K?TAP MOLASI-I

17-02-2015, 11:06
1 241


G?nl?k Haber Ajans? T?rkiye temsilcisi

Kitaplarla ya?ama sevinci aras?nda, ba?ka hi?bir ikilide bulunmayan ezelî bir ba? olmal?… D?nya ko?usunun insan? ?ok yordu?u ve bedenini tahakk?m alt?na ald??? zamanlarda bile, g?zkapaklar?n?n u?runa direni? g?sterdi?i, buna ra?men mesut oldu?u en t?ls?ml? kuvvet ??nk? onlar…

?smine prensip dedim; karar dedim, ismine, kalite ihtiva etmeyenlerin ?oklu?u y?z?nden “tav?r” dedim fakat hediye edilenler aras?nda o kadar g?zelleri vard? ki, yazmama konusundaki ?srar?m? ancak k?sa zaman ?ncesine kadar devam ettirebilece?imi hissettim. Hakk?n? ifadan noksan kalan k?sa paragraflarla da olsa, zaman zaman okudu?um kitaplar hakk?nda bilgi vermeye ?al??aca??m k?ymetli okurlar?m?za…

Gezi; R?dvan Can?m’?n, Ak?a? Yay?nlar?’ndan ??kan “Hayal ?ehirlerinin ?zinde” isimli gezi notlar?, bu yaz sonunda arma?an edildi k?t?phaneme. 397 sayfal?k eserin takdim k?sm?nda “yolculuk” kelimesinin g?n?l dergâh?ndaki yank?lar?n? izah eden yazar, seyahatin ruhu zenginle?tiren ve rahatlatan soylu bir eylem oldu?unu s?yl?yor. Gezip g?rd??? onlarca beldeyi, yazarlardan c?mleler, ?airlerden beyitlerle s?sleyen kalem, gitti?i mekânlar?n d?nyaya b?rakt??? izler kadar, ruhuna kaz?d??? ifadelere te?bih ve telmihlerle yer vermi?. Kitap, ?lke ve ?ehirlerin co?rafî ve k?lt?rel yap?lar?n?, dinlerini, n?fus ?zelliklerini, resimler e?li?inde anlat?yor… ?sve?; Stockholm, G?teborg, Uppsala, Fransa; Strasborug, Almanya; Offenburg, S?rbistan; Belgrad, Saraybosna; “r?yalar?m?n ?ehri”diye tasvir etti?i Mostar, Po?itel, Travnik, H?rvatistan, Karada?, Sancak, Kosova, Makedonya, Arnavutluk; Elbasan, Berat, Tiran, Yunanistan, K?r?m, Azerbaycan, Suriye, ?am ve daha pek ?ok beldeye imzas?n? b?rakan, onlardan devrald??? g?zellikleri kitab?na alan Can?m’?n yazd?klar? aras?nda beni en ?ok etkileyen, Yahya Kemal’in kalem izlerini ba?r?nda ta??yan ?sk?p oldu; “Anlat?lacak ne varsa ?sk?p’te, Osmanl?’n?n mahzun yadigâr?… Kar??da bir ?ey yok!” Tayyi mekan yapmay? arzulayan herkesin okumas? gereken bir kitap.

?iir; Ahmet Do?ru’nun S?tun Yay?nlar?’ndan ??kan “A?k?n Kaleleri” isimli kitab?, vaktiyle Bestami Yazgan’?n edit?rl???nde y?r?t?len; sonras?nda Do?ru’nun genel yay?n y?netmenli?ini ?stlendi?i G?neysu Dergisi’nin eski say?lar?yla birlikte ula??nca elime bayrama uyanm?? bir ?ocuk co?kusu ya?ad? kalbim. ?iir demetinden m?rekkep bu g?zel arma?anlar i?in te?ekk?rler… A?k?n Kaleleri, 78 sayfa ve be? b?l?mden olu?uyor. Kitaba ismini veren ilk ?iir, Efendimiz i?in kaleme al?nm??. Eserdeki ?iirler daha ?ok kapal? anlat?m tekni?i kullan?larak yaz?lm??. “A?kla a??lanan ac?”, “Ne kentine ?zg?, ne kendine has”,”Yapra??n ya?muru ?ald??? saat” gibi kimi m?sralarda yap?lan ses ustal?klar? yan?nda “mavi?in deniz” tarz?nda yeni kelimeler kazand?rma yoluna gitmi? ?air edebiyata… Kitapta beni en ?ok etkileyen ?al??malar ise Me?ale, G?n ?al?m?, Yer Sakla Y?z?n?, Ayinler Minberi ba?l???n? ta??yor.

Roman; Gen?osman Denizci’nin Hayat Yay?nlar?’ndan ??kan “Buz Y?rekler” adl? kitab? 312 sayfal?k polisiye roman?. Yazar?n ak?c? ve anla??l?r bir dille kaleme ald??? bu ilk kitab?, tarihi eser ka?ak??l??? ile birlikte esrarengiz cinayetlerin ara?t?r?lmas? ?zerinde dururken beldeler ve yap?tlar?yla ilgili bilgi vermeyi, okura tarihî mekânlar aras?nda yolculuk ettirmeyi ihmâl etmiyor. Marmara ?niversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunu Asl? G?ney isimli doktora ??rencisi etraf?nda ?ekillenen hadiseler silsilesinde Hakan, Profes?r David Clark, Feridun Bey, Mert Kalayc? gibi karakterler ?ne ??kar?l?yor. Okurun dikkati, Rizeli bir polis memuru olan ba?komiser Fatih’in ak?lc? ve stratejik hamleleri ?zerine yo?unla?t?r?l?yor. Burada, daha ?nce pek ?ok k?ymetli romanc?m?z?n yapt??? gibi yazar?n Fatihle karakter noktas?nda bir yak?nl?k kurdu?u g?ze ?arp?yor. Okunas?…

Selam ile.

Yazar?n ?nceki Yaz?lar?
EDEPS?ZDEN ??REND???M?Z… ( 31.01.2015 )
Kar Yaz?s?… ( 18.01.2015 )
DOSTUM BEN?M… ( 04.01.2015 )
GEN?LER?M?Z ve GER?EKLER?M?Z ( 20.12.2014 )
TALAS’TA NEC?P FAZIL R?ZGÂRI… ( 06.12.2014 )
G?DENLER?N ARDINDAN; A. VAHAP AKBA? ( 22.11.2014 )
YEN?LENEN D?ZENE YEN?LM??L???M?Z… ( 08.11.2014 )
ELE?T?R? AHLAKI ( 25.10.2014 )
ELE?T?R? AHLAKI ( 25.10.2014 )


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: