Nurmemmet, Ankara’da 1996 y?l?nda, Goro?lu T?rkmen Halk Destanlar?n? tam 8 cilt halinde yay?mlad?. Dikkat buyurman?z? istirham ederim. T?rkiye’de K?lt?r Bakanl??? taraf?ndan yay?mlanan K?ro?lu Kol Destanlar? sadece 335 sayfal?k bir kitapt?r. Do?u ve Bat? D?nyas?nda, hi?bir ilmî heyetin huzuruna, 8 ciltlik G?ro?lu Halk Destanlar? dururken, 335 sayfal?k kitapla ??kamay?z. Edebiyat?m?z?, dilimizi, tarihimizi, destanlar?m?z?, geleneklerimizi, T?rkistan ve Azerbaycan dikkate al?nmadan ortaya dosdo?ru koyamay?z.
Neden T?rkistan’? ve Azerbaycan’? ?ok sevmemiz gerekti?ini anlatabildim mi acaba? Kimse k?r?lmas?n, ?fkelenmesin, bu 8 ciltlik G?ro?lu Destanlar? da y?zde y?z bizim milletimizin destanlar?d?r. Sel?ukluyu da, Osmanl?y? da T?rkmenler kurmad? m?? Biz de T?rkmen de?il miyiz? Yunus Emre de, Karacao?lan da, G?ro?lu gibi T?rkmen ?airleri de?il mi?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: