G?lnar? ?SRAF?LQIZI.”Onun n? g?nah? var ax?…” (M?qal?)

10-02-2014, 08:29
1 494

1558877_1434551783429120_209165756_n

Hava ?ox soyuq idi. ?limd? bilgisayar 2 n?mr?li ma?ruta mindik qabaq yerl?rd? iki n?f?rlik yerd? ?yl??dik ?z dayanacaqlar?nda qrup yolda??m d??d? v? bir yer bo?ald? bu zaman da dayanacaqdan iki qad?n ma?ruta mindi qucaqlar?nda t?xmin?n bir ya?yar?m yaxud da iki ya?l? bir q?z u?a?? var idi. G?r?n?r bunlar ana bala idil?r. Anas? ?yl??di oturacaqda u?a?? da, quca??na ald?. M?nim ?limd? bilgisayar oldu?u ???n yer ver? bilm?dim, buna g?r? d? ?zr ist?dim. G?lin dill?ndi narahat olmay?n xan?m. U?aq anas?n? ist?yir, m??yy?n s?z dem?y? ?al???rd?. Bu zaman yan?mda ?yl???n n?n? qa?-qaba??n? t?k?b. S?sini azac?q y?ks?ltdi. Bax bu xalan? g?r?rs?nmi k?s s?sini, indi bu saat s?n? iyn? vuracaq. U?aq qa?qaba??n? t?k?b a?lama?a haz?rla??rd? ki, dedim: yox n?n?si xala ona iyn? vurmaz bu ?ox g?z?l balad?r. Cann… azac?q t?b?ss?m edib sevgi dolu g?zl?riml? balacan?n ?z?n? baxd?m. U?aq qa?-qaba??n?n d?y?nl?rini a??b, ?z?m? heyran-heyran baxma?a ba?lad?. He? anas? da yad?na d??m?rd?. Yol boyu dan??d?q n?n? il?, rayon adamlar? idil?r. M?n ma?rutdan d???n? q?d?r u?aq g?zl?rini bir an olsun ?z?md?n ??km?di. Sanki bu k?rp?nin bir xo? s?z? ehtiyac? var idi. Biz? b?z?n el? g?lir ki, k?rp? u?aqlar he?n? anlam?rlar, ?ksin? h?l? onlar d?nyaya g?lm?mi?d?n ana b?tnind? e?idirl?r. Biz onlar? qorxutmaqla onlar?n g?l?c?kl?rini sual alt?na alm?? oluruq. Buna n?mun? olaraq az ya?l? u?aqlar?n k?k?l?m?sini dem?k olar. Bu onlar?n qorxu ??r?iv?sin? d??d?kl?ri zaman? yaran?r, qocal?b d?nyalar?n? d?yi??n? q?d?r h?min u?aqlarla yolda?l?q edir bu x?st?lik. H?l? bununlada bitmir. Qorxu bir u?a??n daxilind?ki istedadlar?n? ?z? ??xmas?na manee olur. C?miyy?td? qapal? formada olduqundan patensiyal?n? ortaya qoya bilmir. Yaxud u?aq s?hf?n bir i? ed?nd? ?st?n? q??q?raraq…oyyyy s?n neyl?din?! Bu i?in? g?r? vurmaq da eyni qorxu h?lq?sini yarad?r. U?aq s?hf etdikd? sakitc? t?b?ss?m ed?r?k ona yax?nla??b m?nim g?z?l balam deyib ?nc? t?b?ss?m etm?k, sonra is? onu s?hfini ba?a salmaq laz?md?r. Danlamaq olmaz. Adlar?n? sadalamad???m nevroloji x?st?lik d? ana b?tnind?n, v? do?ulduqdan sonra bu kimi hallardan yaran?r. ?g?r bir u?a?a h?yat verm?y?c?yiks? onu h?yata g?tirm?yin anlam? n?dir? Onun n? g?nah? var ax?? el? d?nyaya g?lib insan kimi b?y?m?y?c?ks? d?nyaya n?d?n g?lm?lidir ki… Arzu olunmaz u?aqlar?n g?zl?rind?ki k?d?r, sevgisizlik sonradan narkamanyaya, cinay?tkarl??a, cibgirliy?, yalana, yol a?an amill?rd?n deyilmi. Yaxud onu m?k?mm?l yeti?dirm?yi bacarmayanda da eyni halla qar??la?maq qa??lmaz fakt deyilmi?! U?aqlar? sevgi v? t?b?ss?ml? b?y?d?b, c?miyy?tin ?irkab?ndan qorumaq b?t?n valideynl?rin boynuna d???n ?n ?n?mli v?zif?l?rd?n biri hesab olunur. Bir u?a??n g?l?c?yi il? oynamaq da, ona g?l?c?k verm?k d? bizim ?z ?limizd?dir…


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: