Harika han?m Ufuk, do?um g?n?n?z kutlu olsun!

23-07-2015, 10:00
1 514

http://s017.radikal.ru/i400/1507/e7/c7bc11d29dba.jpg


E?itimci, ?air, yazar, ara?t?rmac?… Adana’da do?du. ??renim hayat?na ?stanbul’da ?engelk?y ?lkokulu'nda ba?lad?. ?stanbul Marmara ?niversitesi E?itim Fak?ltesi T?rk?e B?l?m?’n? bitirdi. Ayn? y?l Ankara Gazi ?niversitesi Mimarl?k Fak?ltesi'ni kazand?. Devam zorunlulu?u nedeniyle fak?lteyi 3. s?n?ftan b?rakt?. Adana'da T?rk?e-Edebiyat ??retmenli?i yapt?.

2005 y?l?n?n Ocak ay?nda “?i?ek A?t? Yaln?zl???m” adl? ilk ?iir kitab? ?zg?n Yay?nevi’nden ??kt?. Bu kitap G?rcistan'da ?evirisi yap?larak yay?nland?. Ocak 2012’de Adana B?y?k?ehir Belediyesi’nin ?ukurova T?yap 5. Kitap Fuar?ndaki stand?nda sergilenmek ?zere komisyon taraf?ndan se?ilen dokuz ?air ve yazardan al?nan kitaplar aras?nda “?i?ek A?t? Yaln?zl???m” da vard?. Dokuz edebiyat?? aras?nda tek bayan ?air ise Harika Ufuk’tu.

Ayr?ca ?ocuk ?yk?leri, ?ocuk ?iirleri ve ?ocuk oyunlar? yazd?. Yazd??? oyunlar?n yan? s?ra ba?ka tiyatro eserleri de sahneye koydu.

9-14 May?s 2005 ?ukurova ?niversitesi Bahar ve Spor ?enlikleri dolay?s?yla d?zenlenen ?iir sergisine ve imza g?n? etkinliklerine kat?ld?. ?ukurova ?niversitesi Rekt?r? Say?n Profes?r Doktor Alper Ak?no?lu taraf?ndan te?ekk?r plaketi ile ?d?llendirildi.

2006 y?l?nda Mersin ?niversitesi’nde ??rencilere verilen “Ba?ar?l? ?nsanlar’’ konulu ?deve konu oldu. Mersin ?niversitesi’ne davet edildi. ??rencilerin Harika Ufuk’un hayat?n? anlat?p ?iirlerini okuduklar? etkinlikte bizzat bulundu, ??rencilerle ?iir hakk?nda sohbet etti.

5 May?s 2006’da Karsl? Murat ?obano?lu ad?na ikincisi d?zenlenen yar??maya ?iir dal?nda kat?ld?. "T?rkiye'm" adl? ?iiriyle Â??k Kahraman ?d?l?n? alarak T?rkiye ikincisi oldu.

4 May?s 2007’de ise Karsl? Murat ?obano?lu ad?na ???nc?s? d?zenlenen yar??maya "Sevgi Birli?imiz" adl? ?iiriyle kat?ld?. Adanal? Kul Mustafa Onur ?d?l?n? ald?.

6 May?s 2008’de Karsl? Murat ?obano?lu ad?na d?rd?nc?s? d?zenlenen uluslararas? yar??maya "Kars'tan Selâm Olsun Anadolu'ya" ba?l?kl? ?iiriyle kat?ld?. Â??k ?enlik ?d?l?n? ald?. Ayn? yar??mada muamma dal?nda T?rkiye birincisi oldu.

?tekileriz Sanat Grubu'nun 2006’da bilimsel olarak yapt??? ara?t?rmaya g?re “T?rkiye'nin En ?nemli 100 Kad?n ?airi” aras?ndad?r. 2008-2009’da ?ukurova Halk Ozanlar? K?lt?r ve Ara?t?rma Derne?i Ba?kanl???nda bulundu. T?rkiye'deki Halk Ozan? Dernekleri aras?nda ilk ve tek kad?n ba?kan oldu.

Antoloji Com’ da 2008 A?ustos ay?nda Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda serbest ?iir dal?nda "G?z ?kindisi" adl? ?iiri ile birinci oldu.

Antoloji Com’ da 2008 Eyl?l ay?nda Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda serbest ?iir dal?nda "D????" adl? ?iiri ile ikinci oldu.

Kas?m 2008’de "Can?m T?rkiye’m" adl? 2. ?iir kitab? FG Yay?nevi Malcan Ajans’tan ??kt?.

Antoloji Com’ da 2008 Kas?m ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda "Bayra??m" adl? hece ?iiri ile birinci oldu.

28 Kas?m 2008’de 3. Uluslararas? Kapadokya ?iir ??leni ?iir Yar??mas?nda yakla??k 900 eser i?inden "Neye Yarar" adl? hece ?iiriyle mansiyon almaya hak kazand?.

"Can?m T?rkiye’m" adl? kitab? Azerbaycan Bak? Devlet ?niversitesi Filoloji Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?. Dr. Tamilla Aliyeva taraf?ndan incelendi. Eserin inceleme raporu T?rkiye’de ve Azerbaycan’da yay?nland?. ( 2008 )

Azerbaycan’dan Yarat?c?l?k ?d?l? kazand?. Azerbaycan ?airler Meclisi taraf?ndan verilen Mahsati Gencevi Sanat ?d?l?n? ald?.

Ayr?ca "Can?m T?rkiye’m" adl? kitab? Hollanda ve Almanya televizyonlar?nda tan?t?ld?.

Manisa Celal Bayar ?niversitesi T?rk Dili ve Edebiyat? B?l?m? son s?n?f ??rencisi ?rfan Kurucu taraf?ndan haz?rlanan bitirme tezinin konusu oldu. (2008- 2009)

2009'da Ara?t?rmac? Emine Sevin? ?ks?zo?lu taraf?ndan kitaplar?n?n, ?iirlerinin ve sanat ya?am?n?n tahlil ?al??mas? yap?ld?. Bu ?al??ma yurt i?inde ve yurt d???nda ?e?itli yerlerde yay?nland?. (?zbekistan, Azerbaycan, ?sve?, California vb.)

Antoloji Com’ da 2009 Ocak ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda “Bir Gece Yar?s?” adl? hece ?iiri ile birinci oldu.

2009 Ocak ay?nda “Seni Unutaca??m” adl? ?iiriyle Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda hece dal?nda ???nc? oldu.

Antoloji Com’ da 2009 ?ubat ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda “Bu Gece Can?m Ac?yor” adl? ?iiri ile serbest ?iir dal?nda birinci oldu.

Antoloji Com’ da 2009 Mart ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda “Karanl?k Bir G?n” adl? hece ?iiri ile birinci oldu.

23 Nisan 2009’da ??siyad Ba?kan? Hikmet Okuyar’?n T?rkiye genelinde verdi?i “?ebing?l? ile g?nayd?n g?l?m” aya?? ?zerine yaz?lan ?iirler i?inde “?ebing?l? ile G?nayd?n G?l?m” adl? ?iiri ile Hikmet Okuyar ?ebing?l? Dostu ?eref ?d?l?’ne lay?k g?r?ld?.

19 May?s 2009 tarihinde T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 12. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Serhat Kars" isimli eseriyle T?rkiye birincisi oldu.

Antoloji Com’ da 2009 May?s ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda “Can?m?n ??i” adl? hece ?iiri ile birinci oldu.

Antoloji Com’ da 2009 Haziran ay?nda D?nya Bar???na ?a?r? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda “Ta? Eridi” adl? hece ?iiri ile birinci oldu.

2009 Temmuz ay?nda “?lkbaharda A?k” adl? ?iiriyle Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda hece dal?nda ikinci oldu.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 13. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Adana Sevdas?" isimli eseriyle 19 May?s 2010 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

9 Temmuz 2010 tarihinde Yozgat 11. Uluslararas? S?rmeli Festivali ?iir ??leni'nde "Medeniyetlerin Bulu?tu?u Kent Yozgat" konulu ?iir yar??mas?nda "Medeniyetlerin Bulu?tu?u Kent Yozgat" (G?nl?mdeki Yozgat) ba?l?kl? ?iiriyle j?ri ?zel ?d?l? ald?. 9 Temmuz 2010 tarihinde Yozgat 11. Uluslararas? S?rmeli Festivali ?iir ??leni'nde "Medeniyetlerin Bulu?tu?u Kent Yozgat" konulu makale yar??mas?nda "Medeniyetlerin Bulu?tu?u Kent Yozgat" ba?l?kl? makalesiyle j?ri ?zel ?d?l? ald?.

2010 Kas?m ay?nda “Eksilen Yan?m” adl? ?iiriyle Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda serbest ?iir dal?nda ikinci oldu.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 14. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "?anakkale A?k?" isimli eseriyle 19 May?s 2011 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

2011 Haziran ay?nda “Yang?n Yeriyim” adl? ?iiriyle Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda hece ?iir dal?nda ???nc? oldu.

2011 Aral?k ay?nda “G?z ?kindisi” adl? serbest ?iirlerinin yer ald???, kapak tasar?m?n? Etem ?al??kan’?n yapt??? ?iir kitab? yay?mland?. Okuyucular taraf?ndan bu kitaba “ba?ucu kitab?” ad? verildi.

2012 Nisan ay?nda “?ocuklu?um Sende Kald? ?stanbul” adl? hece ?iirlerinin yer ald??? ?n s?z?n? Â??k ?eref Ta?l?ova’n?n yazd??? ve kapak tasar?m?n? Etem ?al??kan’?n yapt??? ?iir kitab? yay?mland?.

2012 Nisan ay?nda “Gel Hadi” adl? ?iiriyle Ankara R?zgâr? grubunun a?t??? ?iir yar??mas?nda hece ?iir dal?nda birinci oldu.

?ukurova Lobisi Dergisi taraf?ndan d?rd?nc?s? d?zenlenen “Y?l?n En ?yileri” konulu halk oylamas?nda Y?l?n ?airi se?ilerek 5 May?s 2012 tarihinde Alt?n Tura? ?d?l?’n? almaya hak kazand?.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 15. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Efeler Diyar? ?zmir" isimli eseriyle 19 May?s 2012 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 16. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Osmaniye G?zellemesi" isimli eseriyle 19 May?s 2013 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

Ayd?n Belediyesi taraf?ndan T?rkiye genelinde ilk kez d?zenlenen “Ayd?n” konulu ?iir yar??mas?nda “Ayd?n G?zellemesi” adl? ?iiriyle T?rkiye 1. si oldu. ?d?l?n? 7 Eyl?l 2013 Cumartesi g?n? Ayd?n’?n d??man i?galinden kurtulu?unun 91. y?l d?n?m?nde ald?.

2005-2006 y?llar?nda y?netiminde bulundu?u ?imdi ise ?yesi oldu?u ?ED (?ukurova Edebiyat??lar Derne?i) taraf?ndan 2012 y?l?ndaki ba?ar?lar? dolay?s?yla 5 Ekim 2013’te d?zenlenen bir t?rende 2012 Y?l? Ba?ar? ?d?lleri etkinli?i ?er?evesinde plaket ve te?ekk?r belgesi ile ?d?llendirildi.

20 Ekim 2013’te Geleneksel ve Uluslararas? 8.Kapadokya ?iir ??leni Yar??mas?nda “Kapadokya” adl? ?iiriyle 600 eser i?inde mansiyon almaya hak kazand?. 1 Kas?m 2013’te Nev?ehir K?lt?r Merkezi’nde yap?lan muhte?em t?rende ?d?l ald?.

7 Aral?k 2013’te “Osmaniye G?zellemesi” ?iirine Osmaniyeliler Ba?ar? ?d?l? verdiler.

Adana B?y?k?ehir Belediyesi Alt?n Koza K?lt?r ve Sanat Merkezinin “G?z ?kindisi” ve “?ocuklu?um Sende Kald? ?stanbul” adl? kitaplar?ndan sat?n alarak d?zenledi?i 13 Kare Sanat G?nleri ?er?evesinde 16 Aral?k 2013’te 24 Adanal? Yazarla birlikte kitaplar?n? imzalad?.

5 Ocak 2014’te “Ya?murdaki D?? ?zleri” adl? ?yk? kitab? Ankara ?r?n Yay?nevi taraf?ndan yay?mland?. Kapak tasar?m?n? Ressam Murat Dikel’in yapt??? kitab?n? 13- 19 Ocak tarihleri aras?nda ?ukurova T?yap Kitap Fuar?nda okurlar?na imzalad?.

Birinci Uluslararas? Ba?kent K?lt?r ve Sanat ??leni’nde T?rk K?lt?r?ne, Sanata ve Edebiyata ve E?itime Hizmetleri 2013 Ba?ar? ?d?l?n? 26 Ocak 2014’te Ankara’da almaya hak kazand?.

26 ?ubat 2014’te BAY?AD (Ba??ms?z Yazarlar ?airler Derne?i) ve Kocaeli T?rk Oca??n?n birlikte d?zenledikleri “Hocal? Katliam?” konulu ?iir yar??mas?nda “Uyan D?nya Hocal?’da ?l?m Var” adl? hece ?iiriyle 5. oldu.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 17. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Van G?zellemesi" isimli eseriyle 19 May?s 2014 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

26 May?s 2014’te Milli E?itim Bakanl??? ve Adana Valili?inin ortakla?a d?zenledi?i 01 K?lt?r Sanat Edebiyat Festivalindeki katk?lar?ndan dolay? T?rk Diline Sanata ve Edebiyata Ba?ar?l? Katk?lar? Olanlar ?er?evesinde plaketle ?d?llendirildi.

26 Haziran Atat?rk K?lt?r Saray?’nda Necip Faz?l K?sak?rek an?s?na d?zenlenen Tokat 7. Ye?il?rmak ?iir ??lenine davet edildi. 31 May?s 2014’te ?ok b?y?k bir topluluk kar??s?nda ?iir okudu.

15 Haziran 2014 tarihinde “?ki Devlet Bir Millet 9. Kapadokya ?iir ??leni Karaba?’dan T?rk D?nyas?na G?n?l K?pr?s?” etkinli?inde Azerbaycan Milletvekili Dr. Ganire Pa?ayeva ve Kapadokya ?iir ??lenlerinin Mimar? Ay?e Paslanmaz taraf?ndan Onur Belgesi ile ?d?llendirildi.

16 Haziran 2014 tarihinde Avrasya Beynelmilel Ara?t?rmalar Enstit?s? taraf?ndan T?rk Edebiyat?na hizmetlerinden dolay? Fahri Ferman ile ?d?llendirildi.

18 Haziran 2014 tarihinde Â??k ?em?ir Medeniyet Oca?? ??timai Birli?i taraf?ndan T?rk Edebiyat?na Hizmetlerinden dolay? Fahri Ferman ile ?d?llendirildi.

16 A?ustos 2014’te Buharkent Belediyesi taraf?ndan her y?l d?zenlenen “Taze ?ncir Festivali” etkinlikleri ?er?evesinde bu sene ilk kez tertiplenen “Buharkent Konulu ?iir Yar??mas? “nda “Buharkent” adl? ?iiriyle T?rkiye ???nc?s? oldu.

5 Ocak 2015’te “Pembe D??ler Sandal?” adl? ?yk? kitab? Ankara Ekinsanat Yay?nevi taraf?ndan yay?mland?. Kapak tasar?m?n? Âdem ?oban’?n yapt??? kitab?n? 13- 18 Ocak tarihleri aras?nda ?ukurova T?yap Kitap Fuar?nda okurlar?na imzalad?.

T?rkiye Sevdas? isimli projeye kaynak olu?turmak i?in T?rkiye genelinde geleneksel olarak tertiplenen 18. Hikmet Okuyar ?d?ll? ?iir Yar??mas?'nda "Ni?de G?zellemesi" isimli eseriyle 19 May?s 2015 tarihinde T?rkiye birincisi oldu.

?iirlerinin pek ?o?u Azerbaycan’da Bak? ?niversitesi’nde ??retim g?revlisi olan Profes?r Doktor Karina Minasyan Abdulvahabzade taraf?ndan Bak? Slavyan ?niversitesi Filoloji Fak?ltesi T?rk Leh?eleri B?l?m?nde okutulmak ?zere Azerbaycan T?rk?esi’ne ?evrildi; Ayr?ca Telli Penahq?z? da baz? ?iirlerini Azerbaycan T?rk?esi’ne ?evirdi.

Baz? ?iirleri Nasiba Yusupova taraf?ndan ?zbek?eye ?evrildi.

Baz? ?iirleri Anna Gousseginov Krueger taraf?ndan Rus?aya ?evrildi. Moskova Dostoyevski Akademisi’nde ders olarak okutulmaktad?r.

Baz? ?iirleri Prof. Dr. Silkhe Rahn taraf?ndan Almancaya ?evrildi. Almanya Berlin Arie Kunst Akademisi’nde ders olarak okutulmaktad?r.

Baz? ?iirleri Irakl? ?nl? edebiyat?? Mehmet Mehdi Bayat taraf?ndan Arap?aya ?evrildi ve Irak’ta gazete ve dergilerde yay?nland?.

“?i?ek A?t? Yaln?zl???m” adl? kitab? Osman Dervi? taraf?ndan G?rc?ceye ?evrilerek yay?nland?.

Line Jarl Borg taraf?ndan Norve??eye ?evrilen ?iirleri vard?r.

Ne?e Figen Reinard taraf?ndan baz? ?iirleri ?ngilizceye ?evrildi.

Durmu? Ali ?zkale taraf?ndan baz? ?iirleri Frans?zcaya ?evrildi.

?e?itli derneklerde ?al??malar yapmaktad?r. ” ?LESAM “ ?lim Eser Sahipleri Derne?i, “?OKDER “ ?ukurova Halk Ozanlar? K?lt?r ve Ara?t?rma Derne?i, “AY-Bir” Akademisyen ve Yazarlar Birli?i, “B?LK?-DER” Bilim ve Kitap Dostlar? Derne?i, “?ED” ?ukurova Edebiyat??lar Derne?i, Adana K?lt?r Sanat Derne?i, ?zg?r Pencere, Tema ?yesidir. Bir s?re ?ukurova Edebiyat??lar Derne?i Y?netiminde yer ald?. Bu g?revden kendi iste?iyle ayr?ld?. Adana K?lt?r Sanat Derne?i’nin Denetim Kurulu asil ?yesi olarak bir d?nem g?rev ald?. ?ukurova Halk Ozanlar? K?lt?r ve Ara?t?rma Derne?i y?netiminde d?rt d?nem g?rev ald?. Dernek ba?kanl???nda ve ba?kan yard?mc?l?klar?nda bulundu. T?rkiye'deki Halk Ozanlar? Dernekleri i?inde ilk ve tek kad?n ba?kan oldu. Halen “?UKUROVA?AT” Ba?kan?d?r.
Adana'da yay?mlanan S?ylem Ayl?k K?lt?r ve Sanat Dergisi'nin yaz? kurulunda g?rev yapmaktad?r. Ankara'da yay?mlanan Ekin Sanat Ayl?k Edebiyat ve D???n Dergisi’nin Adana sorumlusudur. Ayd?n S?ke’de yay?mlanan Sar? Zeybek Edebiyat K?lt?r ve Sanat Dergisi’nin Adana sorumlusudur. Gaziantep’te yay?mlanan Kumru Dergisi’nin de Adana temsilcisidir. Kahramanmara?’ta yay?nlanan Yorum Edebiyat’?n yaz? kurulundad?r. G?m??hane’de yay?mlanan Herfene Edebiyat Dergisi’nin Adana sorumlusudur. Avrupa’da 21.000 adet bas?l?p sat?lan Avrupa Gaziantep’te De?i?im R?zgâr? Dergisi’nin k??e yazar?d?r. Avrupa’da 21.000 adet bas?l?p sat?lan Avrupa Olay Gazetesi’nin k??e yazar?d?r. Almanya’da yay?mlanan Avrupal? T?rklerin G?r Sesi Avrupa T?rk Haber Gazetesi’nin, T?rkiye’nin Yazar Portal? Bilgi A??’n?n, Milliyet Blog’un, ?ukurova T?rk Haber Gazetesi’nin, k??e yazarlar?ndand?r. Yurt i?inde ve yurt d???nda baz? gazetelerde k??e yazarl??? d???nda ?iir k??eleri de haz?rlamaktad?r. T?rkiye’de ulusal ve yerel ?e?itli gazetelerde; internet sitelerinde yaz?lar?, ?iirleri yay?nlanmaktad?r. Azerbaycan’?n K?lt?r ve Edebiyat Portal?’n?n T?rkiye temsilcisidir. Ge?mi?te Gazette Gazetesi’nde, Son Nokta Gazetesi’nde ve ?ukurova Metropol Gazetesi’nde k??e yazarl??? yapm??t?r. Halen ?ukurova Metropol Gazetesi’nin k??e yazar?d?r.
Ayr?ca ulusal ve yerel televizyonlardaki edebiyat, k?lt?r, e?itim konular? ba?ta olmak ?zere ?e?itli sohbet programlar?na kat?lmaktad?r. Sosyal faaliyetler d???nda karikat?r ?izmek; resim yapmak; ?ocuklara y?nelik oyunlar yaz?p sahnelemek; el sanatlar?yla u?ra?mak sevdi?i ?al??malardand?r. Sena ve Seda adlar?nda iki k?z annesidir. K?z? Seda Kara’dan Arya ve Uygar adlar?nda iki torunu vard?r.
YAYIMLANAN ESERLER?:

01. ?i?ek A?t? Yaln?zl???m (?iir Kitab?) ?zg?n Yay?nevi
02. Can?m T?rkiye’m (?iir Kitab?) Malcan Ajans FG Yay?nevi
03. G?z ?kindisi (?iir Kitab?) Ekinsanat Yay?nevi
04. ?ocuklu?um Sende Kald? ?stanbul (?iir Kitab?) Ekinsanat Yay?nevi
05. Ya?murdaki D?? ?zleri ( ?yk? Kitab?) ?r?n Yay?nevi
06. Pembe D??ler Sandal? (Serbest ?iirler)

YAYIMLANMAYA HAZIR ESERLER?:

01. Bir Kalp B?rakt?m Sana (Hece ?l??s?yle yaz?lm?? a?k ?iirleri)
02. Yaras? Islak (?iirler)
03. A?k? Heceledim (Hece ?l??s?yle yaz?lm?? a?k ?iirleri)
04. G?len ?izgiler (?iirler)
05. On Dilde Harika Ufuk ?iirleri (Ba?ka Dillere ?evrilmi? ?iirleri)
06. Melekler ?ahit Olsun (Mistik ?iirler)
07. ?ocuklar ??in Tiyatro Oyunlar? (Tiyatro-oyun-oyunca)
08. U?urtma ile Ku? (?ocuk Hikâyeleri)
09. G?kku?a?? (?ocuk ?iirleri)
10. Merhamet (?yk?ler)
11. Az Gittim D?z Gittim ( Makale, deneme, gezi, an?, r?portaj… )
12. ?ocuklar?ma Masallar (Masal)
13. Kara Gezgin (Masal)
14. Halk Hikâyeleri (Derleme)
15. ?l ?l T?rkiye ?iirleri (T?rkiye’mize, illerimize, il?elerimize ?iirler)
16. Adana Sevdas? (Tan?t?m Turizm K?lt?r Sanat Eseri)

BESTELENEN ???RLER?:

01. Ayr?l?k Yaman Allah’?m (Hamza Kaya )
02. Gel Bar??al?m (Hamza Kaya)
03. Adana Methiyesi (Hamza Kaya)
04. Bahar (Hamza Kaya)
05. Dayanamam Yoklu?una (Hamza Kaya)
06. Neye Yarar (Hamza Kaya)
07. Cesaretin Yoksa (Hamza Kaya)
08. Adana’m? ?zledim (Hamza Kaya)
09. G?n?l Kap?m (B?lent Ku??u) TSM
10. Anadolu’ya Selam Olsun ( Â??k Turan Akta?)
11. Efsane ?ehir Sivas (Â??k Derdiyar Murat Tanr?verdi)
12. Bir Gece Yar?s? (Â??k Derdiyar Murat Tanr?verdi)
13. Son Kez ?p?yorum (Â??k Derdiyar Murat Tanr?verdi)
14. Gel Bar??al?m (Nazmi Uzan)
15. Ayr?l?k Yaman Allah’?m (Nazmi Uzan)
16. Hac? Bekta? Ya??yor (Turabi Kaya)
17. Pirim H?nkâr?m (Turabi Kaya)
18. G?n?ller Fatihi Bekta?i Veli (Turabi Kaya)
19. M?ebbet (Mesut Eray) TSM
20. Unutmam Seni (Cengiz At?lgan) TSM
21. Sen Beni (Selma Esmeray Konuralp) TSM
22. Can Azerbaycan (Sevin? Tofiqq?z?)
23. T?rkiye’m (Sevin? Tofiqq?z?)
24. Nerdesin (Murat Duman)
25. Ayr?l?k- Gitme Kal Diyorum Dinlemiyorsun (B?lent Ku??u)
26. Uyan D?nya Filistin’de ?l?m Var (Cemil ??ler- ?en?alar)
27. Uyan D?nya Hocal?’da ?l?m Var (Cemil ??ler- ?en?alar)
28. Sensin T?rkiye’m (Ozan Fedai Ko?)
29. Ey A?k (Beyza Ba?ar)

???RLER? VE YAZILARI A?A?IDAK? DERG?LERDE YER ALMI?TIR:

01. Ekinsanat Dergisi
02. Sar? Zeybek Dergisi
03. S?ylem K?lt?r Sanat ve Edebiyat Dergisi
04. T?rkiye Sevdas? Dergisi
05. Ayk?r?sanat Dergisi
06. ?mgelem Dergisi
07. B H Sanat Dergisi
08. Alk?? Dergisi
09. Maki Edebiyat Dergisi
10. Yal?nayak Sanat Dergisi
11. Avrupa’da De?i?im R?zgâr? Dergisi
12. Kumru Edebiyat Dergisi
13. ??el Sanat Kul?b? Dergisi
14. Tay Dergisi
15. Ayd?n Efesi Dergisi
16. L?l Sanat Dergisi
17. Alternatif Sanat Dergisi
18. ?a?da? Ya?am Ayl?k K?lt?r Sanat Edebiyat Dergisi
19. Ortanca Edebiyat Dergisi
20. ?ukurova Lobisi Dergisi
21. ?ukurova’dan D?nyaya Kadirli Dergisi
22. Tmolos Edebiyat Dergisi
23. K?lt?r ?a?layan? Dergisi
24. ??retmenim Dergisi
25. Kum Edebiyat Dergisi
26. Hayal K?lt?r Sanat Edebiyat Dergisi
27. Yorum Edebiyat Sanat
28. Hisler Bulvar? Sanat Edebiyat M?zik Dergisi
29. K?mbet Dergisi
30. ??ng? K?lt?r Sanat ve Edebiyat Dergisi
31. Havuz Dergisi
32. Erciyes Dergisi
33. Kasaba Sanat Edebiyat ve K?lt?r Dergisi
34. Kasabadan Esinti Dergisi
35. Edebiyat Yapra?? Dergisi
36. Berfin Bahar Ayl?k K?lt?r Sanat ve Edebiyat Dergisi
37. Sunak K?lt?r ve Yaz?n Dergisi
38. ?ilep Dergi
39. Bizim Ece Dergisi
40. K?mbet Alt? Dergisi
41. ?al? K?lt?r Sanat Dergisi
42. ???i Emeklileri Dergisi
43. De?er Dergisi
44. 4 Mevsim K?lt?r Sanat Edebiyat ve Haber Dergisi
45. Usare ?? Ayl?k K?lt?r Sanat Edebiyat Dergisi
46. Yeni D?nem Ayl?k K?lt?r Sanat ve Edebiyat Dergisi
47. Herfene Edebiyat Dergisi
48. ?vercinka

YER ALDI?I ANTOLOJ?LER:

"20. Y?z Y?l Halk ?airleri"
Haz?rlayan: Yard?mc? Do?ent Dr. Bekir Sami ?zsoy
"D?nden Bug?ne ?ukurova ?airleri"
Haz?rlayan: Mustafa Emre
"Adana’da K?lt?r Sanat ?nsanlar?"
Haz?rlayan: Mustafa Emre
"Ya?ayan ?ukuroval? Â??klar ve Gelene?e Tabi Olan Halk ?airleri Antolojisi"
Haz?rlayan: Mansur Ekmek?i
''Sar?kam?? Destanlar?'’
Yard?mc? Do?ent Doktor Bekir Sami ?zsoy
"Turuncu Antoloji 2008"
Haz?rlayan: F G Yay?nevi (Malcan Ajans)
"Ankara R?zgâr? Antolojisi 2008"
Haz?rlayan: Ahmet Ero?lu
"A?k ve Hasret ?iirleri Antolojisi" 2008
Haz?rlayan: Y?lmaz Karamersin (G?nd?z Kitabevi )
“Sonsuzlu?a Y?r?y??” (Muhsin Yaz?c?o?lu ?iirleri Antolojisi) 2009
Haz?rlayan: Sivas Belediyesi
“Azerbaycan ?iirleri Antolojisi” 2009
Haz?rlayan: Azerbaycan Bak? Vekt?r Uluslararas? ?lim Merkezi
"D?nya Bar???na ?a?r? Grubu ?iir Antolojisi 1 " 2009 "Bar?? ?a?r?s?"
Haz?rlayan: G?kmen Y?lmaz Erdem
"D?nya Bar???na ?a?r? Grubu ?iir Antolojisi 2 " 2011 "Bar?? ?a?r?s?"
Haz?rlayan: G?kmen Y?lmaz Erdem
“?airler Se?kisi ?iir Antolojisi” 2011
Haz?rlayan: Sivas Yazarlar ve ?airler Derne?i
“?ukurova’da ?iir ?iirde ?ukurova” 2 Cilt 2011
Haz?rlayan: Dr. ?mer Ulu?ay
“Yozgat Sevdas?” 2011
Haz?rlayan: Ahmet Sarg?n (Yozgat ?air ve Yazarlar Birli?i Yay?n?)
“?airler At??ma Antolojisi” 2011
Haz?rlayan: Anadolu K?lt?r Sanat ve Mozaik Derne?i
“Kapadokya ?iir ??leni Antolojisi” 2011
Haz?rlayan: Ay?e Paslanmaz
“Amasya Sevdas?” 21 Mart 2013
Haz?rlayan: M?zeyyen Keskin
“Amasya Sevdas?” 21 Haziran 2013
Haz?rlayan: M?zeyyen Keskin
“Ayd?n ?iirleri Antolojisi” 2013
Haz?rlayan: ??kr? ?ks?z (Ayd?n Belediyesi K?lt?r Yay?n?)
“Saz?n Ve S?z?n Sultanlar?” 2013
Haz?rlayan: Dr. Fatma Ahsen Turan - Gazi ?niversitesi
“Uluslararas? ?air Bak??l? Kalemler Antolojisi - 1” 2014 Ocak
Haz?rlayan: Sultan ?zate?
“Hocal? ?iirleri Antolojisi” 2014 ?ubat
T?rk Ocaklar? ?zmit ?ubesi – BAY?AD
“?airler Se?kisi ?iir Antolojisi” 2014 Nisan
Haz?rlayan: Sivas Yazarlar ve ?airler Derne?i
“Buharkent ?iirleri Antolojisi” 2014 A?ustos
Haz?rlayan: ??kr? ?ks?z – Naim ?zdamar
“Bir Millet ?ki Devlet Bayraklarda Hilalimiz T?rkiye- Azerbaycan Kad?n ?airler G?ldeste 1”
16 Kas?m 2014
Prof. Dr. Tamilla Abbashanl? Aliyeva - Rabia Bar?? K?ken - Fatma Bahar Hal?c? G?kfiliz
“Amasya Sevdas?” 24 Kas?m 2014
Haz?rlayan: M?zeyyen Keskin
“Uluslararas? ?air Bak??l? Kalemler Antolojisi - 2” 2015
Haz?rlayan: Sultan ?zate?
“Amasya Sevdas?” 2014 Aral?k
Haz?rlayan: M?zeyyen Keskin
“Denizli ?iirleri Antolojisi” 2014 Aral?k
Haz?rlayan: Safiye Samyeli
“Nevruz ?i?ekleri” Uluslar Aras? ?iir Antolojisi 2015 ?ubat
?emsettin Kuzeci

YER ALDI?I ANS?KLOPED? VE K?TAPLAR:

* ?hsan I??k'?n haz?rlad??? Elvan Yay?nlar? Resimli ve Metin ?rnekli T?rkiye Edebiyat??lar ve K?lt?r Adamlar? Ansiklopedisi’nin 11. cildinde; ?e?itli antolojilerde yer ald?. (2009)
* Ayr?ca Samsun’da Ya?ayan ?av?atl?lar Rehberi’nde “Cana Cans?n T?rkiye’m” ?iiri ?n kapak i?inde yay?nland?. 2009
* Muhsin Durucan’?n haz?rlad??? “Bir Sevdad?r Azerbaycan” adl? Gezi Yaz?lar? kitab?nda “Can Azerbaycan” adl? ?iirine ve gezi foto?raflar?na yer verildi. (2014)
* Adalet Bakanl??? taraf?ndan ??kart?lan ve T?rkiye’deki b?t?n hapishanelere g?nderilen De?er Dergisi’nde Aral?k 2014’te “Ho?g?r?” adl? ?iiri yer alm??t?r.


ILGIN ANILARDA YOLCULUK
Ah ge?mi?
Ad? ge?mi? ama kendi ge?memi?.
Yaralar? bile taptaze,
Hâlâ dipdiri usumda…
?stelik ?lg?nlar gibi yay?lm??,
Yeni an?lara ya?ama hakk? tan?madan
Belle?ime ?ylesine yerle?mi? ki
Unutmaya ?al??t?k?a k?k salm??.
Tuz ve su sevdal?s? ?lg?nlar gibi
G?zya?lar?mla beslenerek b?y?yen
Tuz sedirine ?yk?n?p
B?y?d?k?e
Beynimi daha ?ok istila eden
Ilg?n an?lar?mdaki yolculukta
Bazen ?l?k r?zgârlar esti,
Bazen de f?rt?nalar,
Boralar, tayfunlar, kas?rgalar…
Dost sesi duymak,
Ayak izleri toplamak istedim
Yaln?zl?k soka??mda
Mutluluk dilenen ya?l? g?zler fersiz…
Ge?mi? r?zgâr gibi ge?memi?
An?lar ?lg?n,
Ben de biraz y?lg?n?m y?lg?n!

ADANA.20.02.2014
SAAT:07.20


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: