Hasan AKAR (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).”On ?ehir-On ?air ya da Simur? ate?i” (Makale)

1-02-2014, 05:37
2 548

simurg

“Karadeniz ve Akdeniz’in Mavi Y?rekli ?ki ?nsan? ?afak Nur Yal??n ve S?leyman Altunba?’a”

Hasan AKAR

“On ?ehir -On ?air Bulu?mas?” kapsam?nda 17-18 Ocak 2014 tarihleri aras?nda Antalya Kalei?i Karatay Medresesi’nde kat?ld???m k?lt?r-sanat etkinli?inde, Tokat’a gitti?imde gazetedeki yaz?m?n ba?l??? b?yle olacak demi?tim. Bu projeyi uzun ?abalar neticesinde iki de?erli dost hayata ge?irmi?ti. Biri Karadeniz’in h?r??n dalgalar? aras?nda duygular?n? geli?tirip, ?iir d?nyam?zda basamaklar? emin ad?mlarla t?rmanan Samsun’dan S?leyman Altunba?, di?eri Akdeniz’in durgun sular?nda k?lt?r sanata sessizce kula? atan, etkinli?e ev sahipli?i yapan Antalya’dan ?afak Nur Yal??n Han?mefendi. Bu mavi y?rekli iki de?erin di?er bir ortak ?zelli?i de ba?ar?l? birer e?itimci olmalar?.
Projenin ilk bas?l? ?r?n? on ?ehri temsilen on ?airin ?iirlerinin yer ald??? “Simurg Ate?i-On ?ehir On ?air ?iir Se?kisi” adl? eserin Antalya’da olduk?a iyi haz?rlanan bir program ve imza t?reni ile tan?t?m? yap?ld?.18 Ocak 2014 Cumartesi g?n? 1250 y?l?nda Sel?uklu Veziri Celaleddin Karatay taraf?ndan iki eyvanl? olarak in?a edilen Antalya Kalei?i Medresesi k?lt?r ve sanata de?er veren insanlarla dolup ta?t?. Biz de na?izane Tokat ad?na selam ve sayg?lar?m?z? sunup, ?ehrimizdeki bu alanda yap?lan faaliyetlerden, Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?i ve b?nyesinde yay?nlanan K?MBET Dergisinden bahsettikten sonra ?iir da?arc???m?zdan birka? ?iiri yorumlamaya ?al??t?k.
Bize g?re etkinlikte verilen mesajlar olduk?a ?nemliydi. “Ben” olmayaca??z, “Ba?” olmayaca??z aksine “Biz” olaca??z denildi. Belki de bu y?zden b?t?n kat?l?mc?lar?n y?zleri g?l?yor, k?sa s?rede olu?an dostluklar? d??a vuruyordu. Program sadece ?iirle s?n?rl? de?ildi. ?ehrin tan?nm?? bestekârlar? ve m?zisyenlerinden Ay?e Pekcan Turan, Y?ld?z ?reng?n, Ali ?zparlar ve Demet Emen’den olu?an bir grup da T?rk halk ve sanat m?zi?inden se?ilmi? bir repertuarla dinleyicileri mest etmeyi ba?ard?lar.
Etkinli?e Antalya’dan ?afak Nur Yal??n, Kayseri’den Ali ?zkanl?, Yozgat’tan Ahmet Sarg?n, Manisa’dan Mehmet Metin Ba?, ?zmir’den Birg?l Sevil Tekinay, Samsun’dan S?leyman Altunba?, Ankara’dan G?lay Alt?nsoy, Nev?ehir’den Ay?e Paslanmaz ve Tokat’tan bendeniz kat?ld?k. Gaziantep’ten Zekeriya Efilo?lu ise mazereti sebebiyle gelemedi. Sunumunu ev sahibi olarak ?afak Nur Yal??n’la S?leyman Altunba?’?n yapt??? ?iir dinletisinde ?airler, slayt e?li?inde biyografileri sunularak k?rs?ye davet edildiler. Dinleyicilere bu tarihi mekânda Osmanl? ?erbeti, g?l lokumu ve g?l suyu ikram edildi.
Ak?am dokuz ?airin kat?l?m?yla Blue Sea Garden’de ger?ekle?en de?erlendirme toplant?s? ve al?nan kararlar gelece?e k?lt?r ve sanat alan?nda yeni bir ?????n do?aca??n? m?jdeliyordu.
Antalya’daki kat?l?mc?lar aras?nda Burdur 21.D?nem MHP Milletvekili Yard. Do?. Dr. S?leyman Co?kuner ve e?i ?air Dr. Ay?e Co?kuner, ?LESAM Antalya Temsilcisi Mustafa Ceylan, Geli?im Sanat K?lt?r Merkezi Kurucu ?yesi-?air T?rk ??er Ko?, ?air Necati Orak??, ?zel Antalya Envar E?itim Kurumlar? Liseler M?d?r? M. Ali Sar?ca, Bucak Kanal 15 TV Program Yap?mc?s? Abbas ?enel, ?airler Yusuf ?zcan, Ozan ?am Hasan, Ayhan ?evik, Harun Yi?it, Mahmut Karanfilda??, ?kke? ?zt?rk, Afife Demirta? da yer ald?.
Etkinli?e ve esere ad?n? veren on ?airin duygular?n? yans?tan Simurg, efsanevi bir ku?tur. Fars?a Z?mr?d-? Anka Ku?u, T?rk?e’de Tu?rul ku?u olarak biliniyor. Efsaneye g?re ku?lar?n h?k?mdar? olan Simurg Kaf Da??’n?n ?zerindeki bir tepede bilgelik a?ac?n?n dallar?nda ya?ar. Nerde bir huzursuzluk varsa oraya gider d?zeltirmi?. Simurg ne zaman u?u?a kalksa bu bilge a?ac?n?n yapraklar? titrer tohumlar? d?k?lerek her tarafa sa??l?rm??. ??te bu tohumlarda dertlerin devas? olurmu?. Yine efsaneye g?re b?y?k m?cadelelerden sonra hayatta kalmay? ba?aran Simurg otuz ku?luk bir kafileymi?.
Haz?rlanan projede bundan esinlenilerek birka? y?l i?inde kademeli olarak il ve ?air say?s?n?n otuza ??kar?lmas? hedefleniyor. 2014 y?l?nda ise her ay i?inde bir ilde bu eserde yer alan ?airlerle o ilde ya?ayan di?er ?airlerin bulu?mas? ger?ekle?ecek. Otuz Simurg bu g?zel vatan?n topraklar?na Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hz. Mevlâna’n?n, Yunus’un, Hac? Bekta? Veli’nin, Mehmet Akif Ersoy’un, Orhan Veli Kan?k’?n Arif Nihat Asya’n?n, Necip Faz?l K?sak?rek’in, Â??k Veysel’in, Cahit K?lebi’nin ve daha nice ?airin yolundan ko?arak T?rk ?iiri ad?na g?ky?z?ne kanat a?acaklar.
Yaz?m?z?n bu b?l?m?nde bu de?erli eserde yer alan ve Antalya Bulu?mas?n? ger?ekle?tiren ?airlere k?saca de?inerek ?iirlerinden birer d?rtl?k aktaral?m.
Yi?itlerin harman oldu?u diyarlardan Yozgat’ta 1954 y?l?nda do?an Ahmet Sarg?n hâlen Yozgat ?airler ve Yazarlar Derne?i Ba?kanl???n?, ?LESAM Yozgat Temsilcili?iyle birlikte y?r?t?yor. Herkes onu Yozgat’?n k?lt?r el?isi olarak tan?yor. S?rmeli ?iir Etkinliklerinin mimar? ve on d?rt eser sahibi olan Sarg?n, mahalli televizyonlarda program yap?mc?l???n? ba?ar?yla g?t?r?yor.

“Kaderin elinde oyuncak oldum,
Hâlden hâle s?r?kl?yor yar beni.
A?k?n ile yand?m, sarar?p soldum,
A?lad???m gecelere sor beni”

Erciyes’in karl? zirvelerinden Mimar Sinan’?n sanat ve Seyyid Burhaneddin tasavvuf ruhlu insanlar?ndan 1956 Kayseri do?umlu Ali ?zkanl? bir emekli e?itimci. ?lkemizin de?i?ik dergilerinde yaz?lara imza atan ?air mahalli televizyonlarda k?lt?r programlar? yap?yor. T?rkiye Yazarlar Birli?i ?yesi olan ?zkanl?’n?n be? yay?nlam?? eseri bulunuyor.

“Uslanmaz ayaklar hayra gitmiyor
Bu?ulanan g?zler yârini arar
G?n?le yerle?en derler bitmiyor
Duygu y?kl? s?zler ruhlar? sarar”

Kapadokya’n?n peri bacalar? aras?nda do?an Kapadokya ?airler Ve Yazarlar Birli?i Derne?i Ba?kan? Ay?e Paslanmaz ?iir d?nyas?nda Peri K?z? olarak biliniyor. ?rg?p FM’in sahibi olan paslanmaz, Kapadokya ?iir ??lenlerinin organizesini y?llard?r ba?ar?yla s?rd?r?yor.

“Sabah ezan?nda kap?lar ?ald?,
Y?reklerde s?z? K?r?m s?rg?n?.
Ruslar t?feklerle i?eri dald?,
Y?reklerde s?z? K?r?m s?rg?n?”

?zmir Kadife Kalenin kadife y?rekli insan? 1962 do?umlu Birg?l Sevil Tekinay, ?zmir BAY?AD Temsilcili?i g?revini s?rd?rmekte, ?iir d?nyas?na farkl? bir tarzda umutla kanat a?maktad?r.

“Bir ?mre bedel mutluluk vard?r bir ?ift g?zde
Pek ?ok mana vard?r
A?k, vefa kalpte kaland?r
E?er ki e?er kalpte kalan bir ?ey yoksa
Bir an? ya da sili de olsa bir hat?ra
Ama cefa ama vefa yoksa
??te o zaman bil ki sevda denen ?eyde yoktur
Bilesin”

?stiklal G?ne?inin do?du?u Samsun’da 1960 y?l?nda g?zlerini sevgiyle a?an- Bafral?- G?lay Alt?nsoy y?llard?r biriktirdi?i duygular?n? “Ekmek Aras? Sevgi” adl? eserde toplad?.

“Kelimelerden kuleler yapt?m
Bir varm?? iki de varm?? sevmek de varm??…
Kurumu? kahve telvelerinin ?? vakit masallar?nda
G?zlerinin elas? d??t? yine g?zlerime,
Zifiri heyecanlar?m g??men ku?larla,
Bilinmez diyarlara ta??nd?”

Gakko?lar?n memleketi Elaz?? 1966 do?umlu Mehmet Metin Ba?, “?iirle ?ald?m Kap?n?” “ve ?iir D??t?” eserleriyle ?iir d?nyam?zda tan?nd?. Hâlen Soma SEA? ??letmesinde memuriyet g?revine devam etmektedir.

“Sana k?sersem,
Y?re?imin kal?nt?lar? sar? bir kelebe?e d?ner
Begonyalar boynu b?k?k bekler,
?brahim’in b??a?? boynuma iner,
Sana k?sersem
Ey?p sabr?n? nas?l yener
O yaralar? nas?l diner…”

Karadeniz’in deli dalgalar? aras?nda 1957 y?l?nda Trabzon-?aykara’da do?an munis y?rekli insan? S?leyman Altunba? hâlen Bafra Atat?rk Anadolu Lisesi M?d?r yard?mc?l??? g?revini s?rd?r?yor. Mahalli bir radyoda k?lt?r sanat program? yapan ve Bafra K?lt?r ve Sanat Derne?i Ba?kan? olan Altunba?’?n be? yay?nlanm?? eseri bulunuyor.

“Asi mavim,
G?ky?z?ne bir kement atal?m bu gece
Mavi u?urtmalar?m?z? ba???layal?m sokak ?ocuklar?na
Mesela,
Sat?lmayan, elde kalan ta? plaklar olal?m
Biraz M?nir Nurettin, ?ok?a Safiye Ayla…
Kom?ular?n zillerini ?al?p, nefes nefese ka?al?m
Sa?ma sapan k?s??lerimizi bir ?uvala koyup,
Karadeniz’in en lacivert yerine f?rlatal?m”

Akdeniz’in sessiz mart?s? 1963 Mersin Tarsus do?umlu ?afak Nur Yal??n Antalya K?z Teknik Ve Meslek Lisesi ?ngilizce ??retmeni olarak g?rev yap?yor. ?iirleri K?SADER taraf?ndan ??kar?lan “Mavi Y?rekler” ve “Maviye Yolculuk” ?iir antolojilerinde yay?nlanm??t?r.

“Severken unutmak kolay m? s?yle
G?zlerim g?r?nce bu g?n?l sevdi
Severken unutmak kolay m? b?yle
Tenine de?ince kalbim titredi
Severken unutmak kolay m? s?yle”

Zekeriya Efilo?lu, Hekimo?lu t?rk?s?n?n dillendi?i topraklarda 1972 y?l?nda Ordu-Akku?’ta do?du. Halen Gaziantep G?l?en Batar Anadolu Lisesi M?d?rl???n? y?r?tmektedir. Mahalli bir televizyonda program yap?mc?l???n? s?rd?ren Efilo?lu’nun sekiz yay?nlanm?? eseri bulunmaktad?r.

“Ya?murlar ya?arken kavu?tuk senle
Sanki bir bedendik inan yeminle
Sus art?k sadece kalbimi dinle
Seninle atmazsa dursun Firuze “

Ve bu fakir 1957 Tokat do?umlu. Hâlen Tokat Anadolu Lisesi M?d?r Ba?yard?mc?l??? g?revini y?r?t?yor. ?LESAM Tokat ?l Temsilcisi ve K?MBET Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni. Yay?nlanm?? be? eseri bulunmakta.

“S?nm?? sand???n volkan sakl?ym?? y?re?inde me?er
G?rsem r?yas?n?, hayal olsa da ya?amaya de?er.
Ellerini ellerimden hi? ay?rma ne olur
Bir g?n deniz k?y?s?nda bulu?ursak e?er”

Evet, Antalya’dan g?zel duygularla d?n?yoruz. Konya Sel?uk E?itim Enstit?s?’nden arkada??m kadim dostum M. Ali Sar?ca, Ahmet Sarg?n A?abeyle bizi bir mihmandar gibi terminalden al?p Antalya’y? kar?? kar?? gezdirip terminalden yolcu edi?ine kadar yan?m?zdan ayr?lmad?. Yeni tan??t???m?z S?leyman Co?kuner Bey bir pervane gibi etraf?m?zda d?nd? bizi kendisine yeni bir dost olarak ba?lad?. Hem?erim T?rk ??er Ko?, Geli?im Sanat K?lt?r Merkezi-?LESAM Antalya Temsilcili?inde bizleri ikramlar? ve g?zel sohbetiyle a??rlad?.
Te?ekk?rler Antalya. Te?ekk?rler “On ?ehir On ?air” Projesinin mimarlar?, Simurg Me?alesi’ni tutu?turan S?leyman Altunba? ve ?afak Nur Yal??n karde?im. Te?ekk?rler vefal? M. Ali Sar?ca ailesi. Kaliteli Ya?am ?nc?s?, g?zel insan S?leyman Co?kuner Bey, Karatay Medresesi ??letmecisi Bekir ?akal, Blue Sea Garden Otel (Mavi Deniz Bah?esi) sahibi Y?lmaz ?zbay ve di?er eme?i ge?enler binlerce te?ekk?r sizlere.
S?zlerimi Antalya T?nek Tepe’de yazd???m bir d?rtl?kle bitiriyor, gelece?e, maviye kanat ??rpmak i?in yollara d??en mavi y?rekli, g?zel insanlar?n bulu?aca?? programlara merhaba diyorum.

“Yand?k?a i?imizde hâlâ o kor,
Da?lardan inse buzlar erimesi zor.
?ok g??m?? bulu?mas? dalgalar?n,
Sen hasreti bir de ?ekenlere sor.”


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: