Nəzakət BƏDİROVA."İnsanların bədbin, depressiv və tənha halları dinə zidd ruh halıdır" (Məqalə)

3-01-2014, 05:21
2 284


Romantizm b?zi insanlarda i?in? qapanmaq, insanlarla ?nsiyy?td?n qa?maq formas?nda ?z?n? g?st?rir. Bu c?r v?ziyy?td? insan yaln?z ?z d?nyas?nda, ?z probleml?ri il? maraqlan?r v? ?traf?nda ba? ver?nl?r? qar?? laqeyd olur. Quranda ?mr edil?n g?cl? irad?y? sahib olmad???ndan d?nyada ba? ver?n hadis?l?r? tab g?tir?c?k g?c? olmur, qar??s?na ??xan probleml?rin ?hd?sind?n g?l? bilmir; h?r zaman aciz v? ?ar?siz g?r?n?r.Bel? insanlar t?v?kk?l?, Allah`a g?v?nm?yi, Allah`a y?n?lib Ondan k?m?k ist?m?yi d???nm?diyi ???n ?z?n? d?nyada yaln?z v? ?ar?siz hiss edir. Buna g?r? d?, ?z i?ind? yaratd??? x?yal d?nyas?n?n xaricin? ??xmaqdan qorxur.Romantizmin s?b?b oldu?u bu melanxolik hal bu c?r ??xsl?ri depressiyaya q?d?r apar?r. ?z?n? insanlardan t?crid etm?, stressli olma, ?s?bl??m?, yas tutma, depressiyaya d??m?, intihar haq?nda d???nc?l?r? qap?lma bu insanlar?n b?zi x?susiyy?tl?ridir. M?s?l?n, r?fiq?sinin etdiyi zarafatdan inciy?n q?z b?t?n gec?ni a?layaraq ke?irm?yi, b?t?n gec? r?fiq?sinin bu s?z? s?yl?m?sinin s?b?bi ?z?rind? d???nm?yi m?qbul g?r? bilir. B?zi insanlara is? sa??n?n a?armas?, fiziki bir q?surunun olmas? depressiyaya girm?si ???n b?s edir. G?z? niy? r?ngli deyil, boyu niy? bir az daha uzun deyil kimi onlarla, y?zl?rl? m?vzu zehinini m???ul ed?r?k problem? ?evrilir. B?t?n bunlar ???n d? m?yus olur v? k?d?rl?nir.Bu c?r ??xsl?rd? qaranl?qda oturaraq "d???nm?" b?han?si il? h?znl? ?eirl?r yazmaq, saatlarla divara baxaraq x?yal qurmaq, ya???da g?zm?k, i?in-i?in ah ??km?k, fikirl?r? dalmaq, a?lamaq, g?zl?ri dolaraq, s?si titr?y?r?k dan??maq ?ox xarakterikdir. B?zil?ri "fikrini da??tmaq" ad? alt?nda h?ddind?n art?q d?r?c?d? i?ki i?ir v? siqaret ??kir. N?tic?d?, bunlar?n ham?s? s?x?nt?lara, narahatl??a, fiziki v? m?n?vi c?h?td?n qeyri-sa?lam h?yat ??raitin? s?b?b olur. ?lb?tt? ki, bu c?r insanlar ?m?rl?rini ancaq evd? ke?irm?zl?r, dig?r insanlarla birlikd? ictimai h?yatda da olurlar, amma m?n?vi s?x?nt?lar?n? burada da davam etdirirl?r. H?r s?zd?n ?z ?leyhl?rind? m?na ??xar?r, tez-tez k?s?r, h?r hans? ki?ik hadis? qar??s?nda g?zl?ri dolur v? gizli- gizli a?lay?rlar.Ki?il?rd?ki romantizm is? zaman ke?dikc? ruh sa?l???nda meydana g?l?n ciddi s?x?nt?lara, cinsi pozuntulara, homoseksual meyill?r? q?d?r apara bilir. Emosianal ??xsl?r daxili d?nyalar?nda ya?atd?qlar? hissl?ri m?hitin t?sirind?n as?l? olaraq gizl?d?, ya da a??q-a?kar ya?aya bilirl?r.Uy?un m?hit v? f?rs?t tapan kimi he? bir ?xlaq v? d?y?r m?hakim?sini n?z?r? almazlar. M?s?l?n, emosianal, h?znl?, b?dbin birinin bird?n homoseksual kimi ortaya ??xmas? m?asir d?vrd? art?q adi hala ?evrilib. Allah
??bh?siz ki, b?t?n bu az??nl?qlar?n s?b?bi insanlar?n Allah`?n yolundan d?nm?l?ri, ist?k v? ehtiraslar?n?n ?siri olaraq ?eytan?n arxas?nca s?r?nm?l?ridir. Allah insanlar? Quranda bel? x?b?rdar etmi?dir:… ?eytan?n izi il? getm?yin! H?qiq?t?n, o sizinl? a??q-a????na d??m?ndir. O siz? ancaq pis v? murdar (h?yas?z) i?l?r g?rm?yi v? Allah`a qar?? bilm?dikl?rinizi dem?yi ?mr ed?r. (B?q?r? sur?si, 168-169)?vv?ll?r duy?ular?n?n t?siri alt?nda b?dbin, depressiv, utancaq olan insanlar, b?z?n b?t?n ?xlaqi d?y?rl?ri bir k?nara ataraq, poz?un, az??n v? he? bir s?rh?d tan?mayan h?yat ya?ama?a c?sar?t edirl?r. Homoseksuallar?n ke?irdiyi aksiyan? g?st?r?n bu ??kil bu c?r ?xlaqs?zl???n bir n?mun?sidir.A??l v? m?ntiqd?n uzaqla?an insanlar tamamil? duy?ular?n?n t?sirin? d???b poz?un h?yat ya?ama?a ba?lay?rlar.Bura q?d?r sadalad???m?z b?t?n emosianall?q n?vl?ri a?l? t?rk edib duy?ular?n?n ?sirin? d???n h?r k?sd? m??yy?n d?r?c?l?rd? m?vcuddur, ancaq ??raitd?n as?l? olaraq f?rqli formalarda ?z?n? biruz? verir. M?s?l?n, hirsli, ?s?bi v? q?rars?z insan ?z?n? n? q?d?r s?rt g?st?rm?y? c?hd ets? d?, ?slind?, emosianall???n? v? acizliyini ?s?bi formada gizl?dir. Bel? insan he? g?zl?nilm?y?n bir anda a?lay?b s?zlanma?a ba?laya, ?z?n? h?rm?td?n salan v?ziyy?tl?r? d??? bil?r. Q?sacas?, insan iman g?tirm?s? v? iman g?tir?nl?rin sahib oldu?u a??la malik olmasa, a??l v? xarakter ?ksikliyi ??raitd?n as?l? olaraq emosianall?qlar?n? m?xt?lif formlarda ortaya ??xara bil?r.Ancaq iman g?tir?n, Allah`dan qorxan m?minl?r romantizmin t?siri alt?na d??? bilm?z. ?eytan?n s?mimi m?minl?r? qar?? he? bir t?siri olmad??? ???n romantizm silah?n? m?minl?r? qar?? istifad? ed? bilm?z. Allah Hicr sur?sinin 42-ci ay?sind? ?eytan ???n, "S?n? uyan az??nlar istisna olmaqla, b?nd?l?rim ?z?rind? s?nin he? bir h?km?n olmaz!" buyurmu?dur. Buna g?r? d?, m?minl?r imanlar?ndan, Qurana ba?l?l?qlar?ndan v? a??llar?ndan ir?li g?l?n m?hk?m v? g?cl? bir ??xsiyy?t? sahibdirl?r.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: