N?riman H?s?nzad?ni do?um g?n? m?nasib?til? t?brik edirik! (18 fevral 1931-ci il)

18-02-2015, 10:52
1 058

Nəriman Həsənzadəni doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (18 fevral 1931-ci il)


H?yat?

H?s?nzad? N?riman ?lim?mm?d o?lu — ?air, dramaturq, 1954-c? ild?n Az?rbaycan Yaz???lar ?ttifaq?n?n ?zv?, Filologiya elml?ri namiz?di (1965), ?m?kdar ?nc?s?n?t xadimi (1981),Az?rbaycan Respublikas?Ali Sovetinin deputat?(1990-1995), Az?rbaycan Respublikas?n?n xalq ?airi”(2005).”?lin ?n yax?? xalq ?airi” (2010) N?riman H?s?nzad? 1931-ci il fevral?n 18-d? Qazax (indiki A?stafa) rayonunun Poylu stansiyas?nda anadan olub.Bir ya??nda atas?n?(1932), iyirmi ?? ya??nda is? anas?n? itirib.(1954)?btidai v? orta t?hsilini ?z do?ma rayonlar?nda al?b.1949-cu ild? H.Z?rdabi ad?na Kirovabad D?vl?t ?nstitutunun (indiki G?nc? D?vl?t
Pedaqoji Universitetinin) filologiya fak?lt?sin? daxil olmu?dur.1953-c? ild? h?min Universiteti bitirmi?dir.1954-1956-c? ill?rd? ordu s?ralar?nda h?rbi xidm?td? olmu?dur. Az?rbaycan Yaz???lar ?ttifaq? onu Moskvadak??kiillik ?d?biyyat kursuna g?nd?rir.Buran? bitirdikd?n sonra Qorki ad?na ?d?biyyat ?nstitutuna daxil olur. Be? il burada t?hsil al?b, Bak?ya qay?d?r.Bu ill?rd? N?riman H?s?nzad? praktiki i?l? yana??, q?z??nyarad?c?l?qla m???ul olur.
1962-1965-ci ill?rd? Az?rbaycan D?vl?t Universitetinin “Az?rbaycan ?d?biyyat? tarixi” kafedras?n?n aspirant? olmu?dur.1965-ci ild? “Az?rbaycan-Ukrayna ?d?bi ?laq?l?ri” m?vzusunda dissertasiya m?dafi? ed?r?k filologiya elml?ri namiz?di,
alimlik d?r?c?sini alm??d?r.
1962-ci ild? Respublika Televiziya v? Radio Verili?l?ri Komit?sind? b?y?k redaktor, sonralar “U?aq v? g?ncl?r ?d?biyyat? n??riyyat?”nda redaktor, “Az?rbaycan g?ncl?ri” q?zetind?, “Az?rbaycan” jurnal?nda ??b? m?diri, “?d?biyyat v? inc?s?n?t” q?zetinin ba? redaktoru (1976-1990) v?zif?l?rind? i?l?mi?dir1975-ci ild? Belarusiya SSR Ali Soveti R?yas?t Hey?tinin f?xri f?rman? v? medal il? t?ltif olunmu?dur.SSR? yaz???lar? ?d?biyyat Fondu Az?rbaycan b?lm?sinin direktori olmu?dur.
1991-2001-ci ill?rd? M?tbuat v? ?nformasiya nazirinin birinci m?avini v?zif?sind? ?al??m??, Az?rbaycan Respublikas? Nazirl?r Kabinetinin 221 sayl? s?r?ncam? il? M?tbuat v? ?nformasiya nazirini ?v?z etmi?dir.Az?rbaycan?n v? Belorusun F?xri f?rmanlar? il? t?ltif olunub.Hal-Haz?rda Az?rbaycan Milli Aviasiya Akademiyas?n?n“Humanitar f?nl?r kafedras?”n?n m?diri v?zif?sind? ?al???r,
dosentdir.Milli Aviasiya Akademiyas? Elmi ?uras?n?n ?zv?d?r.Az?rbaycan yaz???lar? XI qurultay?nda katibliyin q?rar? il? ?d?biyyat Fondu ?dar? Hey?tinin s?dri t?yin edilmi?dir.(2004).2002-ci ild? Beyn?lxalq Elml?r Akademiyas?n?n (Az?rbaycan b?lm?si) m?xbir ?zv?, 2004-c? ild? is?akademiki se?ilmi?dir.M?st?qil Az?rbaycan Respublikas?n?n “??hr?t” ordeni (2001) il? t?ltif olunm? v? F?rdi prezident t?qa?d?n? layiq g?r?lm??d?r. N?riman H?s?nzad? bir s?ra Avropa v? ??rq ?lk?l?rind? ke?iril?n elmi-?d?bi
konfranslar?n, poeziya simpoziumlar?n?n, r?smi d?vl?t s?f?rl?rinin i?tirak??s?d?r.1992-ci ild? T?rkiy?nin B?y?k Mill?t M?clisind? v? Beyn?lxalq konqresind? xalq deputat? kimi n?may?nd? hey?ti ad?ndan ??x??lar etmi?dir.Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin S?r?ncam? il? N?riman H?s?nzad?y? 2005-ci ild? Xalq ?airi ad? verilmi?dir.

Kitablar?:

1. Dostlar g?zl?yir m?ni ( U?aqg?ncn??r,1956)
2. Q?z ?r?yi 1957 (U?aqg?ncn??r, 1957)
3. Haradasan (U?aqg?ncn??r,1959)
4. Qaraca ?oban?n hekay?ti 1960
5. Sizd?n ayr?lmad?m (U?aqg?ncn??r,1961)
6. K?nl?m ?er ist?yir (Az?rn??r,1964)
7. Yad?na d???c?y?m (Az?rn??r,1966 )
8. N?riman ( Az?rn??r,1968 )
9. Niy? Dem?diniz (( G?nclik,1970)
10. Z?mr?d qu?u (G?nclik n??r, 1973)
11. M?nim gec?m-g?nd?z?m ( G?nclik n??r, 1973)
12. Nabat xalan?n ??r?yi ( G?nclik,1974)
13. Z?mr?d qu?u (G?nclik n??r, 1976)
14. N?riman( Yaz???, 1978)
15. S?n ba???lad?n (1979)
16. Bir az m?hl?t ist?yir?m ?m?rd?n (1981)
17. Fikir el?m? ( G?nclik n??r, 1982)
18. Kimin sual? var (G?nclik, 1984)
19. Nabat xalan?n ??r?yi (G?nclik, 1986)
20. Se?ilmi? ?s?rl?ri ( Az?rn??r,1987 )
21. M?nim Nigah?m? Pozdu T?bi?t ( Yaz???, 1989)
22. B?t?n mill?tl?r? (Yaz???, 1991)
23. Taleyin T?hf?si ( G?nclik, 1993)
24. G?limli-gedimli d?nya ( ??rq-Q?rb, 1995)
25. Pompeyin Y?r??? (“Az?rbaycan ensiklopediyas?”, 1995)
26. Se?ilmi? ?s?rl?ri (??rq-Q?rb, 2004)
27. Poylu be?iyim m?nim 2007
28. N?riman 2009
29. Se?ilmi? ?s?rl?ri 2010
30. Nuru Pa?a 2010


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: